Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Author: tiyaporn Chuchuai

tiyaporn Chuchuai

ปัจจัย ที่ส่งผลต่อราคาทองคำ

               เศรษฐกิจของโลก ไม่ได้เป็นแค่ปัจจัยเดียว ที่ส่งผลต่อให้ราคาทองคำขึ้น – ลง ราคาทองคำจะมีการปรับเปลี่ยนตัวเลขอยู่ตลอดเวลา ขึ้นอยู่กับว่าราคาตลาดโลก ณ เวลานั้นปรับเปลี่ยนไป ซึ่งมีปัจจัยหลักๆ ที่ทำให้ราคาทองคำปรับขึ้น-ลง ดังนี้             

Read More »
tiyaporn Chuchuai

กลยุทธ์สร้างธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ

1.เริ่มวางแผนกลยุทธ์กำหนดเป้าหมาย และวางแผนอย่างละเอียดและรอบคอบ อาศัยกระบวนการคิด ทักษะการสื่อสาร และทีมงานที่ดี เพื่อนำมาวิเคราะห์แล้วลงมือทำ โดยเริ่มจากการมองสิ่งรอบตัวหรือสิ่งที่คนรอบข้างให้ความสนใจ พูดคุยหรือแลกเปลี่ยนความรู้กับคนรู้จักหรือเพื่อนร่วมงาน สิ่งที่ในอนาคตจะเป็นที่ต้องการของตลาด 2.เลือกเครื่องมือช่วยอำนวยความสะดวกการใช้ชีวิตในสังคมปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยส่วนใหญ่จะเน้นความสะดวกสบาย และความรวดเร็ว สื่อโซเชียลกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของผู้คนในสังคม การซื้อขายผ่านอินเตอร์เน็ตจึงเป็นทางเลือกใหม่ของธุรกิจ และปฎิเสธไม่ได้ที่ธุรกิจจะเลือกนำเทคโนโลยีและเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนกับการขาย และการผลิต อย่างเช่น แอปพลิเคชันต่างๆ  อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ หรือกระบวนการต่าง ๆ เพื่อช่วยในการทำงานให้มีความสะดวก

Read More »
tiyaporn Chuchuai

ขนมปะดา เมนูประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2566

ตามที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม 1 จังหวัด 1 เมนู เชิดชูอาหารถิ่น” ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับอาหารถิ่น มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทย (Thailand Best Local Food) รสชาติ…ที่หายไป The Lost Taste ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ของอาหารไทย อาหารท้องถิ่น ทีมีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตคนไทย รวมถึงการรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งเสนอสาระความรู้เกี่ยวกับอาหารไทย

Read More »
tiyaporn Chuchuai

การตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์ กับบทบาทการขับเคลื่อนธุรกิจ

กระบวนการทางธุรกิจในทุกวันนี้ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงและความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีหรือที่เรียกว่า Digital Disruption สิ่งหนึ่งที่ธุรกิจต่างๆประสบได้อย่างชัดเจนกับการถูก Disrupt จากกระแสดิจิทัลที่เห็นได้ชัดเจนหลังจากการเกิดการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาในปีพ.ศ. 2562 เมื่อทุกอย่างถูก Lock down ไม่สามารถเคลื่อนย้ายเดินทางได้ บริการธุรกิจสั่งสินค้าออนไลน์รวมทั้งอาหารและสินค้าบริการต่างๆได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาดังกล่าวจึงทำให้เห็นได้ชัดเจนว่า การตลาดดิจิทัลเข้ามาเกี่ยวข้องและมีความสำคัญอย่างไรในสภาพแวดล้อมการทำธุรกิจในยุคปัจจุบัน จะสร้างธุรกิจ ต้องมีแบรนด์… นอกเหนือจากการตลาดดิจิทัลแล้วสิ่งที่สำคัญที่เกิดการเปลี่ยนแปลงและมีแนวโน้มมาเป็นระยะเวลาเกือบ 10 ปีนั่นคือการให้ความสำคัญกับการสร้างแบรนด์ที่ไม่ใช่เป็นเรื่องราวของการออกแบบโลโก้หรือออกแบบบรรจุภัณฑ์หรือการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการของธุรกิจอย่างที่หลายหลายคนเข้าใจกัน แบรนด์ในที่นี้หมายถึงตัวตน เรื่องราว ตำนาน ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์นั้นๆ หากจะอธิบายง่าย ๆ เราสามารถมองแบรนด์เปรียบได้ดังเช่นบุคคลคนหนึ่งที่ต้องมีองค์ประกอบรวมกันทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของชื่อเรียก

Read More »
tiyaporn Chuchuai

การจัดการคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์: ทิศทางที่ทุกองค์กรต้องให้ความสำคัญ

