Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

การพัฒนาห้องปฏิบัติการ กับ 3 รางวัล มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ESPReL

“ โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย ” เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและเสนอแนวปฏิบัติในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ดำเนินงานโดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับเป็นที่ปรึกษาโครงการระยะเวลา 1 ปี (31 พฤษภาคม 2554 – 31 พฤษภาคม 2555) แนวคิดการดำเนินงานใช้กระบวนการวิจัยอย่างมีส่วนร่วม ด้วยการสร้างภาคีของหน่วยงานและห้องปฏิบัติการนำร่อง เพื่อร่วมมือกันรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลฐานความรู้ และจัดทำ “ร่างแนวปฏิบัติห้องปฏิบัติการวิจัยที่ดี” มีการทดลองใช้ร่างแนวปฏิบัติฯ ทำการปรับแก้จนเป็นที่ ยอมรับและปฏิบัติได้ เครื่องมือที่เป็นรูปธรรม คือ ห้องปฏิบัติการต้นแบบที่ดำเนินงานวิจัยโดยมีแนวปฏิบัติห้องปฏิบัติการวิจัยที่ดี และขับเคลื่อนให้เกิดเป็นนโยบายสาธารณะเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการวิจัย

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการสำหรับการปฏิบัติงานเพื่องานวิจัยของคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องให้ได้รับความปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการวิจัยอันเป็นสากลและสอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมให้เกิดการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในระดับชาติ และได้เข้าร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับเครือข่ายวิจัยภูมิภาค: ภาคใต้ และมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ โดยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.อภินันท์ สุประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นตัวแทนร่วมลงนาม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์อุดมศักดิ์  แซ่โง้ว ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ ได้เข้าร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ ณ ห้องบอลรูม1 โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

และภายใต้การดูแลของสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ณ อาคารศูนย์วิจัยวิทยาการสุขภาพ มีห้องปฏิบัติการ จำนวน 12 ห้องปฏิบัติการ ดังนี้

1. ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเซลล์และการทดสอบ

2. ห้องปฏิบัติการอณูชีวโมเลกุลและพันธุศาสตร์

3. ห้องปฏิบัติการจุลพยาธิวิทยา

4. ห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์เขตร้อน

5. ห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยา

6. ห้องปฏิบัติการชีวสมมูลและชีวประสิทธิผล

7. ห้องปฏิบัติการโภชนาการ

8. ห้องปฏิบัติการเครื่องมือกลาง

9. ห้องปฏิบัติการ Flow Cytometry Laboratory

10. ห้องปฏิบัติการ UHPLC/HPLC Laboratory Confocal

11. ห้องปฏิบัติการ Laser Scanning Microscope Laboratory

12. ห้องปฏิบัติการ Protein Expression Laboratory

และเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คว้า 3 รางวัล ได้แก่ 2 รางวัลระดับดี ประเภทโปสเตอร์ ห้องปฏิบัติการอณูชีววิทยาและพันธุศาสตร์ ห้องปฏิบัติการจุลพยาธิวิทยา และรางวัลชมเชย ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเซลล์และการทดสอบ ในงานประชุมวิชาการด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ประจำปี 2564

สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาให้ห้องปฏิบัติการ ทุกห้องปฏิบัติการให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการผลิตผลงานที่มีคุณภาพขณะเดียวกับการทำให้เกิดความปลอดภัยกับนักวิจัยและสามารถรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การดำเนินงานให้มีมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัย จึงเป็นสิ่งจำเป็นและอาจใช้เป็นประโยชน์กับการบริหารการจัดสรรทุนวิจัยในอนาคต จึงได้ร่วมกันดำเนินการจัดสภาพความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ (ESPReL Checklist) ที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ

อ้างอิง
1. สืบค้นจาก http://esprel.labsafety.nrct.go.th/about.asp
2. สืบค้นจาก http://multimedia.hu.ac.th/memory/events/61/146/HU/index.html

Facebook Comments Box