Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

มาทำความรู้จักกับ PDPA Personal Data Protection Act: PDPA) หรือ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

กฎหมาย PDPA (Personal Data Protection Act: PDPA) หรือ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

PDPA ย่อมาจาก Personal Data Protection Act B.E. 2562 
เป็นกฎหมายว่าด้วยการให้สิทธิ์กับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสร้างมาตรฐานการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลให้ปลอดภัย และนำไปใช้ให้ถูกวัตถุประสงค์ตามคำยินยอมที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอนุญาตโดยกฎหมาย PDPA Thailand (พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล) ได้ประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 และปัจจุบันได้ถูกเลื่อนให้มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ส่วนนิติการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ข้อมูลจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

PDPA ซึ่งเป็นพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อให้บริษัท พนักงาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้มีความปลอดภัยมากขึ้น ซึ่งถ้าบริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลทันที โดยไม่ได้มีการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือผู้ใช้งาน และ/หรือรวมถึงไม่ได้มีการขอความยินยอมก่อนสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องมีการขอความยินยอม จะกลายเป็นกรณีที่ไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องตาม PDPA และอาจมีความผิดได้

ข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองของ PDPA มีอะไรบ้าง?

เมื่อเราเข้าใจว่า PDPA คืออะไร? ทีนี้เราก็มารู้จักกับความหมายและประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลกัน ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data) เป็นข้อมูลที่สามารถใช้เพื่อระบุตัวตนของเจ้าของข้อมูลที่เป็นบุคคลธรรมดาคนๆนึงได้ ไม่ว่าทางตรงและทางอ้อม

ส่วนบุคคลทั่วไป

 • ชื่อ-นามสกุล
 • เบอร์โทรศัพท์ อีเมลส่วนตัว ที่อยู่ปัจจุบัน
 • เลขบัตรประชาชน เลขหนังสือเดินทาง เลขใบอนุญาตขับขี่
 • ข้อมูลทางการศึกษา ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลทางการแพทย์
 • ทะเบียนรถยนต์ โฉนดที่ดิน ทะเบียนบ้าน
 • วันเดือนปีเกิด สัญชาติ น้ำหนักส่วนสูง
 • ข้อมูลบนอื่น ๆ บนอินเทอร์เน็ตที่สามารถระบุตัวตนได้ เช่น Username /password,  Cookies IP address,  GPS Location
ถ้าข้อมูลไหนที่ไม่สามารถระบุตัวตนของเจ้าของข้อมูลได้ เช่น ข้อมูลบริษัท จะไม่ถือว่า เป็นไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล และไม่อยู่ภายใต้บังคับตาม PDPA เลย  
 
นอกจากเราจะต้องรู้จักกับข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปแล้ว เรายังต้องรู้จักและระมัดระวังการใช้ข้อมูลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Personal Data) มากเป็นพิเศษ เพราะเป็นข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนและอาจส่งผลกระทบต่อเจ้าของข้อมูล ทั้งในแง่ของการทำงาน สังคม และชีวิตความเป็นอยู่ โดยเฉพาะอาจนำไปสู่การเลือกปฏิบัติได้ PDPA จึงกำหนดโทษที่หนักขึ้นหากใช้ข้อมูลนั้นไม่ถูกต้อง ซึ่งอาจรวมถึงโทษอาญา ที่กรรมการต้องติดคุก
 
ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว คือข้อมูลดังต่อไปนี้
 • เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์
 • ความคิดเห็นทางการเมือง
 • ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา
 • พฤติกรรมทางเพศ
 • ประวัติอาชญากรรม
 • ข้อมูลด้านสุขภาพ ความพิการ เช่น โรคประจำตัว การฉีดวัคซีน ใบรับรองแพทย์
 • ข้อมูลสหภาพแรงงาน
 • ข้อมูลพันธุกรรม
 • ข้อมูลชีวภาพ เช่น ลายนิ้วมือ แบบจำลองใบหน้า ข้อมูลม่านตา
ใครต้องอยู่ภายใต้ PDPA บ้าง?

