Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

สมดุลชีวีถ้ามีทั้ง Hard และ Soft Skill

คำว่า skill หมายถึง ทักษะหรือสิ่งที่มนุษย์สามารถเรียนรู้ ฝึกฝนและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นได้ hard skill หรือ ทักษะหยาบ จึงขอให้ความหมายถึง ความสามารถในการเรียนรู้เกี่ยวกับการทำงาน เรียนรู้พัฒนาต่อยอดในเทคนิคส่วนตัวในการปฏิบัติงานในรูปแบบของตัวเอง ในขณะที่ soft skill หรือ ทักษะละมุล ก็เป็นคุณลักษณะภายในที่ดีของมนุษย์ซึ่งก็สามารถพัฒนาต่อยอดและควรพัฒนาในด้านบวกเพื่อชีวิตที่อยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข

ชีวิตที่สมดุลนั้นต้องสร้างเอง เหรียญยังมีสองด้าน ร่างกายก็มีสองข้าง สมองก็ยังมีสองซีก สมองซีกซ้ายเกี่ยวข้องกับการจำ การคิด การวิเคราะห์ในเชิงหลักการนั่นคือการทำงานนั่นเอง ในขณะที่สมองซีกขวาเกี่ยวข้องกับอารมณ์ ความรู้สึก ความสุข ความทุกข์ จึงควรใช้สมองสองซีกอย่างสมดุล ผลพลอยได้คือห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บ

ในอีกมุมหนึ่งของผู้เขียนซึ่งปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ และมีประสบการณ์ด้านการเป็นอาจารย์พยาบาลมานานกว่า 30 ปี ในชีวิตการทำงานที่ต้องรับผิดชอบมากมาย ซึ่งทักษะหยาบ (hard skill) คืองานที่รับมอบหมายต้องทำเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ แต่ในอีกมุมหนึ่งของชีวิต มิใช่มีแต่งานเท่านั้น การสมดุลทางด้านการออกกำลังกายซึ่งคิดว่าเป็นทักษะละมุล (soft skill) ที่มีความจำเป็นในชีวิตเช่นกัน ผู้รู้แนะนำให้ออกกำลังอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง ครั้งละอย่างน้อย 30 นาที แต่แปลกที่เราปฏิบัติไม่ค่อยได้ สำหรับส่วนตัวแล้วจากการเป็นนักกีฬามาตั้งแต่เด็ก จากนักกีฬาวิ่งระยะสั้น นักกีฬาวอลเลย์บอล นักกีฬาแบตมินตัน นักกีฬาลีลาศ และปัจจุบันที่ชื่นชอบและทำอยู่คือนักกีฬากอล์ฟซึ่งเป็นกีฬาสมาธิเชิงลึกพัฒนาจิตเป็นอย่างดียิ่ง

ดังนั้นการสร้างสมดุลในชีวิตนั้น ควรต้องมีทั้งการทำงานซึ่งเป็นเวลาส่วนใหญ่ในแต่ละวันอยู่แล้ว อย่าลืมบริหารเวลาให้กับทักษะละมุลตามที่ท่านชื่นชอบ เพื่อความสุขกาย สบายชีวีด้วยนะคะ

เขียนโดย ผศ.ดร.กัลยา วิริยะ
อาจารย์ประจำสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์

ขอขอบคุณภาพจาก ผศ.ดร.กัลยา วิริยะ และ www.freepik.com

Facebook Comments Box