Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

การสร้างเครือข่ายในการทำงาน

ผู้เขียน ปิยวัชน์ คงอินทร์

“เพื่อนดีมีชัยไปกว่าครึ่ง…”  คำกล่าวนี้คงไม่มีใครปฏิเสธ จะคิดจะทำการสิ่งใด หากเป็นงานใหญ่ที่เกินกำลังตนเอง ต้องขอความร่วมมือจากผู้อื่น ถ้ามีคนรู้จักหรือเพื่อนมิตรที่ดีคอยช่วยเหลือเกื้อกูล งานจะสำเร็จได้ไม่ยาก หรือแม้แต่งานเล็กๆ ทำคนเดียวก็ได้ เมื่อเกิดปัญหาติดขัด สถานการณ์ที่ไม่เคยเจอ แค่มีใครบางคนที่เราสามารถยกหูโทรศัพท์สอบถาม ขอคำแนะนำ ปรึกษา ให้ความเห็น เพื่อนำมาใช้แก้ไข ปรับปรุงงาน นับว่าเป็นเรื่องดีมีประโยชน์

การทำงานในยุคปัจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีเทคโนโลยี กฏระเบียบใหม่ๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง คนทำงานต้องปรับตัว เรียนรู้ตลอดเวลารวมถึงการติดต่อประสานระหว่างภายในและภายนอกหน่วยงาน จำเป็นต้องมีเครือข่ายความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน จะช่วยส่งเสริมสนับสนุนภารกิจขององค์กรให้ดำเนินไปอย่างรวดเร็วและบรรลุเป้าหมาย
 
การสร้างเครือข่ายในการทำงาน แบ่งตามลักษณะงานได้ 2 กลุ่ม
                                             
1. บุคคลหรือหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพเดียวกัน
ส่วนมากจะตั้งเป็นกลุ่มเครือข่าย สมาคม ชมรม มีรูปแบบชัดเจนเป็นทางการ  มีทั้งระดับผู้แทนหน่วยงาน ผู้บริหารหรือผู้ปฎิบัติงานเป็นสมาชิกของกลุ่ม  เช่น เครือข่ายคนพัสดุ ชมรมพนักงานส่งเสริมและควบคุมการประพฤตินักเรียนและนักศึกษา สภาทนายความประจำจังหวัด เป็นต้น  โดยมีช่องทางสื่อสารในกลุ่มเพื่อแจ้งข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับงาน  การสอบถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆรวมถึงการประชุม สัมมนาและกิจกรรมอื่นๆตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งเครือข่าย 
 
2. บุคคลหรือหน่วยงานที่ปฏิบัติงานต่างสาขาวิชาชีพ 
รูปแบบมีทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ หน่วยงานย่อยในองค์กรที่ต้องทำงานด้วยกันหรือภายใต้การกำกับของผู้บังคับบัญชาคนเดียวกัน กลุ่มสมาคม มูลนิธิ องค์กรสาธารณกุศลจะมีรูปแบบเครือข่ายเป็นทางการ  รูปแบบไม่เป็นทางการจะเป็นความสัมพันธ์ส่วนบุคคล ไม่ได้เกี่ยวข้องกับงานโดยตรง มีการรวมกลุ่มที่มาหลากหลาย เช่น กลุ่มศิษย์เก่าสถาบันการศึกษา  กลุ่มชมรมกิจกรรมตามความสนใจ  สโมสรโรตารี เป็นต้น

เครือข่ายทั้ง 2 กลุ่ม จะเป็นประโยชน์ในการสนับสนุน ช่วยเหลือการทำงาน โดยเฉพาะการติดต่อประสานงานของหน่วยงานในสังคมไทย หากมีเครือข่ายที่รู้จักมักคุ้น มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน จะช่วยให้งานเดินหน้าได้รวดเร็วมากขึ้น ดีกว่าการส่งหนังสือจดหมายขอความอนุเคราะห์เพียงอย่างเดียว ดังนั้น คนทำงานทุกวันนี้ควรมีเครือข่ายหลากหลาย และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของเครือข่ายตามโอกาส เป็นทั้งผู้ให้และผู้รับ เพื่อสานสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดต่อเนื่องและเป็นประโยชน์แก่งาน

อย่างไรก็ตามการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ควรเป็นไปอย่างเหมาะสมสร้างสรรค์ ถูกต้อง ดีงาม เป้าหมายเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จขององค์กรส่วนรวม ไม่ให้ถูกมองว่าเอื้อแต่ประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง อาจถูกฟ้อง ร้องเรียน ทำให้เสียหายได้นะครับ…

Facebook Comments Box