Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

ความเสี่ยงจากการทุจริต และบทบาทหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน

          ในปัจจุบัน ยังมีปัจจัยที่ส่งผลให้มีการปฏิบัติที่เอื้อประโยชน์ต่อตนเองซึ่งเป็นความเสียหายต่อองค์กร     ดังนั้นความเสี่ยงจากการทุจริต เป็นเรื่องสำคัญที่ทุกคนในองค์กร ต้องรับทราบ รับรู้ และ ป้องกันไม่ให้เกิดขึ้น

          การทุจริต   หมายถึง การกระทำผิดกฎหมายของบุคคลหรือองค์กรในลักษณะการฉ้อฉลหลอกลวง ปกปิด หรือทำลายความเชื่อมั่น   ทำให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์โดย บุคคล กลุ่มบุคคล องค์กร เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียทรัพย์สิน หรือแสวงหาผลประโยชน์ทางธุรกิจ

          องค์ประกอบของการทุจริต 3 ประการ ตามทฤษฎีสามเหลี่ยมการทุจริต (Fraud Triangle)

          1. มีโอกาส Opportunity ซึ่งเกิดจากช่องโหว่ของระบบ  คุณภาพการควบคุมกำกับ  ควบคุมภายในขององค์กรมีจุดอ่อน

          2. มีความกดดันหรือแรงจูงใจ  Pressure/Incentive   หรือความจำเป็นที่จะกระทำ

          3. การหาเหตุผลสนับสนุนการกระทำ Rationalization

สิ่งบอกเหตุ ที่นำไปสู่การทุจริต

                   1.ด้านพฤติกรรม

                   2.ด้านการดำเนินชีวิต

                   3.ด้านการควบคุมภายใน

                   4.การวิเคราะห์เหตุการณ์ปกติ

                   5.การร้องเรีย

                   6.หน่วยงานที่ จะพบการทุจริต เช่น ฝ่ายบัญชี ฝ่ายขาย  ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายปฏิบัติการ

                   7.การกระทำความผิดครั้งแรก /การไม่เคยถูกลงโทษหรือการออกจากงาน

          ตัวอย่าง  พฤติกรรมของบุคคลที่อาจนำไปสู่การทุจริต  การแก้ไขเอกสารได้แนบเนียน    ชอบยืมเงิน  มีคนตามทวงหนี้   ชอบกล่าวร้ายผุ้อื่น   เล่นการพนันมากเกินไป       ไม่ยอมให้เข้าถึงเอกสาร อ้างว่าร่ำรวยจากมรดก สนิทสนมกับผู้ขาย การไม่ยอมลาพักร้อน

        ตัวอย่าง  ลักษณะที่ระบุว่าอาจเกิดการทุจริตเกิดขึ้น  เอกสารไม่ถูกต้องสมบูรณ์ การกระทบตัวเลขมักล่าช้า ปรับปรุงบัญชีบ่อยครั้ง  สินค้า/ทรัพย์สินสูญหายโดยไม่สอบสวน มีข่าวลือรายการขัดแย้งทางผลประโยชน์  ใช้สำเนาเป็นเอกสารการจ่ายเงิน ใช้ผู้ประกอบการจากแหล่งเดียว  อัตราพนักงานเข้าออกสูง ขวัญกำลังใจของพนักงานต่ำ  ผู้ประกอบการมักร้องเรียน

          ตัวอย่าง สิ่งบอกเหตุการทุจริตระดับองค์กร  การกระจายอำนาจขณะที่ระบบรายงานอ่อนแอ  การใช้สำเนาเป็นเอกสารการจ่ายเงิน มีรายการเกี่ยวโยงผิดปกติ    ไม่มีการบังคับให้ปฏิบัติตามจริยธรรม มีรายการซับซ้อนตอนสิ้นปี  ความสัมพันธ์ของตัวเลขที่อธิบายไม่ได้

         ดังนั้นผู้ตรวจสอบภายใน จึงควรมีความรู้ในการบ่งชี้สิ่งบอกเหตุการทุจริต และมาตรฐานสากลสำหรับการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบ ได้กำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน   ประกอบด้วย

มาตรฐานคุณสมบัติ

          1220.A1  ความระมัดระวังในวิชาชีพ  ผู้ตรวจสอบภายในต้องใช้ความระมัดระวังในทางวิชาชีพโดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดข้อผิดพลาด การทุจริตหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างมีนัยสำคัญ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

          2120.A2 หน่วยตรวจสอบภายในต้องประเมินความเป็นไปได้ของการเกิดการทุจริต และองค์กรจัดการกับความเสี่ยงจากการทุจริตอย่างไร

          2210.A2 ในการกำหนดวัตถุประสงค์ของงานที่ได้รับมอบหมาย ผู้ตรวจสอบภายในต้องคำนึงถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดข้อผิดพลาด การทุจริต การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และความเสี่ยงอื่นๆ ที่มีนัยสำคัญ

          2060 การรายงานต่อผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการ เป็นการรายงานเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ ความรับิผิดชอบ การปฏิบัติงานตามแผนงานของหน่วยตรวจสอบภายใน ซึ่งต้องระบุถึงประเด็นความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่มีนัยสำคัญ รวมถึงความเสี่ยงจากการทุจริต การกำกับดูแล

          และความเสี่ยงจากการทุจริต  จะมีโอกาสเกิดขึ้นและมีผลกระทบที่เกิดความเสียหายน้อย ก็ด้วยการบริหารความเสี่ยงของผู้บริหาร การกำกับดูแล การกำหนดนโยบายที่ป้องกัน การต่อต้านการทุจริต การกำหนดแนวทางให้พนักงานปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างชัดเจนและถูกต้อง การประเมินความเสี่ยงการปรับปรุง  และมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง 

          ข้อมูลจากกรอบโครงสร้างการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย  

ผู้เขียน : นางจุฑารัตน์ ธานีรัตน์
รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

Facebook Comments Box