Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Output - Outcome -Impact คือ...

Output, Outcome, และ Impact เป็นสามส่วนสำคัญในกระบวนการวัดและประเมินผลของโครงการหรือกิจกรรม โดยมีความหมายแตกต่างกันดังนี้:
  • Output (ผลผลิต): Output เป็นสิ่งที่โครงการหรือกิจกรรมสร้างขึ้นหรือส่งออกในระหว่างดำเนินการ มักเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เป็นผลจากกิจกรรม ซึ่งสามารถวัดได้โดยตรง ส่วนของ Output เป็นผลลัพธ์ที่เป็นทางกายและมักเป็นตัวชี้วัดเชิงปริมาณ เช่น จำนวนสินค้าที่ผลิต จำนวนคนที่เข้ารับบริการ หรือจำนวนโครงการที่ดำเนินการ
  • Outcome (ผลลัพธ์): Outcome เป็นผลที่เกิดขึ้นหลังจาก Output โดยส่วนของ Outcome มีลักษณะที่เป็นผลจากการใช้ Output นั้น ๆ โดยมักเป็นผลกระทบที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของโครงการ ผลลัพธ์เหล่านี้สามารถเป็นผลเชิงคุณภาพและมักต้องวัดผ่านการสำรวจหรือการประเมิน เช่น การเพิ่มความคุ้มครองสิทธิของเด็ก การเพิ่มความสามารถในการหางานของผู้สูงอายุ
  • Impact (ผลกระทบ): Impact เป็นผลลัพธ์ระยะยาวหรือผลกระทบที่มาจาก Outcome และส่วนของ Impact เน้นการวิเคราะห์ผลกระทบที่ใหญ่มากขึ้นและมีเนื้อหาที่มีค่ามากขึ้นต่อองค์กรหรือสังคมโดยรวม การวัด Impact อาจเป็นภาพรวมของผลกระทบในระยะยาวและมีความยากลำบากในการวัดตัวอย่างของ Impact อาจเป็นการลดอัตราการลงโทษหรือการลดความยากลำบากในการเข้าถึงบริการการอธิบายโดยละเอียดพร้อมยกตัวอย่าง:

กรณีศึกษา: โครงการการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยสำหรับนักเรียนที่มีรายได้ต่ำ

  • Output: จำนวนนักเรียนที่สมัครเข้ารับการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
  • Outcome: อัตราการสำเร็จในการศึกษาของนักเรียนที่เข้ารับการศึกษาต่อ
  • Impact: เพิ่มความเป็นอิสระทางการเงินและความเสมอภาคในสังคม

ในกรณีนี้ Output เป็นจำนวนนักเรียนที่สมัครเข้ารับการศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัย Outcome เป็นอัตราการสำเร็จในการศึกษาของนักเรียนที่เข้ารับการศึกษาต่อ และ Impact เป็นผลกระทบที่มาจากนักเรียนที่ได้รับการศึกษาที่มหาวิทยาลัยและสามารถเพิ่มความเป็นอิสระทางการเงินและความเสมอภาคในสังคมได้

เรียบเรียงและเขียนโดย : เสกมนต์ หม่อมวิญญา

Facebook Comments Box