ออกแบบเว็บไซต์อย่างไรให้สวยงามด้วย WordPress สำหรับมือใหม่

หลายๆ ครั้งการทำเว็บไซต์ก็เป็นเรื่องยากสำหรับมือใหม่อย่างพวกเรา ทั้งเรื่องเทคนิค การเลือกธีมเว็บไซต์ควรเลือกแบบไหนดี การออกแบบแบบไหนให้เหมาะสมกับข้อมูลที่เรามี การเลือกโทนสีควรจะเลือกโทนไหนดี บทความนี้เรามาเรียนรู้ว่าต้องออกแบบเว็บไซต์แบบไหนให้สวยงาม สำหรับมือใหม่อย่างพวกเรา มาดูกัน ! อย่างแรกเรามารู้จักกับ WordPress กันก่อนWordPress คือ โปรแกรมที่ช่วยในการสร้าง และบริหารเว็บไซต์แบบสำเร็จรูป ที่เราสามารถติดตั้งบนเว็บ serverเพื่อสร้างเว็บไซต์, blog หรือ community ซึ่งจะมีระบบจัดการบทความ (Content Management System: […] Read More

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ไม่ใช่เป็นแค่เพียง..แผน

“แผน”..ทำได้ไม่ยาก แต่ที่ยากคือ.. “ทำให้ได้ตามแผน”           “แผน” ในที่นี้จะกล่าวถึง “แผนการจัดซื้อจัดจ้าง” ที่ส่วนพัสดุ ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยทำหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างให้กับทุกๆ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ยกเว้นหน่วยงานที่ได้รับมอบอำนาจการจัดซื้อจัดจ้างภายใต้วงเงินและหมวดงบประมาณที่ได้รับ              “แผนการจัดซื้อจัดจ้าง” จัดทำทุกปีโดยกำหนดระยะเวลาดำเนินการตามนโยบายของแหล่งเงินที่ได้รับ เช่น “งบประมาณแผ่นดินหรืองบรัฐ”  จะกำหนดระยะเวลาตามนโยบายของรัฐโดยกรมบัญชีกลาง  มีมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี   “งบประมาณของมหาวิทยาลัยหรืองบรายได้”  ซึ่งกำหนดระยะเวลาตามนโยบายของอธิการบดีที่ต้องการเร่งรัดให้ก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จ  ปกติจะเป็นไตรมาสที่ 2 เพื่อนำงบประมาณเหลือจ่ายไปใช้ประโยชน์ในการอื่นๆ           เมื่อมี […] Read More

การจัดทำแผน

การบริหารจัดการการเงิน งบประมาณ และทรัพย์สิน ในบริบทของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เขียนโดย สุภาวดี สารพงษ์ หัวหน้างานยุทธศาสตร์และแผนงบประมาณ ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รัฐบาลจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเป็นรายปีให้แก่มหาวิทยาลัย เป็นจำนวนที่เพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล และตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย เงินอุดหนุนดังกล่าว ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ.2535 ถือเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัย กรณีรายได้ไม่พอกับรายจ่ายในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยไม่สามารถหาเงินสนับสนุนจากแหล่งอื่นได้ รัฐพึงจัดสรรงบประมาณแผ่นดินให้แก่มหาวิทยาลัยเท่าจำนวนที่จำเป็น กรณีมีเงินเหลือจ่ายไม่ต้องส่งคืนรัฐ และสามารถวางระเบียบเกี่ยวกับการบริหารการเงินเพียงระเบียบเดียวทั้งที่มาจากเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย งบประมาณที่ได้รับอุดหนุนจากรัฐเป็นรายปีสภามหาวิทยาลัยสามารถนำมาจัดสรรใหม่ตามภารกิจและความจำเป็นของมหาวิทยาลัยได้ รายได้ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ไม่ต้องนำส่งกระทรวงการคลังตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง และกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ […] Read More

สุขภาพสร้างได้ที่ “สวนวลัยลักษณ์”

สุขภาพที่ดีสร้างได้ที่ “สวนวลัยลักษณ์”

14 มีนาคม 2565 บทความโดย ดร. ปรเมท เหมรชตนนท์อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากธรรมชาติของร่างกายรวมกับธรรมชาติของสภาพแวดล้อม เราสามารถผสมผสานร่วมกันให้เกิดความกลมกลืนเพื่อให้ก่อเกิดความสมดุลทางสุขภาพร่างกายได้ และความกว้างขวางของพื้นที่ และบรรยากาศที่โอบล้อมด้วยธรรมชาติ จึงเป็นสถานที่ที่เหมาะต่อการเสริมสร้างสุขภาพ และเป็นคำตอบที่ทุกท่านควรเข้ามาเยี่ยมชม สวนวลัยลักษณ์ เป็นพื้นที่อยู่บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และอยู่ตรงข้ามกับ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งพื้นที่นี้จะมีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ถูกโอบล้อมด้วยธรรมชาติ และมีเส้นทางเดินอยู่โดยรอบ เส้นทางเดินที่ทอดยาวหลายกิโลเมตร จึงเหมาะกับกิจกรรมการเดิน /วิ่ง เป็นอย่างมาก […] Read More

เคล็ด (ไม่) ลับกับกายภาพบำบัดทางระบบประสาท : ตอนที่ 1

การกระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อกระดกเท้าในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก ผ่านการกระตุ้นการตอบสนองปฏิกิริยาอัตโนมัติในการรักษาสมดุลการทรงท่า

นักวิจัยในโฟกัส – อาจารย์ ดร. ตฤณ ไอยะรา

นักวิจัยในโฟกัส ครั้งนี้ได้มีโอกาสนั่งคุยกับอาจารย์ ดร. ตฤณ ไอยะรา อาจารย์ผู้ดูแลและรับผิดชอบสอนรายวิชาในกลุ่มวิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หลักสูตรรัฐศาสตร์

ฟาร์มเมล่อน มวล.

จากห้องเรียนสู่การปฏิบัติจริง นักศึกษาเกษตรศาสตร์และนวัตกรรม ม.วลัยลักษณ์

ฟาร์มเมล่อน ห้องปฏิบัติการจริงของนักศึกษาหลักสูตรเกษตรศาสตร์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

การรับรองมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ (UKPSF)

สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับการันตีคุณภาพการสอนของคณาจารย์ จาก UK PSF