Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

PR Networking ใจ + เวลา

อีก 1 งาน ที่มีความสุขทุกครั้งที่ทำ

กว่า 20 ปี ที่ทำงานในการสร้างภาพลักษณ์องค์กร

หลายคนบอกว่าทำงานตามลำพังมันใช้เวลาน๊านนาน ยาก โดดเดี่ยว และเหนื่อย(เกินไป)

เมื่อมีเครือข่ายความร่วมมือ เท่ากับมีเพื่อนร่วมทาง ร่วมแนวคิด ร่วมวิชาชีพ

ร่วมแชร์ (ทั้งกาย&ใจ) มีพลังบวกสร้างสรรค์งานให้สำเร็จด้วยใจและมิตรภาพ.. ตามมาคุย แชร์ไอเดียร่วมกันค่ะ

วันนี้จะมาเล่าเรื่องความสำเร็จของงาน ด้วยเครือข่ายการทำงาน PR Networking

Public Relations Networking

หรือเรียกแบบสั้นๆ เข้าใจง่ายๆ ว่า PR Networking

=การประชาสัมพันธ์ที่ดีนอกจากมีข้อมูลที่ถูกต้อง และมีสื่อที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังต้องอาศัยเครือข่ายประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารเผยแพร่ไปยังประชาชนได้มากที่สุดในเวลาอันรวดเร็ว โดยอาศัยความเข้มแข็งของบุคคล หน่วยงานสนับสนุนเกื้อกูลกัน

ภาพกราฟ

เมื่อเข้ามารับผิดชอบงานสร้างภาพลักษณ์องค์กร เดิมมีแต่ความกังวล เพราะแต่ละงานต้องสมบูรณ์ สวยงามและเลิศหรู

จากการสะสมแต้มบุญ ประสบการณ์ และสร้างมิตรไว้หลายที่ หลายหน่วยงานทั้งในและนอกองค์กร

งานไหนจัดเราก็เข้าไปช่วย ไปร่วม ทำให้เกิดกัลยาณมิตรโดยไม่รู้ตัว ใส่ใจในรายละเอียด ให้คำปรึกษา ลงแรง ลงใจ แบ่งปัน 

มีความสุขกับทุกงานที่ทำ นี่คือจุดเริ่มต้นของการสร้างเครือข่าย

เครือข่าย หมายถึง สิ่งที่ติดต่อกันเป็นใยแมงมุม ตาข่ายการติดต่อ เพื่อร่วมกันทำงาน เป็นรูปแบบทางสังคมที่เปิดโอกาสให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์กร เพื่อการแลกเปลี่ยน การสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและการร่วมกันทำงาน โดยมีฐานะเท่าเทียมกัน

ลักษณะของเครือข่าย

1. เป็นโครงสร้างทางความคิด (Cognitive structures)

2. ไม่มีลำดับขั้น (Hierarchy)

3. มีการแบ่งงานกันทำ (Division of labor)

4. ความเข้มแข็งขององค์กรที่ร่วมกันเป็นเครือข่ายจะนำไปสู่ความเข้มแข็งโดยรวมของเครือข่าย

5. กำหนดการบริหารจัดการกันเอง (Self-regulating)

6. ความสำเร็จขององค์กรเครือข่ายต้องอาศัยระยะเวลา ความสัมพันธ์  ความศรัทธา และความไว้เนื้อเชื่อใจ

ภาพกราฟิกเครือข่าย

กว่าจะมาเป็นเครือข่าย ใจ + เวลา

เทคนิคการทำงานของเครือข่าย

1. สร้างความผูกพัน และความรับผิดชอบ ต่อการสร้างเครือข่าย

2. เตรียมตัว เตรียมใจไว้ว่าการสร้างเครือข่ายนั้น ต้องอาศัยเวลา

3. เคารพและมีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน

4. เสียสละประโยชน์ส่วนตนในบางอย่าง เพื่อให้การทำงานของเครือข่ายประสบความสำเร็จ

5. การทำสัญญาของเครือข่ายต้องทำด้วยความรอบคอบ

6. มีความยืดหยุ่นสูง

7. มีความคาดหวังที่ตรงกันในการทำงานร่วมกัน

8. เข้าใจในในความแตกต่างของวัฒนธรรมด้านพื้นที่ และวัฒนธรรมองค์กร

9. เข้าใจในความเป็นอิสระขององค์กรที่ร่วมเป็นเครือข่าย

10. รับผิดชอบร่วมกันทั้งในเรื่องความสำเร็จและความผิดพลาด

 

…นับเป็นความภาคภูมิใจ ที่เห็นความงอกงามของเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ นักสื่อสารองค์กร เริ่มเจียรนัยตั้งแต่การวางแผน การบริหารจัดการ แบบเน้นๆ แน่นๆ แบบนี้นี่เองที่เค้าเรียกว่าทำงานกับเเพื่อน กับเครือข่าย แล้วจะรุ่ง

 

ข้อดีของการมีเครือข่ายประชาสัมพันธ์

1. ได้เพื่อนที่ทำงานเหมือนกัน วิชาชีพเดียวกัน ไม่โดดเดี่ยวเดียวดาย

2. ได้รับความรู้ แนวคิด ทฤษฎีใหม่ๆ

3. ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งเรื่องงาน วิชาการและเรื่องทั่วไป

4. ได้ความคิดใหม่ๆ  (คิดอย่างสร้างสรรค์  คิดนอกกรอบ)

5. ได้รับทราบช่องทางการทำงาน การสื่อสาร อย่างเป็นระบบ

6. ได้ทราบระบบการทำงานของเครือข่าย

7. ได้มิตรภาพ ความสามัคคี  ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

8. ได้ทราบถึงช่องทางการประชาสัมพันธ์ การติดต่อสื่อสารกับเครือข่ายทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค

9. เกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทุกมิติ ภาวะปกติและภาวะวิกฤต

10. ทราบแนวทางในการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับสื่อมวลชนและชุมชนสังคม

ข้อดีของการมีเครือข่ายมากมายก่ายกอง

เดอะแกงค์ชาวเครือข่าย PR Networking ต้องมาแล้วหล่ะค่ะ

ส่งสัญญาณเชียร์ๆ กันหน่อยนะ

คราวต่อๆไป จะมาบอกเล่า แชร์ไอเดียการสร้างเครือข่าย เรียนรู้จาก Best Practice 

ของแต่ละองค์กรกันนะคะ

Facebook Comments Box