30 Hours on the beach for publication 30 ชั่วโมง เขียนบทความริมชายหาด

สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ จัดกิจกรรม 30 Hours on the beach for publication 30 ชั่วโมงเขียนบทความริมชายหาด ณ ธราดล รีสอร์ท อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช มีวัตถุประสงค์เพื่อ

  • ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถจัดทำต้นฉบับ และพัฒนาต้นฉบับบทความวิจัย ส่งวารสารในฐานข้อมูล Scopus ได้ภายในเวลา 30 ชั่วโมง
  • ส่งเสริมให้คณาจารย์พัฒนาผลงานทางวิชาการให้เป็นไปตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย
  • ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถมีผลงานตีพิมพ์ที่มีคุณภาพและเฉพาะมากขึ้น

โดยมีผู้เชี่ยวชาญจะเป็น Mentor ที่จะให้คำแนะนำในด้านต่างๆ เช่น ด้านเนื้อหา ด้านภาษา และด้านชีวสถิต 

ที่มา: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


Facebook Comments Box