WU Blog

 1. ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 2. ศูนย์กิจการนานาชาติ
 3. ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน
 4. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
 5. ศูนย์บริการการศึกษา
 6. ศูนย์บริการวิชาการ
 7. ศูนย์บริหารทรัพย์สิน
 8. ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม
 9. ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
 10. ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 11. ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล
 12. สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ
 13. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
 14. ส่วนการเงินและบัญชี
 15. ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
 16. ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
 17. ส่วนนิติการ
 18. ส่วนบริการกลาง
 19. ส่วนพัสดุ
 20. ส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม
 21. ส่วนสื่อสารองค์กร
 22. ส่วนอาคารสถานที่
 23. ส่วนอำนวยการและสารบรรณ
 24. ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์
 25. หน่วยตรวจสอบภายใน
 26. อุทยานพฤกษศาสตร์
 27. อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 28. โครงการบริหารจัดการของเสียมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 29. โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว
 30. บัณฑิตวิทยาลัย
 31. วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ
 32. วิทยาลัยนานาชาติ
 33. วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี
 34. สำนักวิชาการจัดการ
 35. สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
 36. สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป
 37. สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
 38. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
 39. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
 40. สำนักวิชาศิลปศาสตร์
 41. สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
 42. สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
 43. สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
 44. สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
 45. สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
 46. สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
 47. สำนักวิชาแพทยศาสตร์
 48. ศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมและการกีฬา