Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

กลยุทธ์สร้างธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ

1.เริ่มวางแผนกลยุทธ์
กำหนดเป้าหมาย และวางแผนอย่างละเอียดและรอบคอบ อาศัยกระบวนการคิด ทักษะการสื่อสาร และทีมงานที่ดี เพื่อนำมาวิเคราะห์แล้วลงมือทำ โดยเริ่มจากการมองสิ่งรอบตัวหรือสิ่งที่คนรอบข้างให้ความสนใจ พูดคุยหรือแลกเปลี่ยนความรู้กับคนรู้จักหรือเพื่อนร่วมงาน สิ่งที่ในอนาคตจะเป็นที่ต้องการของตลาด

2.เลือกเครื่องมือช่วยอำนวยความสะดวก
การใช้ชีวิตในสังคมปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยส่วนใหญ่จะเน้นความสะดวกสบาย และความรวดเร็ว สื่อโซเชียลกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของผู้คนในสังคม การซื้อขายผ่านอินเตอร์เน็ตจึงเป็นทางเลือกใหม่ของธุรกิจ และปฎิเสธไม่ได้ที่ธุรกิจจะเลือกนำเทคโนโลยีและเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนกับการขาย และการผลิต อย่างเช่น แอปพลิเคชันต่างๆ  อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ หรือกระบวนการต่าง ๆ เพื่อช่วยในการทำงานให้มีความสะดวก รวดเร็ว หรือช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ

3.เพิ่มพูนความรู้
ก่อนเริ่มทำตามแผนที่วางไว้ ต้องเตรียมอาวุธให้ครบมือ โดยศึกษาทักษะด้านการบริหารคน การเงิน การตลาด  Supply Chain ธุรกิจออนไลน์ ความเสี่ยง เป็นต้น และเริ่มสังเกตสิ่งรอบตัว ลองตั้งคำถาม หาคำตอบ และมองหาโอกาสในการต่อยอดจากสิ่งเหล่านั้นก็ได้

4.เริ่มทำตามแผนที่วางไว้
เมื่อเห็นเป้าหมายและสิ่งที่ต้องทำผ่านแผนธุรกิจ วางแผนและจัดการตารางเวลาให้เป็นไปตามที่กำหนด ช่วยจัดการงานต่าง ๆ ลดระยะเวลาที่ไม่จำเป็น ต้องจัดลำดับความสำคัญว่าจะทำอะไรก่อน และลงมือทำตามแผนธุรกิจที่วางไว้ ในระหว่างนั้นควรมีการวัดผลลัพธ์ ทำให้รู้ว่าตอนนี้กำลังอยู่จุดไหนของแผน และเก็บข้อมูลทำความเข้าใจปัญหาและหาโอกาสใหม่ๆ ตลอดจนใช้ปรับแผนสร้างกลยุทธ์ใหม่เพื่อเข้าใกล้ความสำเร็จ

5.พัฒนาธุรกิจอย่างไม่หยุดยั้ง
ธุรกิจต้องพร้อมเปิดรับสิ่งใหม่ๆ เพื่อการเติบโตและผลลัพธที่ดียิ่งขึ้น ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และต้องไม่ลืมย้อนกลับมาดูผลของสิ่งที่ลงมือทำหรือตัดสินใจไป ปรับเปลี่ยน เรียนรู้ เท่าทันสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง คอยติดตามสภาพแวดล้อมของธุรกิจและผลดำเนินงานด้านต่าง ๆ เพื่อทบทวนแก้ไขหรือพัฒนาต่อยอดให้ธุรกิจมีการเติบโตและสามารถดำเนินกิจการได้อย่างราบรื่นด้วยความมั่นใจ

 
Facebook Comments Box