หลังจากรู้จักกับประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมมาให้แล้ว เราก็มาทำความรู้จักกับผู้ที่หน้าที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย PDPA กันบ้าง

1. เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject)
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือ Data Subject ก็คือคนที่ข้อมูลส่วนบุคคลชุดนั้นๆ จะชี้มาที่ตัวตนของบุคคลนั้นได้ ซึ่งก็คือตัวเรานั่นเอง ภายใต้ PDPA เจ้าของข้อมูลเป็นผู้ได้รับการปกป้องคุ้มครองและมีสิทธิต่าง ๆ เหนือข้อมูลส่วนบุคคลของตน 
2. ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller)
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือ Data Controller คือคน บริษัทหรือองค์กรต่าง ๆ  ที่เป็นคนตัดสินใจว่า จะมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอะไร เพื่ออะไร อย่างไร ภายใต้ PDPA ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้มีหน้าที่และความรับผิดหลักที่ต้องปฏิบัติตาม PDPA ให้ครบถ้วน พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ที่รับข้อมูลจัดส่งสินค้าของลูกค้าที่ CF ของมาเพื่อติดต่อส่งของก็เป็น Data Controller ได้ และบริษัททุกบริษัททันทีที่มีพนักงานคนแรก ที่ต้องใช้ข้อมูลเพื่อจ่ายเงินเดือนก็เป็น Data Controller แล้วทั้งสิ้น
3. ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processor)
ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หรือ Data Processor คือ คน บริษัทหรือองค์กรต่าง ๆ ที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล โดยจะทำภายใต้คำสั่ง หรือในนามของ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) เท่านั้น ไม่ได้เป็นคนตัดสินใจทำการประมวลผลข้อมูลด้วยตัวเอง ตัวอย่างเช่น พี่ๆ messenger ที่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคนที่เราต้องการส่ง ของให้เพื่อเอาของไปส่งแทนเรา กรณีนี้พี่ๆ ก็เป็น Data Processor หรือกรณีบริษัทใช้ ระบบ Cloud Service ซึ่งผู้ให้บริการจะเก็บข้อมูลแทนบริษัท ผู้ให้บริการ Cloud ก็เป็น Data Processor
 
 

โทษที่คุณอาจเจอ หากไม่ปฎิบัติตาม PDPA

ถึงแม้กฎหมาย PDPA จะเป็นที่พูดถึงกันมาบ้างแล้ว แต่หลายบริษัทอาจจะยังไม่ได้ปฏิบัติตามอย่างครบถ้วน เช่น ยังไม่มีการจัดทำ Privacy Policy หรือยังไม่ได้ขอความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล หรือยังไม่แต่งตั้ง DPO เป็นต้น การที่บริษัทต่าง ๆ ยังไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ครบถ้วนตาม PDPA อาจนำไปสู่โทษ แพ่ง ซึ่งผู้ได้รับความเสียหายได้เงินค่าเสียหายกลับบ้าน พร้อมกับที่อาจได้โบนัสจากศาลเป็นค่าเสียหายเชิงลงโทษ โทษอาญา ที่อาจนำไปสู่โทษปรับ และกรรมการอาจต้องติดคุก โดยเฉพาะกรณีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว และ โทษปกครอง ที่อาจจะถูกปรับเงินเข้ารัฐได้ง่ายๆ แค่เพราะไม่ทำตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ไม่มี Privacy Policy

สรุป 3 ขั้นตอนในการทำตาม PDPA แบบ Step By Step

อ่านบทลงโทษทางกฎหมาย PDPA แล้ว หลายคนอาจจะรู้สึกร้อน ๆ หนาว ๆ กันบ้าง แต่อย่าพึ่งตกใจไป! เพราะ ภายใต้ PDPA เรายังสามารถเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้ได้ตามปกติอยู่ เพียงแต่ต้องปรับให้มีการเก็บเท่าที่จำเป็น และต้องแจ้งรายละเอียดในการเก็บ ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ให้เจ้าของข้อมูลทราบ และในบางกรณีอาจต้องมีการขอความยินยอมด้วย จึงจะถือว่าไม่ผิดหลัก PDPA

ขั้นตอน 1 การเตรียมความพร้อมของคนให้เข้าใจ PDPA
ขั้นตอนที่สำคัญขั้นตอนแรกในการเตรียมตัวสำหรับ PDPA จึงเป็นการเตรียมความพร้อมของคนในองค์กรเพื่อเข้าใจภาพรวม หน้าที่และขั้นตอนที่ต้องดำเนินการ 

