Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

ESG กับการบริหารธุรกิจยั่งยืน

ESG คือตัวย่อที่แทน Environmental, Social, and Governance (สภาพแวดล้อม, สังคม, และการบริหาร) ซึ่งเป็นปัจจัยที่ใช้ในการประเมินความยั่งยืนและความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจหรือองค์กร.

ดังนี้คือความหมายและสำคัญของแต่ละปัจจัย:

 1. สภาพแวดล้อม (Environmental)
 • การให้ความสำคัญกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสภาพแวดล้อมจากกิจกรรมของธุรกิจ.
 • ประกอบด้วยการลดการใช้พลังงาน, การจัดการน้ำ, การลดปริมาณขยะ, และการใช้วัตถุดิบที่ยั่งยืน.
 1. สังคม (Social)
 • การให้ความสำคัญกับผลกระทบต่อสังคมและกลุ่มคนที่เกี่ยวข้อง, รวมถึงพนักงาน, ลูกค้า, และชุมชน.
 • ประกอบด้วยการให้โอกาสเท่าเทียม, การจัดการความหลากหลาย, และการสนับสนุนกิจกรรมทางสังคม.
 1. การบริหาร (Governance)
 • การปรับปรุงการบริหารที่ดีขององค์กร, รวมถึงกระบวนการตัดสินใจ, ความโปร่งใส, และการสร้างความเชื่อถือ.
 • ประกอบด้วยการสร้างคณะกรรมการที่มีความเป็นธรรม, การป้องกันความขัดแย้งของผู้บริหาร, และการประเมินผลต่อการบริหาร.

ความสำคัญของ ESG

 1. การดำเนินการที่ยั่งยืน ESG ช่วยสนับสนุนธุรกิจในการดำเนินการที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม, สังคม, และการบริหารที่ดี ซึ่งสามารถสร้างความยั่งยืนในระยะยาว.
 2. การดึงดูดลูกค้าและการลงทุน ลูกค้าและลงทุนมักมองหาธุรกิจที่มีความรับผิดชอบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม, ซึ่งส่งผลให้ธุรกิจทำ ESG เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ.
 3. การป้องกันความเสี่ยงทางด้านกฎหมายและการเงิน การดำเนินการ ESG ช่วยลดความเสี่ยงทางกฎหมายและการเงิน, ซึ่งอาจส่งผลให้ธุรกิจเผชิญกับโทษทางกฎหมายหรือสูญเสียการลงทุน.
 4. การเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น การดำเนินการที่มี ESG ได้มีการพิสูจน์ว่าสามารถสร้างมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว.
 5. การตอบสนองความต้องการตลาด ตลาดและผู้บริโภคมีความต้องการในธุรกิจที่มีความรับผิดชอบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม, ซึ่งทำให้ ESG เป็นประเด็นสำคัญในวงการธุรกิจ.

ESG (Environmental, Social, and Governance) และ SDGs (Sustainable Development Goals) เป็นกรอบการวัดและบริหารทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนและความรับผิดชอบทางสังคม แต่มีความแตกต่างในบางด้านดังนี้:

ขอบเขตและแหล่งที่มา:

ESG เน้นไปที่ประเด็นทางสภาพแวดล้อม (Environmental), สังคม (Social), และการบริหาร (Governance) ขององค์กรหรือธุรกิจ.

SDGs เป็นเป้าหมายการพัฒนาที่ถูกตกลงร่วมกันโดยสมาชิก 193 ประเทศของสหประชาชาติ เน้นไปที่การแก้ไขปัญหาทางสังคม และสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบทั้งโลก.

มุมมองธุรกิจ

ESG เป็นกรอบการบริหารทางธุรกิจที่สามารถช่วยให้ธุรกิจมีประสิทธิภาพและความยั่งยืนในระยะยาว.

SDGs เป็นเป้าหมายที่ถูกกำหนดขึ้นเพื่อสร้างความยั่งยืนทั่วโลก ไม่เฉพาะในทางธุรกิจ.

ลักษณะกลุ่มเป้าหมาย

ESG เน้นไปที่ผลกระทบของกิจกรรมของธุรกิจต่อสิ่งแวดล้อม และการบริหารสังคม.

SDGs เน้นไปที่การแก้ไขปัญหาทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบทั่วโลก.

กรอบกฎหมาย

ESG ไม่มีการกำหนดกรอบทางกฎหมายที่ชัดเจน แต่มีการเริ่มมีการบังคับใช้ ESG ในบางภูมิภาค.

SDGs เป็นเป้าหมายระดับสูงที่ถูกยอมรับในระดับโลก และมีผลกระทบทางกฎหมายและนโยบายระหว่างประเทศ.

การวัดผล

ESG การวัดผลมักเกี่ยวข้องกับการรายงานทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ESG.

SDGs มีตัวชี้วัดที่ถูกกำหนดเพื่อวัดความสำเร็จในการดำเนินการที่ส่งเสริมเป้าหมาย SDGs.

รวมทั้ง, ทั้ง ESG และ SDGs เป็นเครื่องมือที่สามารถช่วยส่งเสริมความยั่งยืนในธุรกิจและสังคม, แต่มุมมองและขอบเขตของทั้งสองมีความแตกต่างกันที่สำคัญ.

Facebook Comments Box