Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

หลักพื้นฐานการคำนวณดอกเบี้ยเงินกู้

การคำนวณดอกเบี้ยเงินกู้เป็นกระบวนที่สำคัญในการวางแผนการเงินของบุคคลและธุรกิจ การทราบถึงวิธีการคำนวณดอกเบี้ยเงินกู้ไม่เพียงแต่ช่วยให้เรารู้ว่าจะต้องจ่ายเท่าไรในแต่ละรอบการผ่อนชำระเงินกู้ แต่ยังช่วยให้เราเข้าใจถึงภาพรวมของต้นทุนการกู้และวิธีที่ดอกเบี้ยสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงในเศรษฐกิจและตลาดการเงิน

การคำนวณดอกเบี้ยเงินกู้ในทางหลัก ๆ มีสูตรที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ดังนี้:

I=P×r×t

เมื่อ

I คือดอกเบี้ยรวม

P คือเงินต้น

r คืออัตราดอกเบี้ยต่อรอบ

t คือจำนวนรอบชำระเงินกู้

ตัวอย่าง

ถ้าคุณกู้เงินจำนวน 100,000 บาทที่อัตราดอกเบี้ย 5% ต่อปีและชำระเงินกู้เป็นรอบละ 12 เดือน ดังนั้น:

I=100,000×0.05×1212​=5,000บาท

ดังนั้น, คุณต้องจ่ายดอกเบี้ยรวมทั้งสิ้น 5,000 บาทในรอบการชำระเงินกู้นี้.

การคำนวณดอกเบี้ยเงินกู้ปรับปรุง

สำหรับคำนวณดอกเบี้ยเงินกู้ที่มีการผ่อนชำระทุกรอบ สามารถใช้สูตรที่ปรับปรุงได้

I=P×r×(1−(1+r)nt)

เมื่อ

I คือดอกเบี้ยรวม

P คือเงินต้น

r คืออัตราดอกเบี้ยต่อรอบ

n คือ จำนวนรอบดอกเบี้ยต่อปี

t คือจำนวนรอบชำระเงินกู้

ตัวอย่าง

ถ้าคุณกู้เงินจำนวน 100,000 บาทที่อัตราดอกเบี้ย 5% ต่อปีและชำระเงินกู้เป็นรอบละ 12 เดือน ดังนั้น:

I=100,000×0.05×(1−(1+0.05)−12×1)≈5,116.40 บาท

ดังนั้น, คุณต้องจ่ายดอกเบี้ยรวมทั้งสิ้น 5,116.40 บาทในรอบการชำระเงินกู้นี้.

ตัวอย่างการคำนวณดอกเบี้ยรถจักรยานยนต์

 

ต้องการซื้อรถจักรยานยนต์ราคา 45,000 บาท

ดาวน์ 5,000 เหลือยอดจัดไฟแนนซ์ 40,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 1.99% ต่อเดือน สมมุติ เลือกผ่อน 3 ปี

 

(((40,000*1.99)/100)*36 )+40,000 = 68,656  บาท

 

ซึ่งผ่อน 36 เดือน มันจะตกอยู่ที่ 68,656 / 36 = 1,907.1 บาทต่อเดือน

สรุป การคำนวณดอกเบี้ยเงินกู้คือขั้นตอนสำคัญในการวางแผนการเงิน. การทราบถึงวิธีการคำนวณดอกเบี้ยจะช่วยให้เราทราบถึงต้นทุนการกู้และมีมุมมองทางการเงินที่เป็นรูปธรรม.

อ้างอิง

Smith, J. A. (2020). Financial Management: Principles and Applications. Academic Press.

 

Facebook Comments Box