Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

30 Hours on the beach for publication 30 ชั่วโมง เขียนบทความริมชายหาด

สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ จัดกิจกรรม 30 Hours on the beach for publication 30 ชั่วโมงเขียนบทความริมชายหาด ณ ธราดล รีสอร์ท อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช มีวัตถุประสงค์เพื่อ

  • ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถจัดทำต้นฉบับ และพัฒนาต้นฉบับบทความวิจัย ส่งวารสารในฐานข้อมูล Scopus ได้ภายในเวลา 30 ชั่วโมง
  • ส่งเสริมให้คณาจารย์พัฒนาผลงานทางวิชาการให้เป็นไปตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย
  • ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถมีผลงานตีพิมพ์ที่มีคุณภาพและเฉพาะมากขึ้น

โดยมีผู้เชี่ยวชาญจะเป็น Mentor ที่จะให้คำแนะนำในด้านต่างๆ เช่น ด้านเนื้อหา ด้านภาษา และด้านชีวสถิต 

ที่มา: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


Facebook Comments Box