Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

เรียนกายวิภาคศาสตร์ผ่านรากศัพท์

15 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

บทความโดย ผศ.ดร.ทิพย์สุดา ทองบัวแก้ว 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

          ตอนเริ่มเรียนกายวิภาคศาสตร์เราอาจจะเจอศัพท์ใหม่ที่ยากและยาวมาก ทำให้เราเดาคำแปลไม่ออก ซึ่งคงปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นอีกหนึ่งอุปสรรคในการเรียน จนหลายคนเริ่มเหนื่อยใจในการท่องศัพท์ แต่อย่าเพิ่งถอดใจเพราะเราสามารถแปลความหมายของคำศัพท์เหล่านี้ได้จาก รากศัพท์ (Root) และหน่วยคำที่เป็นส่วนประกอบของคำศัพท์ (Affix)

          คำศัพท์ทางกายวิภาคศาสตร์หลายคำนั้นมีรากศัพท์มาจากภาษากรีก (Greek) และภาษาละติน (Latin) ซึ่งเป็นภาษาที่ถูกใช้ในอดีตและแพร่หลายในวงการวิทยาศาสตร์ หากเรามีความรู้ในเรื่องความหมายของรากศัพท์เหล่านี้ จะทำให้สามารถเดาความหมายของคำศัพท์ที่ไม่คุ้นเคยได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนเป็นอย่างมาก

รากศัพท์ (Root) คือ ส่วนที่เป็นความหมายหลักของคำศัพท์ แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงรูปคำไปเป็นแบบใดก็ตามความหมายก็จะยังคงใกล้เคียง หรือเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับความหมายหลักนั้นอยู่เสมอ

นอกจากนั้นจะมีหน่วยคำไปประกอบเข้ากับรากศัพท์ โดยคำนำหน้า (Prefix) จะถูกวางอยู่ข้างหน้ารากศัพท์และคำต่อท้าย (Suffix) จะถูกวางอยู่ข้างหลังรากศัพท์ เมื่อรวมกันจะกลายเป็นคำใหม่ และมีความหมายเฉพาะตัวขึ้น ดังนั้นรากศัพท์จึงเป็นเหมือนคำใบ้ที่ซ่อนอยู่ในคำศัพท์กายวิภาค ที่จะทำให้เราสามารถแปลความหมายโดยรวมของคำศัพท์นั้นได้

ขอบคุณภาพจาก Quizizz

          ในครั้งนี้จะมีการแนะนำรากศัพท์ (Root) คำนำหน้า (Prefix) และคำต่อท้าย (Suffix) ที่คุณจะเจอได้บ่อยในการเรียนกายวิภาคศาสตร์ การรู้จักคำพวกนี้จะเป็นการเปิดโลกคำศัพท์ทางกายวิภาคศาสตร์ให้กับเราเพิ่มขึ้น ซึ่งแสดงดังตารางต่อไปนี้

