Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

How to create a portfolio

วิธีการสร้างพอร์ตโฟลิโอ

วิธีการสร้าง Portfolio

1. TIPS ข้อควรรู้

1.1 วางแผนก่อนลงมือสร้างพอร์ตโฟลิโอ (Be thoughtful about what you include. )

1.2 เลือกผลงานชิ้นที่โดดเด่น (Select only your strongest pieces. )

1.3 สร้างความหลากหลายให้กับผลงานและเชื่อมทุกอย่างให้เข้ากันด้วยภาพพื้นหลัง (Includes quite a variety but keeps everything tied together with consistent solids backgrounds. )

1.4 ใช้ข้อความและภาพที่มีความคมชัดสูง (Go high-resolution.)

1.5 สร้างความน่าสนใจให้กับผลงาน (Make it interesting.)

1.6 หลังจากสร้างพอร์ตโฟลิโอเสร็จแล้ว ลองถามความคิดเห็นจากเพื่อน ๆ และคุณครู (Get a second opinion.)

2. องค์ประกอบของ Portfolio

วิธีการสร้าง Portfolio

2.1 หน้าปก (Cover Page)

หน้าปกมีความโดดเด่น น่าสนใจ มีข้อมูล ชื่อ-สกุล โรงเรียน ของนักเรียน มีชื่อคณะ/สาขา มหาวิทยาลัยที่ต้องการศึกษาต่อ

Portfolio = แฟ้มสะสมผลงาน

ชื่อ-นามสกุล = Name-Surname

High School = โรงเรียน

ชื่อเล่น = Nickname

2.2 คำนำ (Preface)

เขียนถึงวัตถุประสงค์ของการจัดทำพอร์ตโฟลิโอ และขอบคุณผู้ที่มีส่วนให้การสนับสนุน

Success = ประสบความสำเร็จ

Perspirations = แรงบันดาลใจ

Contributions = ผลงาน

Inspiration = แรงบันดาลใจ

Knowledge = ความรู้

Graduation = สำเร็จการศึกษา

2.3 สารบัญ (Table of content)

สารบัญแสดงเนื้อหาและเลขหน้า ภายในพอร์ตโฟลิโอถูกต้อง ชัดเจน

ประวัติส่วนตัว = Profile

กิจกรรม = Activities

การศึกษา = Education

เกียรติบัตร = Certificates

วิธีการสร้าง Portfolio

2.4 ประวัติส่วนตัว (Resume)

ประวัติส่วนตัวมีข้อมูลครบถ้วน เน้นทักษะและความสามารถที่เอื้อต่อการเรียนในคณะที่ต้องการเขียนเล่าเหตุผลว่าทำไมสนใจเรียนในคณะดังกล่าว มีรูปภาพชัดเจน

ชื่อ-นามสกุล = Name-Surname

ชื่อเล่น = Nickname

วันเดือนปีเกิด = Birthday

อายุ = Age

เพศ = Sex

สัญชาติ = Nationality

ศาสนา = Religion

พุทธ = Buddhist, คริสต์ = christian, มุสลิม = Muslim, ฮินดู = hindu

ประวัติครอบครัว = Family

ที่อยู่ = Address

อุปนิสัย = Character

คติประจำใจ = Motto

ความสามารถพิเศษ = Talent

การติดต่อ = Contact

2.5 ประวัติการศึกษา (Educational Background)

มีข้อมูลประวัติการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย และผลการศึกษา ควรทำให้น่าอ่านและเข้าใจง่าย

Kindergarten

อนุบาล

Primary School / Elementary School

โรงเรียนระดับประถมศึกษา

Grade 1-6

ชั้น ป.1-ป.6

Secondary School / High School

โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา

Grade 7-12

ชั้น ม.1-ม.6

Junior High School

โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

Senior High School

โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

Vocational Certificate

ปวช. (ประกาศนียบัตรวิชาชีพ)

High Vocational Certificate

ปวส. (ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง)

Technical Certificate

ปวท. (ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค)

Non-Formal Education

กศน. การศึกษานอกโรงเรียน

Technical College

วิทยาลัยเทคนิค

Polytechnic School

วิทยาลัยสารพัดช่าง

2.6 ผลงาน รางวัล และเกียรติบัตร (Achievements)

เน้นผลงานที่โดดเด่นและเกี่ยวข้องกับคณะที่ต้องการศึกษาต่อ

การฝึกอบรม = Training

รางวัล = Rewards

ชนะรางวัล = Carry off

มอบรางวัล = Award

วิธีการสร้าง Portfolio

2.7 กิจกรรม (Activities)

เป็นอีกหนึ่งหัวข้อที่สำคัญมาก ๆ ควรใส่รูปภาพและคำบรรยายกิจกรรมที่เคยเข้าร่วม

จิตอาสา = Volunteer

การแข่งขัน = contest, competition

นักกีฬา = Athlete

ค่ายศิลปะ = Art Camp

วิชาการ = Academic

รางวัล = award

Facebook Comments Box