Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา กับการปรับโครงสร้างองค์กรในวาระครบรอบ 30 ปี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ภาพคนออกกำลังกาย

หากเราจะถามใครสักร้อยคนเรื่องรูปร่างในฝันว่า “อยากมีรูปร่างแบบไหนกัน” เราคงไม่ต้องคาดเดาอะไรมาก เพราะคงได้คำตอบในแนวทางเดียวกัน คือ อยากมีรูปร่างที่สมส่วน ไม่ดูผอมไป หรืออ้วนอวบไป ไม่น่าเชื่อเรื่องนี้สร้างความงุดงงให้ผู้คนถึงขนาดต้องใช้สมการคณิตศาสตร์เข้ามาช่วยหาสัดส่วนในอุดมคติ นั่นคือ การคำนวณค่าดัชนีมวลกาย หรือ Body Mass Index (BMI) โดยไม่ต้องมาใช้เวลาถกเถียงกันว่า หุ่นไหนอ้วนหรือผอมไป หากมีเครื่องมือมหัศจรรย์ดังตัวอย่างข้างต้นมาใช้กับหน่วยงาน/องค์กรที่เริ่มจะอ้วนหรือมีไขมันส่วนเกิน เพื่อหาว่าองค์กรไหนต้องลดน้ำหนักโดยด่วนก็คงจะดี แต่เอาจริงๆ ก็คงไม่ใช่เรื่องยากนักที่จะรู้และเข้าใจได้ว่าส่วนไหนขององค์กรเริ่มมีไขมัน ไม่คล่องตัว

ในวาระครบรอบ 30 ปี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นจังหวะโอกาสอันดีที่จะขยับปรับองค์กรแห่งนี้ให้กลับมาหุ่นดีกระชับมากขึ้น “ส่วนกิจการนักศึกษา” ในวันนั้น วันนี้ได้ชื่อใหม่เป็น “ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา” พร้อมปรับขนาดองค์กรตามโครงสร้างการแบ่งฝ่ายงานที่ลดลงไปมาก ปรับภารกิจการดูแลนักศึกษาในทุกเรื่องของจากคำว่า “กิจการนักศึกษา” ซึ่งฟังชื่อแล้วคงต้องเดาว่าต้องมีบุคลากรกว่าครึ่งร้อยถึงจะดูแลนักศึกษาได้ทุกเรื่อง วันนี้้มาพุ่งเป้าไปที่โจทย์ “ส่งเสริมและพัฒนา” ตามเบ้าหลอมของการสร้างนักศึกษาตามหลักค่านิยม 4 ประการ “กตัญญู รู้วินัย ใจอาสา พัฒนาภาะผู้นำ” และสร้างให้นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีบุคลิกของความเป็นผู้นำ ตามดำริของท่านอธิการบดี ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ที่ได้กล่าวไว้ว่า สิ่งที่เราภูมิใจ คือ นักศึกษาที่เข้ามาเรียนกับเรา “เป็นคนเก่ง”อยู่แล้ว แต่วันจบการศึกษาออกไป “ต้องเก่งกว่านี้”

(อ้างอิง : https://www.facebook.com/WalailakUniversity)

โครงสร้างส่วนกิจการนักศึกษา

อะไรหายไปบ้าง ?? หากจะถามว่าการปรับองค์กรส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาในครั้งนี้ งานใดถูกยุบย้ายหายไปบ้าง คำตอบคือ งานหอพักนักศึกษา แต่ไม่ได้หมายความว่านี่คือไขมันขององค์กร แต่งานหอพักนักศึกษาคือพระเอกของส่วนกิจการนักศึกษาเดิมเลยทีเดียว แต่ด้วยภารกิจหลักของงานหอพักนักศึกษาเป็นการให้บริการแก่นักศึกษาที่พักในหอพักมากกว่า จึงมองได้ว่าการบริการน่าจะถูกจัดกลุ่มใหม่ โดยในวันนี้งานหอพักนักศึกษาย้ายไปอยู่ในฝ่ายงานหอพักนักศึกษา ศูนย์บริหารทรัพย์สิน แต่ก็ยังมีภารกิจในการดูแลนักศึกษาเช่นเดิม โดยประสานงานกับส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาด้านการให้คำปรึกษาและกิจกรรมนักศึกษา อีกงานหนึ่งคือ งานส่งเสริมกีฬาและสุขภาพ ซึ่งจะไปอยู่ในองค์กรใหม่ ในชื่อ ศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมและการกีฬา เน้นภารกิจด้านการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานด้านกีฬาและตัดกิจกรรมส่งเสริมกีฬาและสุขภาพเช่นเดิมแต่จัดสังกัดใหม่ ส่งผลให้ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาในวันนี้ มีโครงสร้างการแบ่งฝ่ายงานเพียง 3 งาน คือ งานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ งานแนะแนวและทุนการศึกษา และงานบริหารทั่วไปและธุรการ เท่านั้น

โครงสร้าง-ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

ความท้าทายของส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาหลังการปรับองค์กร คือการร่วมประสานกับภาคีเครือข่ายกิจกรรมนักศึกษาเพื่อผลิตกิจกรรมและสร้างเป็น Road Map กิจกรรมเพื่อให้นักศึกษาเห็นภาพกิจกรรมที่ต้องเข้าร่วมล่วงหน้าตลอดหลักสูตร และบทบาทของการเป็นผู้อำนวยคอยช่วยสำนักวิชาต่างๆ เพื่อติดตามให้นักศึกษาทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะค่านิยม 4 ประการ อย่างครบถ้วนตามเวลาที่กำหนดในแต่ละชั้นปี เพื่อให้มั่นใจว่านักศึกษาทุกคนมีคะแนนความดีผ่านเกณฑ์สำเร็จการศึกษาได้ตามหลักสูตรเพื่อแสดงให้เห็นว่า บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาเก่งขึ้นนั่นเอง

Facebook Comments Box