Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

สวยแต่รูปจูบต้องหอม Design & Business

อ.ทรงพันธุ์ จันทร์ทองและนักศึกษา ป.โท หลักสูตรบริหารธุรกิจ มวล.
อ.ทรงพันธุ์ จันทร์ทองและนักศึกษา ป.โท หลักสูตรบริหารธุรกิจ มวล.

“การออกแบบ” สร้างแนวคิดในการรู้และเข้าใจปัญหาและตอบสนองความต้องการด้วยประโยชน์ใช้สอยหรือบริการในเชิงพาณิชย์ศิลป์ เป็นหลักการที่นักออกแบบวิชาชีพถูกปลูกผังกันมาตลอดเวลา 4-5 ปี ในรั้วมหาวิทยาลัยหรือรวมทั้งการฝึกงานจนมาเป็น “นักออกแบบ” จากประสบการณ์ที่ผ่านมาทำให้เห็นความสำคัญของแนวคิดด้านธุรกิจที่มีความสอดคล้องและผันตัวเองมาเรียนรู้เรื่องธุรกิจและการออกแบบควบคู่กัน จากแนวคิดเชิงการออกแบบสู่การขายเชิงธุรกิจส่วนที่พบเจอเสมอสำหรับการไปบรรยายหรืออบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ให้กับหน่วยงานและนักธุรกิจ จึงได้ขอเสนอแนะหลักการ 4 สร้างคุณค่าผลิตภัณฑ์หรือบริการ

1. สำรวจ (Survey) การสำรวจตลาดและบริบทเป็นส่วนสำคัญให้เรามองเห็นช่องว่างและเติมทั้ง Gain&Pain Point ของผู้บริโภคเพื่อสร้างข้อกำหนดและตอบสนองความต้องการ

2. จุดแข็งและจุดขาย (Strength & Selling Point) เข้าใจตัวตนและศักยภาพ ผมมักพูดเสมอว่าจงแข่งขันในตลาดที่เราได้เปรียบและคาดว่าจะชนะนั้นต้องย้อนกลับไปมองตัวเราว่าจุดแข็งและจุดขายอยู่ไหน

3. ออกแบบ (Design) สร้างทางเลือกใช้กลยุทธ์โดยกระบวนการออกแบบและการนำเสนอ(presentation)อย่ามีคุณค่ามุ่งสร้างประสบการณ์ร่วม Storytelling อย่างถูกจุด

4. ประเมิน (Evaluate) ตรวจสอบผลของกระบวนการและปรับปรุงทางเลือกตลอดจนสร้างทางเลือกใหม่ตลอดจนวนกลับไปสำรวจกลุ่มเป้าหมายอยู่เสมอ โดยวนกลับไป recheck ในข้อที่ 1 เป็นกระบวนการ

*กระบวนการดังกล่าวสามารถสร้างคุณค่าผลิตภัณฑ์ (Value proposition) ได้เป็นอย่างดีเหมาะสำหรับธุรกิจยุคใหม่ที่ไร้ทฤษฎีเน้นการตลาดเชิงทดลองจากกลุ่ม Pilot เพื่อใช้ข้อสรุปบางอย่างในการสร้างแนวโน้มในการออกแบบแบรนด์เพื่อให้เกิดภาพจำในเชิงประสบการณ์ ในเชิงการเรียนรู้แบ่งฐานการเรียนรู้ออกเป็น 4 องค์ประกอบด้วยกัน คือ

1. Basic Product&Service Design
เรียนรู้เข้าใจแนวคิดพื้นฐานด้านการสร้างคุณค่าผลิตภัณฑ์และบริการ

2. Criteria&Requirement for Design Brief&Mood board
เข้าใจข้อกำหนดเรียนรู้การสร้างความต้องการในการออกแบบและพัฒนาเพื่อสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย

3. Content Design&Value Experiences
แนวคิดการสร้าง Content และรูปแบบการสร้างประสบการณ์ร่วมในรูปแบบ Story Telling

4. Smartphone Photography
พื้นฐานการถ่ายภาพสินค้าและสื่อสารเนื้อหา Content

เนื้อหาเหล่านี้ถูกกลั่นกรองมาจากประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์และการถ่ายภาพ เพื่อผสมผสานเป็นชุดความรู้กึ่งสำเร็จรูปสำหรับผู้ประกอบการ สตาร์ทอัพ เพื่อต้องการสร้างสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีความสอดคล้องทั้งประโยชน์ใช้สอยและภาพลักษณ์ หากเปรียบสินค้าหรือบริการเป็นสาวสักคน ต้องมีทั้งความสามารถและเสน่ห์คือ สวยทั้งรูปและจูบต้องหอม  ต้องขอบคุณประสบการณ์และโอกาสได้แบ่งปันประสบการณ์ หวังว่าจะเป็นประโยชน์และคงได้เจอบรรยากาศแห่งการสร้างสรรค์เช่นนี้ตลอดไป

เขียน/เรียบเรียงโดย
อาจารย์ทรงพันธุ์ จันทร์ทอง
หัวหน้ากลุ่มวิชานวัตกรรมและผู้ประกอบการ สาขาวิชาการศึกษาทั่วไป
สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Facebook Comments Box