Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

สหกิจศึกษา 8 เดือน ทางเลือกหรือทางรอดในสถานการณ์ปัจจุบัน

          สวัสดีครับท่านผู้อ่าน ก่อนจะไปถึงการวิเคราะห์ว่า สหกิจศึกษา 8 เดือน จะเป็นทางเลือกหรือทางรอดในสถานการณ์ปัจจุบัน นั้นเราอาจจะต้องทราบถึงนิยามหรือความหมายของสหกิจศึกษากันก่อนว่า สหกิจศึกษา หมายถึงอะไร  สหกิจศึกษา  หมายถึง  การศึกษาที่เน้นการปฏิบัติงานในหน่วยงาน ซึ่งเรียกว่า สถานประกอบการหรือองค์กรผู้ใช้บัณฑิต อย่างเป็นระบบก่อนสำเร็จการศึกษา ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการระหว่างการเรียนการสอนกับการทำงานอย่างเป็นระบบ (Work Integrated Learning : WIL) โดยนักศึกษามีการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ โดยการจัดการด้านสหกิจศึกษา นั้น ผู้เรียนหรือผู้ศึกษา จะได้รับประโยชน์จากการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดังนี้

ประโยชน์ของสหกิจศึกษาต่อนักศึกษา
     1. ได้ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ ได้เรียนรู้และประยุกต์ใช้ความรู้
     2. ได้รับประสบการณ์วิชาชีพตามสาขาวิชาที่นอกเหนือไปจากการเรียนในห้องเรียน
     3. เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองในด้านการทำงานร่วมกับผู้อื่นความรับผิดชอบ และความมั่นใจในตนเองมากขึ้น

          และเพื่อให้เกิดการเรียนรู้จาการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาให้มากขึ้น  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ปรับเปลี่ยนระยะเวลาการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาจาก 4 เดือน  1 ภาคการศึกษา เป็น 8 เดือน 2 ภาคการศึกษาตามนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ ที่ต้องการให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้และทักษะการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น จากการปรับเปลี่ยนระยะเวลาการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดังกล่าว จากรอบปีที่ผ่านมาการที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาจาก 4 เดือน 1 ภาคการศึกษา เป็น 8 เดือน  2 ภาคการศึกษา นั้น สถานประกอบการมีประทับใจในรูปแบบการดำเนินงานด้านสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย และยังเป็นอีกช่องทางหนึ่งของสถานประกอบการที่จะคัดเลือกบุคลากรเข้าปฏิบัติในองค์กรนั้น ๆ อีกด้วย สำหรับนักศึกษาเองในช่วงแรกก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา อาจจะต้องพิจารณาตนเองอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจเลือกสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่จะไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ว่า ตนเองมีความถนัดในด้านใด และตัวเราจะมีส่วนเข้าช่วยในการทำงานนั้น ๆได้อย่างไร อีกประการหนึ่งต้องอย่าลืมว่านักศึกษามี 2 สถานะคือ สถานะการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ถึงแม้ว่านักศึกษาจะออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาแล้วก็ตาม สถานะนี้ยังคงติดตัวไปตลอดเวลา อีกสถานะหนึ่งคือ การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่ร่วมรับนักศึกษา โดยเป็นเสมือนหนึ่งพนักงานขั่วคราวในหน่วยงานนั้น ๆ ฉะนั้น การจะดำเนินการใด ๆที่จัดหรือฝ่าฝืนกฎ ระเบียบทั้งของมหาวิทยาลัยฯและองค์กรย่อมกระทำไม่ได้ ดังจะเห็นได้จากในหลาย ๆกรณีที่ นักศึกษาฝ่าฝืนกฎ ระเบียบขององค์กรหรือมหาวิทยาลัยบ้าง ทำให้มหาวิทยาลัยเรียกตัวนักศึกษากลับก่อนกำหนดเวลาเพื่อมาเติมเต็มในสิ่งที่นักศึกษายังไม่พร้อมหรือจะต้องได้รัยการแก้ไขอย่างรีบด่วน หรือในบางกรณี ทางสถานประกอบการก็ทำหนังสือส่งตัวกลับก่อนระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากเหตุผลที่นักศึกษาไม่สามารถปฏิบัติตามกฎและระเบียบของหน่วยงานนั้น ๆ ได้

          โดยอาจจะกล่าวได้ว่าการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ไม่ว่าจะมีระยะเวลาเป็นเท่าใดก็ตาม สามารถตอบโจทย์ทั้งผู้ศึกษา สถานประกอบการ รวมทั้งคณาจารย์ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องได้เป้นอย่างดีที่จะเติมเต็มนักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ต่าง ๆ  สำหรับนักศึกษาเองก็จะได้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้และทักษะความชำนาญตามวิชาชีพที่ได้ศึกษามาได้อย่างเต็มที่ เพื่อตอบสนองสังคมและประเทศชาติในอนาคตได้อย่างดียิ่งในอนาคตต่อไป

          กล่าวโดยสรุปคือ  สหกิจศึกษา 8 เดือน เป็นทั้งทางเลือกและทางรอดในสถานการณ์ปัจจุบันได้เป็นอย่างดี เนื่องจากทุกๆฝ่ายได้รับประโยชน์ร่วมกัน  สถานประกอบการเองก็ได้มีแนวทางในการพิจารณาบุคคลเข้าทำงานในหน่วยงานของตนเองเพิ่มขึ้นจากการที่นักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 8 เดือน 2 ภาคการศึกษา นักศึกษา ก็ได้มีโอกาสเรียนรู้ทักษะด้านต่าง ๆเพิ่มขึ้นนอกเหนือจาการศึกษาในมหาวิทยาลัย  เรียนรู้กระบวนการทำงาน       การปรับตัว เป็นต้น คณาจารย์หรือหลักสูตร มีโอกาสต่อยอดงานวิจัยหรืองานด้านวิชาการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องมากยิ่งขึ้น เพราะเป็นการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่มีระยะเวลาค่อนข้างยาวนานทำให้สามารถดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหหมาะสมและลงตัว ถือว่าเป็นการขยายโอกาสการเรียนรู้ทักษะและกระบวนการคิดของนักศึกษานอกเหนือจากการเรียนการศึกษาในมหาวิทยาลัยเพียงอย่างเดียว

เขียนโดย     นายอนันต์เดช  ศรีราพร
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

Facebook Comments Box