Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

การขอคืนเงินประกันสัญญาต้องทำอย่างไร?

งานบริหารพื้นที่ธุรกิจ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ศูนย์บริหารทรัพย์สิน จะมาแนะนำวิธีการขอคืนเงินประกันสัญญาสำหรับผู้ประกอบการซึ่งเป็นคู่สัญญาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทั้งผู้ประกอบการที่เช่าพื้นที่ในนามของบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ซึ่งในการคืนเงินประกันสัญญาแบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ การคืนเงินประกันสัญญากรณีคู่สัญญาไม่ประสงค์ต่อสัญญาเช่าพื้นที่และการคืนเงินประกันสัญญากรณีคู่สัญญาประสงค์ต่อสัญญาเช่าพื้นที่ รายละเอียดดังนี้

          1.กรณีประสงค์ไม่ต่อสัญญาเช่าพื้นที่

          เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเช่าพื้นที่แล้ว เมื่อผู้ประกอบการไม่ประสงค์ขอเช่าพื้นที่ต่อ ผู้ประกอบการมีหน้าที่ในการจัดทำหนังสือขอยกเลิกการให้บริการถึงประธานคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินการใช้ประโยชน์ในที่ดินและพื้นที่อาคาร ก่อนวันสิ้นสุดสัญญาเช่าพื้นที่อย่างน้อย 60 วัน เมื่อคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินการใช้ประโยชน์ในที่ดินและพื้นที่อาคาร อนุมัติให้ยกเลิกการให้บริการ ผู้ประกอบการซึ่งเป็นคู่สัญญาต้องจัดแตรียมหลักฐานเพื่อขอคืนเงินประกันสัญญาภายใน 30 วัน โดยจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ยื่น ณ สำนักงานศูนย์บริหารทรัพย์สิน ชั้น 1 อาคารสหกิจศึกษา หรือจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์จ่าหน้าซองถึง “ศูนย์บริหารทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ชั้น 1 อาคารสหกิจศึกษา เลขที่ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160” รายละเอียดเอกสารที่ต้องจัดเตรียมมีดังนี้

                   กรณีคู่สัญญาเป็นบุคคลธรรมดา

                   1.ใบเสร็จรับเงินประกันสัญญาฉบับจริง กรณีสูญหายให้คู่สัญญาดำเนินการแจ้งความ โดยในบันทึกแจ้งความต้องระบุเลขที่ใบเสร็จรับเงินและจำนวนเงินให้เรียบร้อย จึงนำส่งบันทึกแจ้งความแทนใบเสร็จรับเงินประกันสัญญาฉบับจริงที่สูญหาย

                   2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

                   3. สำเนาหน้าบัญชีเงินฝากซึ่งเป็นชื่อของคู่สัญญาพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

                   กรณีคู่สัญญาเป็นนิติบุคคล

                   1. ใบเสร็จรับเงินประกันสัญญาฉบับจริง กรณีสูญหายให้คู่สัญญาดำเนินการแจ้งความโดยในบันทึกแจ้งความต้องระบุเลขที่ใบเสร็จรับเงินและจำนวนเงินให้เรียบร้อย จึงนำส่งบันทึกแจ้งความแทนใบเสร็จรับเงินประกันสัญญาฉบับจริงที่สูญหาย

                   2.  สำเนาหน้าบัญชีเงินฝากของนิติบุคคล

          2. กรณีประสงค์ขอต่อสัญญาเช่าพื้นที่

          เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเช่าพื้นที่แล้ว ผู้ประกอบการประสงค์ขอเช่าพื้นที่ต่อไปอีกคราวละ 3 ปี ผู้ประกอบการมีหน้าที่ในการจัดทำหนังสือแจ้งความประสงค์ขอต่อสัญญาเช่าพื้นที่ถึงประธานคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินการใช้ประโยชน์ในที่ดินและพื้นที่อาคาร ก่อนวันสิ้นสุดสัญญาเช่าพื้นที่อย่างน้อย 60 วัน เมื่อคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินการใช้ประโยชน์ในที่ดินและพื้นที่อาคาร อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าพื้นที่ ผู้ประกอบการซึ่งเป็นคู่สัญญาต้องจัดแตรียมหลักฐานเพื่อขอคืนเงินประกันสัญญาเพื่อใช้เป็นเงินประกันสัญญาฉบับใหม่ภายใน 30 วัน โดยจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ยื่น ณ สำนักงานศูนย์บริหารทรัพย์สิน ชั้น 1 อาคารสหกิจศึกษา หรือจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์จ่าหน้าซองถึง “ศูนย์บริหารทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ชั้น 1 อาคารสหกิจศึกษา เลขที่ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160” รายละเอียดเอกสารที่ต้องจัดเตรียมมีดังนี้

          กรณีคู่สัญญาเป็นบุคคลธรรมดา

                   1.ใบเสร็จรับเงินประกันสัญญาฉบับจริง กรณีสูญหายให้คู่สัญญาดำเนินการแจ้งความโดยในบันทึกแจ้งความต้องระบุเลขที่ใบเสร็จรับเงินและจำนวนเงินให้เรียบร้อย จึงนำส่งบันทึกแจ้งความแทนใบเสร็จรับเงินประกันสัญญาฉบับจริงที่สูญหาย

                   2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

                   3. สำเนาหน้าบัญชีเงินฝากซึ่งเป็นชื่อของคู่สัญญาพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

                   กรณีคู่สัญญาเป็นนิติบุคคล

                   1. ใบเสร็จรับเงินประกันสัญญาฉบับจริง กรณีสูญหายให้คู่สัญญาดำเนินการแจ้งความโดยในบันทึกแจ้งความต้องระบุเลขที่ใบเสร็จรับเงินและจำนวนเงินให้เรียบร้อย จึงนำส่งบันทึกแจ้งความแทนใบเสร็จรับเงินประกันสัญญาฉบับจริงที่สูญหาย

                   2.  สำเนาหน้าบัญชีเงินฝากของนิติบุคคล

          หลักสำคัญที่ต้องย้ำเตือนผู้ประกอบการซึ่งเป็นคู่สัญญาของมหาวิทยาลัยในวันนี้ก็คือ การจัดเก็บใบเสร็จรับเงินประกันสัญญาฉบับจริงไว้อย่างดี เพราะหากสูญหายจะทำให้ท่านต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปแจ้งความด้วยนะคะและหากผู้ประกอบการยังคงมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0 7547 6370-75 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.(ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)


บทความโดย : นางสาวพัฐชญาณ์ แซ่โง้ว
Facebook Comments Box