Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Tag: หลักสูตรวิทยาศาสตร์

Supaporn Phasombun

โปรติสต์ทะเล แหล่งกรดไขมันดี แห่งท้องทะเลไทย

 ผศ.ดร.จริยา สากยโรจน์ jsakayaroj@gmail.comExpertise : Marine Mycology, Molecular Fungal Systematicsอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โท-เอก วิทยาศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)อาจารย์ประจำสาขาชีววิทยา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อกล่าวถึงสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรโปรตีสตา หมายถึงสิ่งมีชีวิตที่มีเซลล์แบบยูคาริโอต อาจเป็นเซลล์เดี่ยวหรือหลายเซลล์ ดำรงชีพในระบบนิเวศที่หลากหลาย อาจสังเคราะห์แสงสร้างอาหารได้และอาศัยการดูดซึมสารอาหารจากภายนอกเข้าสู่เซลล์ ในระบบนิเวศทางทะเลมีโปรตีสต์กลุ่ม thraustochytrids จัดอยู่ใน Class Labyrinthulomycetes เป็นจุลินทรีย์เซลล์เดี่ยว

Read More »
รูหนอนเป็นไปได้หรือไม่ในเอกภพของเรา
Supaporn Phasombun

รูหนอนเป็นไปได้หรือไม่ในเอกภพของเรา

ศาสตราจารย์ ดร. พงษ์พิชิต จันทร์นุ้ย phongpichit.ch@mail.wu.ac.th ดร. ถกล ตั้งผาติ takoltang@gmail.com กลุ่มวิจัยทางด้านฟิสิกส์ทฤษฎีพลังงานสูงหรือ Theoretical high energy physics research groupสาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์                  แนวความคิดของรูหนอนเป็นหนึ่งในความฝันหนึ่งของมนุษยชาติ ใครจะไม่อยากเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งในชั่วพริบตากัน โดยแนวความคิดนี้ได้ถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่องในสื่อต่างๆ

Read More »
เรืออาร์เอ็มเอสไททานิค (RMS Titanic)
Supaporn Phasombun

บทบาทของสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้รอดชีวิตจากเรือไททานิค

ในปี ค.ศ. 1912 เรืออาร์เอ็มเอสไททานิค (RMS Titanic) หรือเรียกสั้นๆ ว่าเรือไททานิคได้จมลงสู่ก้นมหาสมุทรแอตแลนติก เนื่องจากเรือไททานิคชนกับภูเขาน้ำแข็งขนาดใหญ่มีอายุมากว่า 1000 ปีก่อนคริสตกาลระหว่างการเดินทางจากเซาท์แทมป์ตัน สหราชอาณาจักร ไปนครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ดังแสดงในรูปที่ 2 หลังจากที่เรือไททานิคชนภูเขาน้ำแข็งไปแล้วประมาณ 45 นาทีน้ำได้ไหลเข้ามาในตัวเรืออย่างรวดเร็ว จากนั้นกัปตันเรือ ซึ่งคือ เอ็ดเวิร์ด สมิธ (Edward Smith)

Read More »
Supaporn Phasombun

การศึกษาพืชสกุลเครือจานดง ภายใต้โครงการพรรณพฤกษชาติประเทศไทย

พืชสกุลเครือจานดง หรือ Ototropis เป็นพืชในวงศ์ถั่ว (family Leguminosae) ทั่วโลกมีทั้งหมด 14 ชนิด มีการกระจายพันธุ์ในภูมิภาคเอเชียตะวันตก อินเดีย จีน ภูมิภาคอินโดจีน เขตมาลีเซีย และ เขตปาปัวเซีย พืชสกุลนี้เป็นไม้พุ่มขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่ มีใบเป็นใบประกอบแบบขนนกที่มี 3 ใบย่อย มีเกสรเพศผู้ 10 อัน เชื่อมกันเป็น 1

Read More »
ราทะเล
Supaporn Phasombun

“ราทะเล” ผู้ย่อยสลายซากในป่าชายเลน

เคยรู้บ้างไหมว่าในทะเลก็มีราด้วยเช่นกัน ราทะเล (Marine Fungi) เป็น “ผู้ย่อยสลายซาก” ตัวสำคัญในระบบนิเวศทางทะเลโดยเฉพาะในป่าโกงกางหรือป่าชายเลน (ภาพที่ 1) เรามักพบรากลุ่มนี้บนซากใบ กิ่ง ผล ฝัก รากไม้ในป่าโกงกาง บนสาหร่ายทะเล หรือแม้กระทั่งบนซากหญ้าทะเล (ภาพที่ 2) ราทะเลเหล่านี้สืบพันธุ์และแพร่พันธุ์ด้วยสปอร์ทั้งแบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศ สปอร์รูปร่างค่อนข้างหลากหลายและแปลกตา ราบางชนิดมีสปอร์รูปร่างยาวรี บางชนิดรูปร่างคล้ายเส้นด้าย บางชนิดมีรยางค์คล้ายเส้นด้ายปล่อยออกมาจากปลายข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้างของสปอร์ มีเมือกเหนียวหุ้มรอบสปอร์ ลักษณะพิเศษเหล่านี้ช่วยให้ราทะเลสามารถยึดเกาะและแพร่พันธุ์ในแหล่งน้ำได้ดี