Word/ word partsMeaningOrigin languageExample
ab-away fromLatinabduction, abnormal
abdomin/oabdomenLatinabdomen, abdominal
-acpertaining to; one afflicted withGreekcardiac, celiac
ad-increase; on; towardLatinadduction, addition
adip/ofatLatinadipocyte
alb-white or pale colorLatinlinea alba
an/oanusLatinanal
andr/omaleGreekandrogen
anti-againstGreekantibody
arteri/oarteryGreekarteriole, artery
articul/ojointLatinarticulation
aur/oearLatinauricle
axill/oarmpitLatinaxilla
bas/obaseGreekbasal
bi-twice; doubleLatinbilateral
blast/oembryonic; immature cellGreekblastocyst
brachi/oarmLatin; Greekbrachial plexus, brachialis
bronchi/owindpipeLatin; Greekbronchus, bronchiole
bucc/ocheekLatinbuccinator
capill/opertaining to hairLatincapillary
cardi/oheartGreekcardiac, cardiology
carp/owristLatin; Greekcarpal, metacarpal
cephal/oheadGreekcephalic
cerebell/olittle brainLatincerebellum
cerebr/obrainLatincerebrum
cervic/oneck; cervixLatincervical vertebrae
chol/ebileGreekcholangiocyte
chondr/ocartilageGreekchondrocyte
-clastbreakGreekosteoclast
colon/olarge intestineGreekcolon
crani/oskullLatin; Greekcranium
cutane/oskinLatinsubcutaneous
cyt(o)-, -cytecellGreekcytokine, leukocyte
dent/itoothLatindental
dermat/o, derm/oskinGreekepidermis
digit/ofingerLatindigit
dis-apart; to separateLatindissection
dors/oback (of body)Latindorsal
ecto-out; outsideGreekectoderm
encephal/obrainGreekdiencephalon
endo-in; withinGreekendocrine
epi-above; upon; onGreekepicardium, epidermis
erythr/oredGreekerythrocyte
estr/ofemaleGreekestrogen
extra-outsideLatinextradural
faci/ofaceLatinfacial
fibr/ofiberLatinfibroblast
foramenhole; openingLatinforamen magnum
fronto-foreheadLatinfrontonasal
gastr/ostomachGreekgastrointestinal
gingiv/ogumLatingingiva
gloss/otongueGreekpalatoglossus
hemat/obloodLatin; Greekhematopoiesis
hemi-halfGreekcerebral hemisphere
hepat/oliverGreekhepatic, hepatocyte
hist/otissueGreekhistology
humer/oshoulder; upper armLatinhumerus
hydr/owaterGreekhydrocephalus
hyper-above; excessiveGreekhyperreflexia
hypo-below normal; underGreekhypodermis
-icpertaining toGreekhepatic
ile/oileumGreekileocecal valve
infra-belowLatininfrahyoid muscles
inter-between, amongLatinintercostal
intra-withinLatinintravenous
ipsi-sameLatinipsilateral
ischio-ischiumGreekischiocavernosus
-itethe nature of; resemblingLatin; Greekdendrite
-iumstructure; tissueLatinpericardium
juxta-near to; alongsideLatinjuxtaglomerular apparatus
kerat/ocornea; hard; horny tissueGreekkeratinocyte
labi/olipLatinlabia majora
lacrim/otearLatinlacrimal gland
lact/omilkLatinlactation
laryng/olarynxGreeklaryngopharynx
leuk/owhiteGreekleukocyte
lingu/o/atongueLatinlingual nerve
lip/ofat; lipidGreeklipoid
lumb/olower back; loinLatinlumbar vertebrae
lymph/olymphLatinlymphatic vessel
macro-largeGreekmacrophage
mamm/obreastLatinmammary gland
melan/oblackGreekmelanocyte
mening/omembraneGreekmeninges
men/omenses; menstruationGreekmenopause
mer/opartGreekmerocrine
meso-middleGreekmesoderm
meta-after; besideGreekmetacarpal
micro-smallGreekmicrovilli
mono-singleGreekmonocyte
muscul/omuscleLatin; Greekmusculoskeletal system
myel/ospinal cord; bone marrowGreekmyeloblast
nas/onoseLatinnasal
nephr/okidneyGreeknephron
neur/onerveGreekneuron
ocul/oeyeLatinoculomotor nerve
odont/oteethGreekodontoblast
-olesmallLatinarteriole
olig/ofewGreekoligodendrocyte
o/oeggGreekoogenesis
or/omouthLatinoropharynx
oste/oboneGreekosteocyte
ot/oearGreekotocyst
ovari/oovaryLatinovarian tissue
ov/oeggLatinovogenesis
papill/onippleLatinpapillae
para-near; besideGreekparaumbilical
-paresisslight paralysisGreekhemiparesis
pector/ochestLatinpectoralis major
ped-footLatindorsalis pedis
pelv/ihip boneLatinpelvis
peri-surroundingGreekpericardium
phag/oeat; swallowGreekphagocyte
pharyng/othroat (pharynx)Greekpharyngeal arch
piri-pearLatin; Greekpiriformis muscle
pneum/olung; air; gasGreekpneumocyte
-poiesisproductionGreekhematopoiesis
poly-many; muchGreekpolymorphonuclear
post-after; behindLatinposterior
pre-before; in front ofLatinprefrontal cortex
pro-before; in front ofGreekprocephalon
pseud-false; fakeGreekpseudostratified
pulmon/olungLatinpulmonary
pylor/ogateGreekpyloric sphincter
quadri-fourLatinquadriceps
rect/ostraightLatinrectum, rectus femoris
reticul/onetLatinreticulocyte
retro-backward; behindLatinretroperitoneal
semi-one-half, partlyLatinsemitendinosus
sigmoid/oS-shaped curvatureGreeksigmoid colon
somat/obodyGreeksomatic
spermat/ospermatozoa; sperm cellsGreekspermatogenesis
squamos/oscales; scalyLatinsquamous cell
sub-under; belowLatinsubcutaneous
super-above; excessiveLatinsuperior
supra-above; excessiveLatinsupraorbital vein
thorac/ochestLatin; Greekthoracic, thorax
trache/owindpipeGreektrachea
tri-threeLatintriceps
tympan/oeardrumGreektympanic membrane
-ula, -ulesmallLatinnodule
umbilic/onavel; umbilicusLatinumbilical
uni-oneLatinunilateral
ur-urine; urinary systemGreekureter, urethra
vagin/ovaginaLatinvaginal
vas/ovessel; ductLatinvasoconstriction
vascul/oblood vesselLatinvascular
ven/oveinLatinvenule
ventr/obelly side of bodyLatinventrodorsal
ventricul/oventriclesLatinatrioventricular node
vesic/obladderLatinvesical arteries
viscer/ointernal organsLatinviscera

          ดังนั้นจะเห็นได้ว่าแค่เรารู้รากศัพท์ (Root) ก็ทำให้การเรียนกายวิภาคศาสตร์เป็นเรื่องสนุกและง่ายขึ้น อีกทั้งการใช้คำนำหน้า (Prefix) และคำต่อท้าย (Suffix) ก็พบได้เยอะมากในศัพท์ทางกายวิภาคศาสตร์ ลองเปิดใจและจดจำรากศัพท์เหล่านี้ไว้รับรองว่าได้ใช้ประโยชน์อย่างแน่นอน

ที่มา:

  1. The Anatomy of Medical Jargon” by Claudia Corriero. Pocket Anatomy. [https://www.pocketanatomy.com/teaching-anatomy/anatomy-medical-jargon].
  2. Learn Medical Terminology and Human Anatomy” by Medical Billing and Coding. [https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0267326].
  3. Word Building Reference” by GlobalPxPh. [https://globalrph.com/medical-terminologyb/].
  4. List of medical roots, suffixes and prefixes” by wikipedia. [https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_medical_roots,_suffixes_and_prefixes].