ยาไทย

ยาไทยใกล้ตัว ในครัวบ้านเรา

1 ตุลาคม พ.ศ.2565 บทความโดย อาจารย์ปาลิกา เวชกุลสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์แผนไทยประยุกต์สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในยุคปัจจุบันมีการนำเอาสมุนไพรไทยกลับมาใช้ในการบรรเทาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น เช่น ปวดเมื่อยร่างกาย เจ็บคอ ไข้ หวัด คัดจมูก อาการภูมิแพ้อากาศยามเช้า หรือแดดเผาผิวในตอนกลางวัน ตลอดจนโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิต โรคไขมัน เป็นต้น ซึ่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ยังมีการนำสมุนไพรไทยมาใช้ทั้งเพื่อป้องกัน รักษา […] Read More

จตุผลาธิกะ

ตำรับยา “จตุผลาธิกะ” ยาอายุวัฒนะของแพทย์แผนไทยที่หลายคนยังไม่รู้จัก

1 กันยายน พ.ศ.2565 บทความโดย อาจารย์ปาลิกา เวชกุลสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์แผนไทยประยุกต์สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ “การไม่มีโรค เป็นลาภอันประเสริฐ” ไม่ว่าจะเป็นโรคทางกาย หรือโรคทางใจ ล้วนแต่ไม่มีใครอยากจะมีหรือเป็นด้วยกันทั้งนั้น สังคมในปัจจุบันจึงพยายามค้นหาวิธีการต่าง ๆ เพื่อป้องกัน รักษา ฟื้นฟูให้ทั้งกายใจยังคงแข็งแรงอยู่เสมอ โดยความเสื่อมของร่างกายมีสาเหตุมาจากหลายประการ หนึ่งในสาเหตุที่สำคัญ และเรารู้จักกันดี เรียกว่า สารอนุมูลอิสระ ซึ่งเป็นสารที่สามารถเกิดขึ้นเองได้ภายในร่างกายจากกระบวนการทำงานของเซลล์ และรับมาจากสิ่งแวดล้อมภายนอก แม้ว่าร่างกายเราจะสามารถกำจัดสารอนุมูลอิสระได้บ้าง […] Read More

แพทย์แผนไทยประยุกต์

แพทย์แผนไทยประยุกต์ฯ หลักสูตรใหม่ของ มวล. เป็นอย่างไร มาดูกัน…

1 พฤษภาคม 2565 บทความโดย ผศ.ดร.กิ่งกาญจน์ บรรลือพืช  หัวหน้าสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์สำนักวิชาแพทยศาตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564)  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นสถาบันการศึกษาที่เป็นแหล่งเรียนรู้ คู่การปฏิบัติ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ คู่คุณธรรมจริยธรรม ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อสังคม  และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ สามารถปฏิบัติงานร่วมกับสหวิชาชีพได้ โดยหลักสูตรเน้นการผลิตบัณฑิตทางด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์ยุคใหม่ ที่สามารถดูแลรักษาสุขภาพประชาชนด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยทั้ง 4 ด้านได้อย่างเชี่ยวชาญ และมีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นในการมีทักษะการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้ […] Read More