Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Tag: ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

Watcharin Getphet

กว่าจะเป็นกิจกรรมวันพุธบ่ายของส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

“นักศึกษาชั้นปี 1 ทุกคนเข้าร่วม ทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรม ไม่ใช่กิจกรรมที่จัดให้นักศึกษาแล้วนักศึกษาเพียงรับฟังในลักษณะการบรรยายพิเศษ นักศึกษาได้พัฒนาตนเอง กิจกรรมที่จัดมีส่วนบ่มเพาะคุณลักษณะตามหลักค่านิยมของมหาวิทยาลัย” เหล่านี้คือแนวทางที่ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วางไว้เกี่ยวกับกิจกรรมวันพุธบ่ายของส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาจัด กำหนดให้นักศึกษาชั้นปี 1 ท่านอธิการบดียังให้แนวทางเพิ่มเติมเพื่อให้การจัดกิจกรรมวันพุธบ่ายในภาคเรียนที่ 1/2566 ดำเนินไปได้ โดยให้นักศึกษาทุกคนพูดเกี่ยวกับหัวข้อที่กำหนด 5 หัวข้อสำหรับวันพุธบ่ายที่ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาจัดให้นักศึกษา หัวข้อที่ให้นักศึกษาพูดได้แก่ ความเป็นไทย ความกตัญญู การรู้วินัย

Read More »
Watcharin Getphet

เป้าหมายการเก็บคะแนนความดีของแต่ละชั้นปี ช่วยให้นักศึกษาเก็บคะแนนความดีได้ครบในเวลาที่กำหนด

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มุ่งพัฒนานักศึกษาให้เป็นทั้ง “คนดี” และ “คนเก่ง” โดยตลอดช่วงเวลาที่ศึกษาตามหลักสูตรนักศึกษาทุกคนต้องผ่านเกณฑ์บัณฑิตคนดี มีคะแนนความดีตามหลักค่านิยมครบ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ กตัญญู 20 คะแนน รู้วินัย 20 คะแนน ใจอาสา 40 คะแนน และพัฒนาภาวะผู้นำ 20 คะแนน รวมแล้วหากนักศึกษาเก็บคะแนนครบทุกด้านก็จะมีคะแนนครบ 100 คะแนน นับว่าเป็นความกังวลของนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาไม่น้อยว่าจะสามารถเก็บคะแนนความดีทุกด้านได้ครบทันก่อนชั้นปีสุดท้ายที่มีภารกิจออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพอีก

Read More »
Watcharin Getphet

ไขข้อข้องใจ..กิจกรรมพุธบ่าย

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มุ่งพัฒนานักศึกษาให้เป็นทั้ง “คนดี” และ “คนเก่ง” ปฏิธานที่บัณฑิตมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์รับรู้และยืดถือกันมาตั้งแต่รุ่น 1 มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรรมพัฒนานักศึกษาอย่างจริงจัง โดยกำหนด “วันกิจกรรม” สำหรับนักศึกษาทุกคนได้เข้าร่วม ในคือ “วันพุธบ่าย” มหาวิทยลัยให้ความสำคัญโดยขอความร่วมมือคณาจารย์งดการจัดการเรียนการสอน โดยกำหนดไว้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2541 ปีการศึกษาแรกที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์รับนักศึกษารุ่นแรก แต่เนื่องจากการจัดกิจกรรมมีการกระจายไปในวันอื่นๆ วันพุธบ่ายจึงเป็นวันปกติธรรมดาวันหนึ่งในตารางเรียนของนักศึกษา ในปีการศึกษา 2566 ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย ผู้ริเริ่มกำหนดกรอบการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยตามหลักค่านิยม

Read More »
Watcharin Getphet

มารู้จักประกาศ/ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับคะแนนความดีที่นักศึกษาควรรู้

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีเป้าหมายในการพัฒนานักศึกษาให้เป็นทั้งคนดี และคนเก่ง ในการพัฒนานักศึกษาให้เป็น “คนเก่ง” มหาวิทยาลัยได้จัดการเรียนการสอนโดยใช้แนวทาง UKPSF อาจารย์ทุกคนผ่านการอบรมได้รับการรับรองจากสถาบัน มากที่สุดของประเทศ ส่วนการพัฒนานักศึกษาให้เป็น “คนดี” นั้น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีหลักการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตคนดีมีคุณลักษณะค่านิยม 4 ประการ ได้แก่ กตัญญู รู้วินัย ใจอาสา และพัฒนาภาวะผู้นำ นักศึกษาจะต้องมีคะแนนพาสปอร์ตบัณฑิตคนดีครบเกณฑ์จึงจะสำเร็จการศึกษา โดยเริ่มใช้มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 วันนี้จึงขอชวนนักศึกษาและผู้สนใจทุกท่านมารับทราบประกาศของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับ พาสปอร์ตบัณฑิตคนดี เพื่อเป็นแวทางในการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเก็บคะแนนความดีให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย

