Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

เด็กกิจกรรมกับข้อได้เปรียบด้าน Soft Skills

          Soft Skill  เป็นทักษะที่มีความสำคัญที่จะช่วยให้นักศึกษาทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งผลต่อความสำเร็จของงานต่างๆตามมา เป็นความสามารถที่ไม่เกี่ยวข้องกับความสามารถทางด้านเทคนิค แต่เป็นความสามารถและทักษะทางด้านอารมณ์ อุปนิสัย ความคิด หรือความสามารถในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่แสดงให้เห็นถึงวุฒิภาวะทางอารมณ์ของแต่ละบุคคล

6 ทักษะด้าน Soft Skill  ที่เป็นข้อได้เปรียบของเด็กกิจกรรม

  1. ความสามารถในการปรับตัว (adaptability)

เป็นทักษะในการเรียนรู้เพื่อที่จะปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่ๆและผู้คนหลากหลาย รวมไปถึงเทคโนโลยี องค์ความรู้และสภาพแวดล้อมต่างๆ อีกด้วย ดังนั้น นักศึกษาที่เป็นสายกิจกรรมจะมีทักษะข้อได้เปรียบในส่วนนี้ เพราะมีการทำกิจกรรมเป็นการทำงานกับผู้คนที่มีหลากหลายกลุ่ม และการทำงานในสภาพแวดล้อม และบทบาทที่ต่างออกไปในแต่ละกิจกรรม

  • ขี้สงสัย (curiosity/skeptical) 

การสงสัยนำไปซึ่งการพัฒนาความรู้ของเรา ในเมื่อเราสงสัยก็ทำให้เราอยากรู้มากยิ่งขึ้น ทำให้เราเกิดการตั้งคำถาม กิจกรรมแบบนี้ดีไหม กิจกรรมแบบนั้นสร้างสรรค์ไหม ทำแล้วเราได้ประโยชน์ส่วนไหนบ้าง ซึ่งทำให้เกิดการศึกษาค้นคว้าข้อมูล เพื่อนำมาวางแผนเตรียมความพร้อมในการออกแบบกิจกรรม

  • ความคิดสร้างสรรค์ (creativity) 

ความคิดสร้างสร้างสรรค์ เป็นกระบวนการทางความคิดที่จะนำไปสู่รูปแบบของความคิดในมุมใหม่ๆ โดยแน่นอนข้อนี้การทำกิจกรรมจะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน ดังนั้นทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ระหว่างระหว่างผู้ทำงานด้วยกัน นำสู่การประยุกต์ใช้และปรับรูปของการทำกิจกรรมให้เกิดความสร้างสรรค์ นำไปสู่รูปแบบการทำกิจกรรมใหม่ๆที่ไม่น่าเบื่อ และได้ประโยชน์อย่างแท้จริง

  • ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)

ความฉลาดทางอารมณ์ ทักษะที่สำคัญที่จะช่วยให้เรานั้นเข้าใจความรู้สึกของตัวเองแลผู้อื่นมากยิ่งขึ้น เป็นสิ่งที่จะช่วยสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นได้ ทำให้การทำกิจกรรมและการเข้าร่วมกิจกรรมของเราและผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

  • ทักษะในการสื่อสาร (communication) 

ทักษะในการสื่อสารเป็นสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากในปัจจุบัน เนื่องจากในการทำงานในทุกๆอาชีพต้องใช้การสื่อสารในการทำงานระหว่างกัน ดังนั้นหากมีทักษะในการสื่อสารที่ดี จะทำให้บรรยากาศในการทำงานดี มีความเข้าใจที่ตรงกันถึงเป้าหมายในการทำงาน ผลงานออกมาดีมีคุณภาพ สิ่งสำคัญในการสื่อสารเราต้องดูว่ากลุ่มผู้ฟังเป็นใครหรือคนที่เราสื่อสารด้วยเป็นใคร ข้อมูลหรือการสื่อสารแบบไหนที่เหมาะสมกับผู้ที่เรากำลังสนทนาด้วย

  • ทักษะด้านทีมเวิร์ค (teamwork and collaboration/coordination) 

          แน่นอนบางครั้งการทำงานคนเดียวไม่สามารถทำให้งานที่เราทำนั้นออกมาดีได้ ดังนั้นต้องอาศัยการทำงานเป็นทีมเข้ามามีส่วนช่วยในการทำงานด้วย ช่วยคิด ช่วยทำ นำไปสู่ความคิดและแนวทางที่ดี ทำให้ผลงานที่ออกมามีความสร้างสรรค์ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

          ดังนั้นในปัจจุบันทักษะหลายอย่างที่เป็นสิ่งสำคัญ บางครั้งเราสามารถเรียนรู้ผ่านการทำกิจกรรมได้ บางทักษะต้องอาศัยการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์การทำกิจกรรมบวกกับการฝึกฝนบ่อยๆก็จะทำให้ทักษะในด้านนั้นของเราดียิ่งขึ้น การทำกิจกรรมในรั้วมหาวิทยาลัย จะช่วยในการหล่อหลอมทักษะเหล่านี้ที่เป็น Soft Skill   ต่างๆ ที่ทำให้เราสามารถนำติดตัวไปใช้ในอนาคตการทำงานได้เป็นอย่างดี  

          สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดอยากเชิญชวนน้องๆ นักศึกษาม.วลัยลักษณ์มาเป็นเด็กกิจกรรมด้วยกัน มาร่วมสร้างสรรค์ไอเดียให้ทุกๆกิจกรรมมีความสุข สนุก และได้ประโยชน์ครับ

ผู้เขียน : วีรยุทธ์ บุญพิศ หลักสูตรดิจิทัลคอนเทนต์เเละสื่อ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 

Facebook Comments Box