Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
การเขียนและออกแบบป้ายนิทรรศการในงานพิพิธภัณฑ์

ที่มาและความสำคัญ

     หากพูดถึงนิทรรศการ สิ่งที่นอกเหนือจากวัตถุจัดแสดงที่เป็นสื่อดึงดูดให้ผู้ชมได้เรียนรู้นั้นก็คือ “ ป้ายนิทรรศการ ”  ในงานพิพิธภัณฑ์ป้ายต่าง ๆ มีความจำเป็นอย่างมาก
เป็นกระบวนการสื่อสารที่ออกแบบเพื่อสื่อความหมาย การบอกเล่าเรื่องราว บอกรายละเอียดที่มาของวัตถุจัดแสดง และสื่อถึงความต้องการของผู้ชม ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบดังนี้

1. สี และรูปภาพประกอบที่ทำให้สามารถดึงดูดความน่าสนใจ
2. การกระตุ้นความรู้สึกให้เกิดความน่าสงสัย
3. การใช้ภาษาที่เหมาะสม
4. ตำแหน่งการอ่านที่เหมาะสมของทุกกลุ่มคน
5. แก่นสาระในมุมมองที่แตกต่าง
6. เข้าถึงเนื้อหาสาระได้ทั้งกาย และจิตใจ
7. การกระชับของเนื้อหาสาระ
8. ตัวอักษร ขนาด ที่อ่านได้ง่าย

ศักดิ์ดา ใบมิเด็น  14 กันยายน 2566

เส้น

การวางแผนแนวคิด “ IDEA ” ในนิทรรศการ

     เริ่มต้นจาก IDEA ที่จะอธิบายนิทรรศการนี้เกี่ยวกับอะไร มีความสำคัญอย่างไร ทำหน้าที่กำหนดเนื้อหาและขอบเขตเนื้อหาของนิทรรศการอย่างชัดเจน และเป็นสิ่งยํ้าเตือนในทิศทางการพัฒนาและออกแบบนิทรรศการของสมาชิกที่มีส่วนร่วมในนิทรรศการ

หน้าที่ของ “ IDEA ”

     หน้าที่ของ IDEA ที่ทำให้สมาชิกทุกคนที่มีส่วนร่วมในงานนิทรรศการเข้าใจเนื้อหา ทิศทางของนิทรรศการที่ตรงกันด้วยประโยคสั้น ๆ ที่กำหนดจุดโพกัสและขอบเขตของเนื้อหา เพื่อนำมาพิจารณาในทุก ๆ การตัดสินใจ การกำหนดองค์ประกอบต่าง ๆ ในนิทรรศการ ทั้งในส่วนของเนื้อหา หัวข้อย่อยในแต่ละโซน วิธีการเล่าเรื่อง การเลือกวัตถุจัดแสดง รวมถึงองค์ประกอบเล็ก ๆ จะต้องมีความสอดคล้องกับ IDEA

Exhibition IDEA

ทำไมต้องมี “ IDEA ” เริ่มแรกในการสร้างนิทรรศการ

     งานออกแบบและการพัฒนานิทรรศการเป็นงานที่ใช้เวลา และมีสมาชิกหลายคนในการมีส่วนร่วมคิด IDEA ที่เป็นคำอธิบายนิทรรศการที่จบในหนึ่งประโยคและจะช่วยให้ทุกคนมีความเข้าใจในทิศทางและเป้าหมายของนิทรรศการร่วมกัน
     IDEA จะช่วยให้ ” นักออกแบบเนื้อหา ” เลือกเนื้อหาที่สอดคล้องกับ IDEA และตัดเนื้อหาส่วนเกินออก ” นักเขียน ” สมารถใช้ IDEA เป็นใจความหลักในการเขียนป้ายนิทรรศการ และตัดเนื้อหาหยิบย่อยที่ไม่เกี่ยวข้องออก ” นักออกแบบนิทรรศการ ” สามารถออกแบบประสบการณ์และกิจกรรมที่ส่งเสริม IDEA ได้และสามารถตัดประสบการณ์ที่ไม่เกี่ยวข้องออก

นักสร้างนิทรรศการ

“ IDEA ” ควรเป็นอย่างไร

เป็นประโยคหนึ่งประโยคที่ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่
A : ใคร / อะไร
B : ทำอะไร / เป็นยังไง
C : ประโยชน์หรือความสำคัญ (แล้วไง / ทำไมต้องรู้)
เป็นประโยคที่อธิบายแนวความคิดที่สมบูรณ์ในประโยคเดียวและมีความชัดเจน ที่สมาชิกทุกคนอ่านแล้วมีความเข้าใจที่ตรงกัน กว้างพอที่จะขยายประเด็นได้ แต่ต้องอยู่ในขอบเขตของ IDEA

ตัวอย่างการเขียน-IDEA
การพิจารณากลุ่มคน

หลักการเขียนป้ายนิทรรศการ

     หลักการเขียนป้ายนิทรรศการ ควรคำนึงถึงองค์ประกอบดังนี้ เช่น
1. บอกข้อมูลสื่อความหมาย
2. ป้ายคำถามให้ผู้ชมเกิดความคิด
3. การเลือกใช้ระดับภาษา
4. การเขียนน้อยได้มาก
5. ข้อความต้องทำงานร่วมกับ วัตถุ และภาพ
6. ระดับความสูงจากพื้น
7. ขนาดของฟอนต์ที่เหมาะสมต่อความสูง
8. แสงสว่างที่เพียงพอ
9. ระยะการมอง
10. องค์ประกอบรวมอื่น ๆ

ระยะการมองนิทรรศการ

อ้างอิง แหล่งที่มา

Museum Academy : Visitor Friendly Exhibit Label Development and Design
https://www.museumsiam.org/index.php

Facebook Comments Box