Read More »
What is the ability of AI to write articles like
Supaporn Phasombun

AI ก้าวหน้าถึงไหนแล้ว

แนวโน้มของ AI? AI กำลังได้รับความนิยมในหลายด้าน รวมถึงการดูแลสุขภาพ การเงิน การขนส่ง และการค้าปลีก AI กำลังถูกใช้เพื่อทำให้กระบวนการเป็นอัตโนมัติ ปรับปรุงการบริการลูกค้า และให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกค้า นอกจากนี้ยังใช้เพื่อสร้างแบบจำลองการคาดการณ์ที่มีประสิทธิภาพและแม่นยำยิ่งขึ้น และเพื่อพัฒนาประสบการณ์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้นสำหรับลูกค้า AI trending? AI is trending in many areas, including healthcare, finance, transportation,

Read More »
Landslide
Supaporn Phasombun

ดินถล่ม: ธรณีพิบัติภัยใกล้ตัวที่ควรตระหนัก (Landslide: the geohazard you should realize)

           ดินถล่ม (รูปที่ 1) เป็นธรณีพิบัติที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตและสิ่งอำนวยความสะดวกของประชาชน ซึ่งในช่วง 30 ปีที่ผ่านมามีการเกิดดินถล่มในประเทศไทยที่สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในบริเวณที่เป็นพื้นที่ของภูเขาสูงและมีความลาดชันสูง ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ทางภาคเหนือ ภาคตะวันตก และภาคใต้ของประเทศไทย                 สำหรับนิยามของดินถล่มในทางธรณีวิทยา หมายถึง  การเคลื่อนที่ของมวลของดิน หิน หรือทั้งคู่ ลงมาตามแนวลาดเอียงอันเนื่องมาจากอิทธิพลของแรงโน้มถ่วง โดยปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้เกิดดินถล่ม คือ

Read More »
Supaporn Phasombun

เล่นสนุกให้สมาร์ทโฟนมองสี โชว์เห็นเป็นตัวเลข

เมื่อแสงจากดวงอาทิตย์หรือหลอดไฟตกกระทบวัตถุแต่ละชิ้น เกิดการสะท้อนแสงความยาวคลื่นที่ต่างกัน ทำให้เรามองเห็นวัตถุเป็นสีต่างๆ ได้ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์นี้ คือพื้นฐานในการใช้ชีวิตประจำวัน เป็นส่วนสำคัญเป็นของการพิจารณาสิ่งรอบตัว และตัดสินการเปลี่ยนแปลง เช่น ประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดินและพืช  หรือ ความสุกของอาหารเมื่อปรุงด้วยความร้อน   สี ยังสื่อความหมายสำคัญทางสุนทรียะและศิลปะ เป็นปัจจัยก่อเกิดอารมณ์ความรู้สึกที่แตกต่าง มีผลกับการเลือก ยานพาหนะ เสื้อผ้า เฟอร์นิเจอร์ ของใช้ ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ตามรสนิยม รวมถึง การตกแต่งที่อยู่อาศัย สร้างเอกลักษณ์แบรนด์ร้านค้า อาคาร ในทุกภาษาจึงมีการบรรยายสีอย่างแตกต่างหลากหลาย โดยใช้จินตนาการประกอบ เป็นคำเรียกที่งดงาม เช่น

Read More »
Lab-on-a-chip
Supaporn Phasombun

Lab-on-a-chip : จิ๋วแต่แจ๋ว ห้องปฏิบัติการขนาดเล็ก

              เป็นเหมือนกันรึปล่าวน้า ถ้าได้ยินอะไรเกี่ยวกับแลปเคมี เราก็จะนึกถึงห้องปฏิบัติการทางเคมีที่มีอุปกรณ์เยอะแยะเต็มไปหมด ยิ่งถ้าต้องทำงานที่มันซับซ้อนด้วยแล้ว เครื่องไม้เครื่องมือที่ต้องใช้ในการทำการทดลองก็จะซับซ้อนไปด้วยเช่นกัน นั่นเพราะว่ากระบวนการทางเคมีมันมีหลายขั้นตอนไม่ว่าจะเป็น การเตรียมตัวอย่าง การวิเคราะห์สาร การแยกสารหรือการตรวจวัดสารที่สนใจ แต่รู้มั๊ยคะว่าเราสามารถย่อส่วนต่าง ๆ ของห้องปฏิบัติการมาไว้บนวัสดุเล็ก ๆ แล้วทำให้เกิดกระบวนการวิเคราะห์ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์เลย วิธีการแบบนี้เราเรียกกันว่า Lab-on-a-chip หรือห้องปฏิบัติการขนาดเล็ก (รูปที่

Read More »
fin strap during diving
Supaporn Phasombun

สายรัดส้นฟินดำน้ำขาด ขณะดำน้ำ ทำงัยดี (How to due to worn fin strap during diving)

การดำน้ำแบบใช้ถังอากาศ (SCUBA Diving) เป็นกำลังเป็นกระแสนิยมในคนรุ่นใหม่ มีนักดำน้ำมือใหม่จำนวนเยอะมากขึ้น มาดูกันว่า ดำน้ำอย่างไรให้ปลอดภัย

Read More »
May 2024
M T W T F S S
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

บทความยอดนิยม

Auction Online Computer Concept
สรุปครบ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 2560 [ฉบับล่าสุด] : มีกี่หมวด กี่มาตรา ตัวอย่างการกระทำผิด พร้อมบทลงโทษ
 (4)
6 พันธุ์แมวยอดฮิต น่ารัก น่าเลี้ยง
aspect ratio
อัตราส่วนภาพคืออะไร?
ตั้งค่าปุ่มเปลี่ยนภาษาใน Windows11
เปลี่ยนภาษาใน Windows 11 ไม่ได้เหรอ!!! ตามเรามาสิ
sopsop-01
SOP คืออะไร ทำไมทุกองค์กรต้องมี