ขั้นตอน 2 เข้าใจความจำเป็นการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและแจ้งการประมวลผล ให้ถูกวิธีหาก Data Controller ต้องการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล PDPA กำหนดหน้าที่หลักว่า  Data Controller จะต้องแจ้งเจ้าของข้อมูลให้ทราบว่า จะเก็บ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้าง เพื่อประโยชน์อะไร นานเท่าไหร่ จะมีการส่งต่อเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นให้ใครบ้าง จะรักษาความปลอดภัยข้อมูลเหล่านี้อย่างไร และรับประกันสิทธิการเป็นเจ้าของข้อมูลของบุคคลทั่วไปยังไง โดยต้องดำเนินการแจ้งข้อมูลทั้งหมดในเอกสารที่เรียกว่า Privacy Policy หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวนั่นเอง

ข้อมูลสำคัญที่ต้องระบุใน  Privacy Policy

 • จะมีใช้ข้อมูลส่วนบุคคลไหนบ้าง จากแหล่งไหนบ้าง?
 • มีความจำเป็นในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์อะไร?
 • จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลนานเท่าไหร่?
 • จะส่งต่อหรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นให้ใครบ้าง?
 • จะมีวิธีในการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร?
 • สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลมีอะไรบ้าง และในกรณีที่ต้องการใช้สิทธิ เช่น ลบข้อมูล ต้องติดต่อใคร?

การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลโดยใช้ Cookies Website
อีกประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บสำหรับการให้บริการเว็บไซต์ ภายใต้ PDPA คือ Cookies ที่ถูกใช้เพื่อจุดประสงค์ต่าง ๆ Cookies หรือเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูล เพื่อช่วยให้การใช้งานบนเว็บไซต์มีประสิทธิภาพมากขึ้นถือเป็น ข้อมูลส่วนบุคคล

นอกจากการแจ้ง Privacy Policy แล้ว สำหรับนักการตลาด และการทำการตลาดของ บริษัทต่าง ๆ บริษัทอาจต้องขอความยินยอม (Consent) จากกลุ่ม target ต่าง ๆ นั้นก่อนจึงจะสามารถส่งข้อความไปติดต่อประชาสัมพันธ์ต่าง ยังคนกลุ่มดังกล่าวได้ ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางใด เช่น SMS / e-mail / Facebook Retargeting / In-App Notification เป็นต้น

โดยการขอความยินยอมนั้น เจ้าของข้อมูลมีอิสระที่จะให้หรือไม่ให้ความยินยอมก็ได้ และเจ้าของข้อมูลอาจถอนความยินยอมเมื่อไหร่ก็ได้ และเมื่อเจ้าของข้อมูลถอนความยินยอม การส่งข้อมูลการตลาดต้องหยุดในทันที 

 

ขั้นตอน 3 การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล และการรับมือเหตุการณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

นอกจากการจัดทำเอกสาร Privacy Policy แล้วเมื่อมีการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลใด Data Controller มีหน้าที่รักษาความปลอดภัยของข้อมูล ไม่ใช่แค่ความลับ แต่ต้องรวมถึง ความถูกต้องและความพร้อมใช้ของข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนใช้ 

สำหรับมาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลขั้นต่ำ ประกอบด้วย 3 ส่วนหลักคือ
(1) การฝึกอบรมสร้างความเข้าใจคน
(2) การจัดทำ Access Control & Logging เพื่อการตรวจสอบคนที่เข้าถึงข้อมูล และ
(3) มาตรการ IT Security อื่น ๆ เช่น firewall / encryption โดยกฎหมายไม่ได้กำหนดชัดเจนว่าต้อง ทำระดับไหน ขึ้นกับความเสี่ยงของข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผลเป็นหลัก

นอกจากการทำมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยแล้ว Data Controller ต้องเตรียม กลไกรับมือเหตุการณ์เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลหลัก คือ
(1) การเกิดเหตุละเมิดข้อมูลส่วน บุคคล 
(Data Breach) ไม่ว่าจะจาการโดน ransomware หรือการทำข้อมูลหลุดรั่วไหล ซึ่ง Data Controller ต้อง take action รวมถึงรายงานเหตุการณ์ในกำหนดเวลา และ
(2) การใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลที่อาจใช้ได้ตลอดเวลา และ Data Controller ต้องดำเนินการเพื่อตอบรับหรือปฏิเสธให้เหมาะสม

อ้างอิง
PDPA คืออะไร ?. Easy Company Group Company Limited. (2022).สรุปทุกเรื่องที่ทุกคนควรรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล. สืบค้นเมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 65. จาก.https://easypdpa.com/article/easypdpa-summary-what-is-pdpa

Facebook Comments Box