Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Thai Cultural Ambassador อีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญในค่ายเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาต่างประเทศ

          หลายครั้งที่ในระหว่างการปฏิบัติสหกิจศึกษาในต่างประเทศของนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับการร้องขอ ให้ทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมไทยเพื่อแสดงต่อชาวต่างชาติในประเทศนั้นๆ และมีนักศึกษาหลายคนสะท้อนกลับมาว่านักศึกษา ขาดทักษะในด้านนี้ ดังนั้นทางผู้จัดค่ายเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาต่างประเทศ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญว่า ควรจะบรรจุกิจกรรมเกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรรมไทยลงไปในค่ายเตรียมความพร้อมด้วย ดังนั้นจึงเกิดกิจกรรมที่มีชื่อว่า Thai cultural ambassador โดยแบ่งออกเป็น 3 กิจกรรมด้วยกัน ได้แก่ Thai Dancing, Thai Food และ Tour guide

         โดยจัดให้นักศึกษาได้ฝึกฝนการทำอาหารไทย เรียนรำไทย และทักษะในการนำเสนอประเทศไทยให้กับชาวต่างชาติ  ซึ่งพบว่าในระหว่างจัดกิจกรรมนั้น เป็นกิจกรรมที่ทำให้นักศึกษา เกิดการเรียนรู้อย่างสนุกสนาน มีปฏิสัมพันธ์เพิ่มมากขึ้น และ หลังจากที่นักศึกษากลุ่มนี้ ได้เดินทางไปปฏิบัติสหกิจศึกษาในต่างประเทศ นักศึกษาก็กลับมาสะท้อนให้ฟังว่า นักศึกษาได้นำความรู้ที่ได้ปฏิบัติในค่าย นำไปปฏิบัติครบถ้วนทั้ง 3 กิจกรรม และถือว่าเป็นกิจกรรมที่เกิดประโยชน์มากจริงๆ

          จะเห็นได้ว่า เราอาจจะมองว่า ทักษะนี้เป็นแค่ทักษะเล็กๆทักษะง่ายๆไม่น่าจะมีความจำเป็นสำหรับนักศึกษา แต่ในค่ายนี้ก็ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า ถึงแม้จะเป็นกิจกรรมง่ายๆ แต่ก็เป็นกิจกรรมที่นักศึกษาสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง และนักศึกษาสะท้อนมาว่าถ้าไม่ได้ผ่านค่ายนี้ ก็ไม่รู้เลยว่า กิจกรรมง่ายๆ ที่ทุกคนมองข้าม จะมีความจำเป็นสำหรับการใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศในฐานะนักศึกษาสหกิจศึกษาต่างประเทศ และในฐานะ Thai Cultural Ambassador ได้ ทำให้นักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในฐานะคนไทยคนหนึ่งที่ไปอยู่ในต่างประเทศ

ผู้เขียน แสงหทัย   ขับกล่อมส่ง
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