Read More »
“เปิดโลกกิจกรรม” ก้าวแรกของกิจกรรมนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย
Watcharin Getphet

“เปิดโลกกิจกรรม” ก้าวแรกของกิจกรรมนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย

ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ได้สำรวจข้อมูลนักศึกษาใหม่ทุกปีการศึกษา ต่อประเด็นคำถามในหมวดการทำกิจกรรมระหว่างเรียนในระดับมัธยม พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ให้ข้อมูลว่า ในช่วงที่เรียนมัธยมปลายมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน บางส่วนเคยมีบทบาทในการสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อเพื่อนนักศึกษา เป็นสมาชิกสภานักเรียน เป็นต้น โดยเฉพาะกิจกรรมกีฬาสีของโรงเรียนที่เป็นวัฒนธรรมของหลายโรงเรียนไปแล้วที่นักเรียนเข้าร่วมด้วยความสนุกอย่างมีส่วนร่วม และมีจำนวนไม่น้อยที่ให้ความเห็นว่าจะทำกิจกรรมต่อเมื่อเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัย เพราะเล็งเห็นถึงโอกาสแรกของการสร้างนักกิจกรรมรุ่นใหม่ในมหาวิทยาลัย ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาจึงผลักดันให้องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษาสำนักวิชา ชมรมต่างๆ ร่วมกันจัดกิจกรรม “เปิดโลกกิจกรรม” ขึ้นในทุกปี สำหรับปีการศึกษา 2565 นี้กิจกรรม “เปิดโลกกิจกรรม” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10

Read More »
ภาพคนออกกำลังกาย
Watcharin Getphet

ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา กับการปรับโครงสร้างองค์กรในวาระครบรอบ 30 ปี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

หากเราจะถามใครสักร้อยคนเรื่องรูปร่างในฝันว่า “อยากมีรูปร่างแบบไหนกัน” เราคงไม่ต้องคาดเดาอะไรมาก เพราะคงได้คำตอบในแนวทางเดียวกัน คือ อยากมีรูปร่างที่สมส่วน ไม่ดูผอมไป หรืออ้วนอวบไป ไม่น่าเชื่อเรื่องนี้สร้างความงุดงงให้ผู้คนถึงขนาดต้องใช้สมการคณิตศาสตร์เข้ามาช่วยหาสัดส่วนในอุดมคติ นั่นคือ การคำนวณค่าดัชนีมวลกาย หรือ Body Mass Index (BMI) โดยไม่ต้องมาใช้เวลาถกเถียงกันว่า หุ่นไหนอ้วนหรือผอมไป หากมีเครื่องมือมหัศจรรย์ดังตัวอย่างข้างต้นมาใช้กับหน่วยงาน/องค์กรที่เริ่มจะอ้วนหรือมีไขมันส่วนเกิน เพื่อหาว่าองค์กรไหนต้องลดน้ำหนักโดยด่วนก็คงจะดี แต่เอาจริงๆ ก็คงไม่ใช่เรื่องยากนักที่จะรู้และเข้าใจได้ว่าส่วนไหนขององค์กรเริ่มมีไขมัน ไม่คล่องตัว ในวาระครบรอบ 30

Read More »
May 2024
M T W T F S S
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

บทความยอดนิยม

Auction Online Computer Concept
สรุปครบ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 2560 [ฉบับล่าสุด] : มีกี่หมวด กี่มาตรา ตัวอย่างการกระทำผิด พร้อมบทลงโทษ
 (4)
6 พันธุ์แมวยอดฮิต น่ารัก น่าเลี้ยง
aspect ratio
อัตราส่วนภาพคืออะไร?
ตั้งค่าปุ่มเปลี่ยนภาษาใน Windows11
เปลี่ยนภาษาใน Windows 11 ไม่ได้เหรอ!!! ตามเรามาสิ
sopsop-01
SOP คืออะไร ทำไมทุกองค์กรต้องมี