Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

ประสบการณ์การเข้าพบสถานประกอบการสหกิจศึกษา 8 เดือน

          ในยุคปัจจุบันที่มีการแข่งขันของตลาดงานที่สูงขึ้น ทำให้การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาจะต้องมีการปรับเปลี่ยนไปตามรูปแบบของความต้องการของตลาดงาน ทั้งนี้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จึงมีนโยบายในการปรับเวลาการออกปฏิบัติสหกิจศึกษาจากเดิม 4 เดือน เพิ่มเป็น 8 เดือน เพื่อจะทำให้บัณฑิตมีความชำนาญในสายงานเพิ่มมากขึ้นและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการได้เป็นอย่างดี
เมื่อนโยบายของผู้บริหารมีการปรับเปลี่ยน เราในฐานะผู้ปฎิบัติงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็เริ่มดำเนินการตามแผนงานที่ได้วางไว้ ดังนี้
         1. ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษา / อาจารย์ผู้ประสานงานประจำหลักสูตร / เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานหลักสูตร ) ประชุมวางแผนเพื่อคัดเลือกสถานประกอบการที่มีคุณภาพ (Premium) นักศึกษามีความสนใจ และตรงต่อความต้องการของทางสาขา มีการมอบหมายงานที่ชัดเจน มีพนักงานที่ปรึกษาคอยดูแลและคอยสอนงานอย่างต่อเนื่อง ที่พักอาศัยความปลอดภัย เป็นต้น
         2. การติดต่อประสานงานเพื่อเข้าพบสภานประกอบการเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการปฎิบัติงานสหกิจศึกษา 8 เดือน ร่วมหารือการมอบหมายงาน ภาระงานต่างๆทีเกี่ยวข้อง โครงงาน / โปรเจคที่นักศึกษาจะได้รับ เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจและสามารถพัฒนาความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและสถานประกอบการได้เป็นอย่างดี

          3. การลงพื้นที่เพื่อสำรวจกระบวนการในการปฎิบัติงาน สถานที่ทำงาน ความเป็นอยู่ / ที่พักของนักศึกษาในแต่ละสถานประกอบการ เพื่อให้เห็นกระบวนการการทำงานจริง เห็นสภาพแวดล้อมในการทำงานและเพื่อให้เกิดความสบายใจของทั้งครอบครัวนักศึกษา สถานประกอบการ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด

         4. เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา / คณาจารย์ประจำหลักสูตร / อาจารย์นิเทศสหกิจฯ  ซึ่งในการเตรียมความพร้อมจะเริ่มตั้งแต่กระบวนการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการปฎิบัติงานสหกิจศึกษา 8 เดือน / รายละเอียดต่างๆของสถานประกอบการ / ความสนใจและทักษะต่างๆ ของนักศึกษาแต่ละบุคคล และทำความเข้าใจกับครอบครัวของนักศึกษาในการออกปฎิบัติงานสหกิจศึกษาในแต่ละพื้นที่ โดยของคณาจารย์ประจำหลักสูตร / อาจารย์นิเทศสหกิจฯ จะมีการชี้แจงกำหนดการ / ระยะเวลาสหกิจศึกษา การนิเทศงานสหกิจศึกษา ตลอดจนการประเมินผลการปฎิบัติงานสหกิจศึกษา

ผู้เขียน พักตร์ผ่อง  รัตนพันธ์
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