Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

การทดสอบสารไล่ยุง (Mosquito Repellent Evaluation)

โดย อาจารย์ ดร.ชุติพงศ์ สุขคะนนท์
สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ยุง’ เป็นแมลงที่เป็นปัญหาของระบบสาธารณสุขทั่วโลก นอกจากสร้างความรำคาญแล้ว ยังเป็นพาหะของโรคติดเชื้อหลายชนิด เช่น โรคไข้เลือดออก โรคมาลาเรีย โรคเท้าช้าง ฯลฯ การควบคุมยุงพาหะจึงเป็นวิธีการสำคัญเพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว โดยวิธีการที่ง่ายที่สุด คือ การป้องกันไม่ให้ยุงกัดด้วย ‘สารไล่แมลง’ (repellent) ซึ่งในท้องตลาดมีผลิตภัณฑ์ไล่แมลงวางจำหน่ายหลากหลายรูปแบบ โดยอาจเป็นสารเคมี หรือสารสกัดจากพืช อย่างไรก็ตาม ต้องมีการทดสอบฤทธิ์ไล่แมลงของสารดังกล่าวก่อนจะพัฒนาเป็นผลิตภัฑณ์ไล่ยุงต่อไป

ชุดทดสอบ Excito-repellency Assay System (ER assay) เป็นอุปกรณ์สำหรับศึกษาพฤติกรรมการตอบสนองของยุงพาหะต่อสารไล่ ER assay ถูกพัฒนาโดย ศาสตราจารย์ ดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชุดทดสอบนี้สามารถจำแนกได้ว่าสารไล่นั้นมีกลไกการออกฤทธิ์แบบ ‘ไล่แบบไม่สัมผัส’ (noncontact repellency) หรือ ‘ระคายเคือง’ (contact irritancy) ซึ่งข้อมูลกลไกการออกฤทธิ์จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผลิตภัฑณ์ไล่ยุงต่อไป

(ที่มา: https://www.innoget.com/technology-offers/7973/a-novel-spatial-non-topical-mosquito-repellent-using-unique-bio-friendly-chemical-compound เข้าถึงเมือ 5 ก.ย. 2565)

ER assay ประกอบด้วยกล่องทดสอบ 2 แบบ คือ (1) กล่อง noncontact ซึ่งภายในกล่องมีตาข่ายกั้นไม่ให้ยุงพาหะสัมผัสกับกระดาษชุบสารที่ต้องการทดสอบ ในขณะที่ (2) กล่อง contact กระดาษชุบสารจะถูกติดภายในกล่องเพื่อให้ยุงได้มีโอกาสสัมผัสกับสารทดสอบโดยตรง หากสารมีฤทธิ์ไล่ยุง ยุงจะบินหนีออกจากกล่องทดสอบ ในปัจจุบัน มีการศึกษาฤทธิ์ไล่แมลงของสารสกัดจากพืชหลายชนิดต่อยุงพาหะด้วย ER assay เช่น

  • น้ำมันดอกกระดังงา (Cananga odorata) จะมีฤทธิ์ระคายเคืองที่ความเข้มข้นต่ำ (0.5-1.0%) แต่เมื่อเพิ่มความเข้มข้นเป็น 2.5-5.0% จะออกฤทธิ์ไล่ได้ดีต่อยุงก้นปล่องและยุงรำคาญ
  • น้ำมันใบมะกรูด (Citrus hystrix) ความเข้มข้น 2.5-5.0% มีฤทธิ์ระคายเคืองสูงต่อยุงลาย
  • น้ำมันใบฝรั่ง (Psidium guajava) ออกฤทธิ์ได้ดีต่อยุงก้นปล่อง ทั้งแบบไล่และระคายเคือง
  • สารสกัดหยาบใบฟ้าทลายโจร (Andrographis paniculata) ความเข้มข้ม 0.5% สามารไล่ยุงลายได้ดี แต่ออกฤทธิ์เพียงเล็กน้อยต่อยุงก้นปล่องและยุงรำคาญ
(ที่มา: 10.7717/peerj.13357 เข้าถึงเมือ 5 ก.ย. 2565)

ทั้งนี้ เมื่อทราบกลไกการทำงานของสารไล่ในห้องปฏิบัติการแล้ว ควรทำการทดสอบเพิ่มเติมในกึ่งภาคสนาม (semi-field trial) โดยการจำลองสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ และทดสอบกับยุงพาหะสายพันธุ์ห้องปฏิบัติการ หรือทำการศึกษาในภาคสนาม (field trial) ด้วยการใช้สารไล่ในสถานการณ์จริง เพื่อให้ทราบว่าสารไล่ดังกล่าว และ/หรือผลิตภัฑณ์ไล่ยุง มีประสิทธิภาพในการป้องกันยุงกัดได้จริง

Facebook Comments Box