ปัจจุบัน ทุกภาคส่วนในหลาย ๆ อุตสาหกรรมทั้งในประเทศ และในต่างประเทศต่างตระหนักถึงผลกระทบของการดำเนินกิจกรรมทั้งหลายของมนุษย์ องค์กร หน่วยงานที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ภาพน้ำแข็งขั้วโลกที่ละลาย หรือภาพยนตร์ฮอลลีวู้ดที่โลกกลายเป็นน้ำแข็ง หรือแผ่นดินถล่มเป็นภาพที่ทำให้หลาย ๆ ฝ่ายกังวลทั้งในข้อเท็จจริงเชิงวิทยาศาสตร์ และจินตนาการของมนุษย์เรา ในประเทศไทย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก หรือ อบก. เป็นหน่วยงานหลักที่ตั้งขึ้นมาเพื่อขับเคลื่อนและบริหารจัดการเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนและโลกรวน โดยได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมกิจกรรมคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์เพื่อลดปริมาณคาร์บอนเป็นศูนย์ที่มีการจัดแบ่งกิจกรรมที่เกี่ยวข้องออกเป็นกิจกรรมที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยตรง กิจกรรมทางอ้อม และกิจกรรมทางอ้อมอื่น ๆ และมีการจัดกิจกรรมชดเชยการปล่อยก๊าซคาร์บอนหรือก๊าซเรือนกระจก (องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก, 2563)

Read More »
tiyaporn Chuchuai

สำนักวิชาการจัดการ: ประตูสู่ความสำเร็จ(School of Management: Gateway to Achievement)

หากจะกล่าวถึงการจัดการเรียนการสอนในยุคปัจจุบันเปรียบดังการให้ความรู้ที่ครูผู้สอนหรือสถาบันการศึกษาคือ ผู้ผลิต (Producer) หรือเป็นผู้ให้ความรู้ และผู้เรียนหรือนักศึกษาเป็นผู้รับการถ่ายทอดความรู้ก็คงกระไร เพราะจะกลายเป็นว่าเรากำลังพูดถึงการจัดการเรียนการสอนแบบจ่ายครบจบแน่ และโลกทั้งใบหรือจุดศูนย์กลางการเรียนรู้อยู่ที่ครูผู้สอน (Teacher Center) ถ้าโชคดีเจอครูที่ไฝ่หาความรู้และนำมาถ่ายทอด เด็กก็ได้เรียนรู้มากขึ้น หากเจอครูที่ทำแต่งานตามหน้าที่ก็อาจจะจำกัดกรอบการเรียนรู้ของเด็กหรือผู้เรียน แต่ปัจจุบัน โลกของการเรียนรู้ขยายกว้างจนไร้ขอบเขตอันเนื่องมาจากการเจริญก้าวหน้าของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเตอร์เน็ตทำให้ผู้เรียนหรือนักศึกษาสามารถค้นคว้าหาความรู้จากสื่ออินเตอร์เน็ต จนในบางครั้งมีประเด็นการหารือหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมากขึ้นกว่าเดิม ด้วยเหตุนี้ กระบวนการเรียนการสอนก็ต้องเปลี่ยนแปลงไป           ด้วยเหตุนี้ กระบวนการเรียนการสอนจึงต้องเปลี่ยนไป บทบาทของผู้สอนและผู้เรียนก็เปลี่ยนไปจากบทบาทที่แยกกันอย่างชัดเจนระหว่างครูผู้ให้กับผู้เรียนกลายเป็นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันโดยมีครูผู้สอนเป็น Facilitator มากกว่าคนมายืนพูดอยู่หน้าห้อง เด็ก ๆ

Read More »

Soft Power ของไทย ความงดงามและอ่อนไหวทางวัฒนธรรม

แนวคิด Soft power (SP) ได้ถูกอธิบายไปแล้วในบล็อก “Soft Power คืออะไร มาจากไหน ทำไมสื่อไทยถึงพูดถึงคำนี้บ่อยขึ้น” แสดงให้เห็นถึงความนิยมในการใช้วัฒนธรรม อุดมคติทางการเมือง และนโยบายต่างประเทศ เป็นเครื่องมือในการสร้างความได้เปรียบทางการเมือง ความได้เปรียบทางเศรษฐกิจ ไปจนถึงถึงการสร้างความเข้าใจร่วมทางวัฒนธรรม ความรักและสันติภาพ อันเป็นเป้าหมายสูงสุดที่เจ้าของแนวคิดได้กำหนดมุดหมายเอาไว้  การสร้าง SP ของไทยดำเนินการผ่านหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม ในส่วนของภาครัฐทำงานส่งเสริมกันในหลายกระทรวง รวมเรียกว่าทีมประเทศไทย

Read More »
May 2024
M T W T F S S
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

บทความยอดนิยม

Auction Online Computer Concept
สรุปครบ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 2560 [ฉบับล่าสุด] : มีกี่หมวด กี่มาตรา ตัวอย่างการกระทำผิด พร้อมบทลงโทษ
 (4)
6 พันธุ์แมวยอดฮิต น่ารัก น่าเลี้ยง
aspect ratio
อัตราส่วนภาพคืออะไร?
ตั้งค่าปุ่มเปลี่ยนภาษาใน Windows11
เปลี่ยนภาษาใน Windows 11 ไม่ได้เหรอ!!! ตามเรามาสิ
Copy of Add a subheading
"มันหนึบ" ของกินเล่น...ที่ไม่ใช่เล่น ๆ