Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

มาทำความรู้จักงานระบบซ่อมบำรุงรักษากันเถอะ

การบำรุงรักษา (maintenance)

การบำรุงรักษาหมายถึง การพยายามรักษาสภาพของเครื่องมือเครื่องจักรต่าง ๆ ให้มีสภาพที่พร้อมจะใช้งานอยู่ตลอดเวลา  จุดมุ่งหมายของการบำรุงรักษา

  1.  เพื่อให้เครื่องมือใช้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิผล  (Effectiveness)  คือ  สามารใช้เครื่องมือเครื่องใช้ได้เต็มความสามารถและตรงกับวัตถุประสงค์ที่จัดหามามากที่สุด
  2.  เพื่อให้เครื่องมือเครื่องใช้มีสมรรถนะการทำงานสูง  (Performance) และช่วยให้เครื่องมือเครื่องใช้มีอายุการใช้งานยาวนาน  เพราะเมื่อเครื่องมือได้ใช้งานไประยะเวลาหนึ่งจะเกิดการสึกหรอ  ถ้าหากไม่มีการปรับแต่งหรือซ่อมแซมแล้ว  เครื่องมืออาจเกิดการขัดข้อง  ชำรุดเสียหายหรือ  ทำงานผิดพลาด
  3. เพื่อให้เครื่องมือเครื่องใช้มีความเที่ยงตรงน่าเชื่อถือ (Reliability) คือ  การทำให้เครื่องมือเครื่องใช้มีมาตรฐาน   ไม่มีความคลาดเคลื่อนใด ๆ เกิดขึ้น
  4.   เพื่อความปลอดภัย (Safety) ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายที่สำคัญ  เครื่องมือเครื่องใช้จะต้องมีความปลอดภัยเพียงพอต่อผู้ใช้งาน  ถ้าเครื่องมือเครื่องใช้ทำงานผิดพลาด  ชำรุดเสียหาย  ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ  อาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุ  และการบาดเจ็บต่อผู้ใช้งานได้  การบำรุงรักษาที่ดีจะช่วยควบคุมการผิดพลาด
  5.  เพื่อลดมลภาวะของสิ่งแวดล้อม เพราะเครื่องมือเครื่องใช้ที่ชำรุดเสียหาย  เก่าแก่  ขาดการบำรุงรักษา  จะทำให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม  เช่น  มีฝุ่นละอองหรือไอของสารเคมีออกมา  มีเสียงดัง  เป็นต้น  ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง
  6. เพื่อประหยัดพลังงาน  เพราะเครื่องมือเครื่องใช้ส่วนมากจะทำงานได้ต้องอาศัยพลังงาน  เช่น  ไฟฟ้า  น้ำมันเชื้อเพลิง  ถ้าหากเครื่องมือเครื่องใช้ได้รับการดูแลให้อยู่ในสภาพดี  เดินราบเรียบไม่มีการรั่วไหลของน้ำมัน  การเผาไหม้สมบูรณ์  ก็จะสิ้นเปลืองพลังงานน้อยลง  ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายลงได้

ประเภทของการบำรุงรักษา 

งานบำรุงรักษาสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท 

  • การบำรุงรักษาโดยการซ่อมแซมส่วนที่เสีย
  • การบำรุงรักษาตามแผน
  • การบำรุงรักษาโดยการคาดคะเน
  • เป็นแนวคิดใหม่ในวงการบำรุงรักษา  โดยการแก้ที่สาเหตุที่แท้จริงของปัญหา

โดย ส่วนอาคารสถานที่ มีงานระบบซ่อมบำรุงรักษาด้วยกันจำนวน 3 งาน คือ งานซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและประปา , งานซ่อมบำรุงรักษาระบบประปาและสุขาภิบาล , งานซ่อมบำรุงรักษาอาคารสถานที่และสาธารณูปการ ซึ่งส่วนอาคารสถานที่มีระบบแจ้งซ่อมออนไลน์เพื่อให้รวดเร็วแก่การแจ้งซ่อมแซม

เครดิตภาพและเนื้อหาบางส่วน : นายช่างมาแชร์

Facebook Comments Box