Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

รหัสสีที่แสดงผลในการออกแบบเว็บไซต์มีความสำคัญอย่างไร

Infomatics

          การใช้รหัสสีในการออกแบบเว็บไซต์เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้เว็บของคุณมีลักษณะที่น่าสนใจและสร้างความประทับใจต่อผู้เยี่ยมชม ในบทความนี้เราจะพาคุณได้เรียนรู้เกี่ยวกับรหัสสี, ทฤษฎีพื้นฐาน, และวิธีใช้งานในเบื้องต้นที่ควรทราบ เพราะรหัสสีทำหน้าที่สำคัญในการกำหนดสีพื้นหลัง, ตัวอักษร, และองค์ประกอบอื่น ๆ ในเว็บไซต์ของคุณ ความเข้าใจ และการนำรหัสสีมาใช้ให้ถูกต้องนั้น สามารถช่วยเพิ่มความเป็นมืออาชีพให้กับผู้ออกแบบเว็บไซต์ได้เป็นอย่างดี

           รหัสสีที่ใช้ในการออกแบบเว็บไซต์หมายถึงรหัสสีที่กำหนดด้วยรหัส HEX (Hexadecimal), RGB (Red, Green, Blue), หรือ HSL (Hue, Saturation, Lightness) เพื่อกำหนดสีที่แตกต่างกันในเว็บไซต์ของคุณ รหัสสีมีหน้าที่ทำให้สามารถใช้สีเหล่านั้นในการตกแต่งและออกแบบเว็บไซต์อย่างสอดคล้องและมีความเป็นอุตสาหกรรม เพื่อสร้างบรรยากาศและสื่อสารความหมายที่ต้องการให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์เห็นหรือรู้สึกได้อย่างถูกต้อง

ตัวอย่างการใช้รหัสสีในการออกแบบเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 1. สีหลัก (Primary Color):
  • ใช้รหัสสี #0073e6 (ซึ่งเป็นรหัสสี HEX) เป็นสีหลักของเว็บไซต์
  • สีนี้จะใช้สำหรับส่วนสำคัญ เช่น ส่วนหัวเว็บไซต์หรือปุ่มสำคัญ
 2. สีรอง (Secondary Color):
  • ใช้รหัสสี #ff9900 เป็นสีรอง
  • สีนี้จะใช้ในการเน้นหรือเน้นข้อมูลเฉพาะ เช่น ปุ่มสำหรับกดยืนยันแบบฟอร์ม ปุ่มสำหรับใช้ฟังก์ชั่นการติดต่อ
 3. สีพื้นหลัง (Background Color):
  • ใช้รหัสสี #f5f5f5 เป็นสีพื้นหลังของเว็บไซต์
  • สีนี้จะเป็นพื้นหลังของส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ เพื่อเพิ่มความกลมกลืนและดูดีให้กับเว็บไซต์
 4. สีข้อความ (Text Color):
  • ใช้รหัสสี #333333 เป็นสีข้อความ
  • สีนี้จะใช้สำหรับข้อความทั่วไปในเว็บไซต์ เพื่อให้ง่ายต่อการอ่าน ถนอมสายตา และลดความล้าของสายตาเมื่อต้องอ่านข้อความเป็นปริมาณมาก
 5. สีลิงค์ (Link Color):
  • ใช้รหัสสี #990066 เป็นสีลิงค์
  • สีนี้จะใช้สำหรับลิงค์เพื่อเน้นความสำคัญของลิงค์ในเนื้อหา ไม่ว่าจะเป็นลิงค์ภายในเว็บไซต์ของคุณ หรือว่าลิงค์ที่เชื่อมต่อไปยังภายนอก

ตัวอย่างเว็บไซต์ที่ดี

          ท้ายที่สุด การใช้รหัสสีที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับแบรนด์ของหน่วยงานของคุณนั้น นอกจากจะช่วยให้เว็บไซต์ดูดีมีความน่าเชื่อถือแล้ว การใช้สีที่เหมาะสมจะยังช่วยให้ผู้ใช้งานมีประสบการณ์ที่ดีขณะใช้งานเว็บไซต์ของคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นของความสวยงามในภาพรวม และความง่ายต่อการนำทางหรือ Navigation บนเว็บไซต์ของคุณอีกด้วย