Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

WU MOOC : บทเรียนออนไลน์ที่ทุกคนเรียนฟรี ทุกที่ทุกเวลา

WU MOOC : บทเรียนออนไลน์ที่ทุกคนเรียนฟรี ทุกที่ทุกเวลา

WU MOOC : เป็นอีกหนึ่งหน้าที่สำคัญของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ในการผลิตบทเรียนออนไลน์ร่วมกับสำนักวิชา เพื่อสนับสนุนการเรียนรายวิชาออนไลน์สำหรับการศึกษาแบบเปิดของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในเครือข่ายของ TCU

WU MOOC : เป็นบทเรียนออนไลน์ที่อยู่ในเครือข่ายของ Thai MOOC Learning Management System (LMS) ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์เทรนด์การเรียนรู้ตลอดชีวิต หรือที่มีกเรียกว่า Lifelong Learning และเพื่อให้ผู้เรียนได้ Upskill ReSkill ทุกที่ทุกเวลาตามต้องการ และรองรับการใช้งานได้หลากหลายอุปกรณ์ (Responsive) โดย ‘Thai MOOC’ (Thailand Massive Open Online Course) เป็นโครงการภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย หรือ ‘Thailand Cyber University Project (TCU)’ โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จับมือกับมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา และหน่วยงานอื่นๆ ของไทย ทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า 120 สถาบัน รวมถึงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ด้วย โดยพัฒนาบทเรียน online เพื่อเป็นส่วนเสริมในการเรียนการสอน ที่ผู้เรียนสามารถเรียน online จนจบได้รับปริญญาบัตร ในการพัฒนาบทเรียน online นั้นมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาแต่ละแห่ง จะใช้ทรัพยากรของตนเอง แต่เนื่องจากการเรียนบทเรียน online นั้น จะเรียนที่ใดก็ได้ และหลักสูตรของมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา ที่เหมือนกัน ก็มีมาตรฐานเดียวกัน หากมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา ได้มีการพัฒนาบทเรียน online ร่วมกัน และแต่ละแห่งสามารถนำบทเรียน online ไปใช้ได้ (Shared e-Courseware) ก็จะเป็นการประหยัดทรัพยากร ประหยัดค่าใช้จ่ายของแต่ละแห่ง และยังช่วยให้มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา ที่ขาดแคลนอาจารย์ในบางสาขาวิชา สามารถมีบทเรียน online ที่ได้มาตรฐานในสาขาวิชานั้นได้อีกด้วย  (โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย, 2563)

หาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จึงได้จัดทำ “โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” ขึ้น โดยมีภารกิจหลักในการจัดการศึกษาทางไกลในรูปแบบต่าง ๆ จัดรายวิชาออนไลน์สำหรับการศึกษาแบบเปิด และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ร่วมกับโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (Thailand Cyber University : TCU) เพื่อพัฒนาความร่วมมือในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดการเรียนการสอน โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (Inter University Network : UniNet) สนับสนุนมหาวิทยาลัยต่างๆ ในการผลิตบทเรียนออนไลน์หรือชุดวิชาเพื่อการใช้ประโยชน์ร่วมกัน รวมทั้งการให้บริการการเรียนรายวิชาออนไลน์สำหรับการศึกษาแบบเปิดของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WUMOOC) แก่ประชาชนทุกระดับและอาชีพ ผ่านเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา เพื่อขยายโอกาสการเรียนรู้ให้ประชาชนเข้าถึงการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งจัดฝึกอบรมทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพให้แก่ครู อาจารย์ นักศึกษา ประชาชน หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชน จัดการศึกษาตามอัธยาศัยที่เป็นสหวิทยาการให้แก่ผู้สนใจ ซึ่งสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและการทำงาน

นับตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปี 2564 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ร่วมมือกับ TCU ในการผลิตรายวิชาออนไลน์ในระบบเปิดสำหรับมหาชน จำนวน 19 รายวิชา ได้แก่

เตรียมสหกิจศึกษา | Pre Cooperative Education

เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล | Information Technology in Digital Era

การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยปัญญาประดิษฐ์ | Work Performance Enhancement with AI

อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง : จากแนวคิดไปสู่ผลิตภัณฑ์ (Internet of Things : from idea to product)

เครื่องมือออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 | Online Tools for 21st Century Learning

เมทาดาทาสำหรับการจัดระบบสารสนเทศดิจิทัล | Metadata for Organizing Digital Information

การแสวงหาความรู้สำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (Knowledge Inquiry for development the 21st Century Skills)

การสืบค้นข้อมูลเพื่อการค้นคว้าและเขียนรายงาน | Searching information for research report

อาหารไทยเพื่อสุขภาพและการชะลอวัย | Thai Food for Health and Anti-Aging

จิตวิทยาพัฒนาการวัยรุ่น | Developmental Psychology in Adolescent

จิตวิทยาพัฒนาการวัยสูงอายุ | Developmental Psychology in Elderly

ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม | Creative Thinking and Innovations

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารร่วมสมัย | Thai for Contemporary Communication

บริการสารสนเทศสำหรับองค์กรดิจิทัล | Information Services for Digital Organization

กฎหมายอาญาและกฎหมายแพ่งและพาณิชย์สำหรับผู้บริการสุขภาพ (Criminal Law and Civil and Commercial Law for Healthcare Workers)

สหกิจศึกษากับการพัฒนาทักษะการทำงานในศตวรรษที่ 21 | Cooperative Education and Working Skill Development in 21st Century

การสาธารณสุขพื้นฐาน | Introduction to Public Health

อนามัยสิ่งแวดล้อมพื้นฐาน | Introduction to Environmental Health

เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับปัจจุบันและอนาคต | IT for the Present and Beyond

อนามัยสิ่งแวดล้อมพื้นฐาน | Introduction to Environmental Health

ข้อมูลอ้างอิง

โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย. (2563). มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย. สืบค้นจาก                                       https://thaimooc.org/taxonomy/publisher/tcu

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอนและสื่อการศึกษา.                                       (2564). WUMOOC. สืบค้นจาก https://library.wu.ac.th/?page_id=2516

Facebook Comments Box