Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

เสริมความมั่นคงในการทำงานด้วย Multi skill

Muiti skill
          ต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ได้เข้ามามีบทบาทในทุกวงการ ทุกสาขาอาชีพ บางองค์กรเลือกที่จะลดจำนวนการจ้างงานลง ทดแทนด้วยการใช้เทคโนโลยีมาทำงานแทนคน ซึ่งหากเปรียบเทียบความคุ้มค่าทั้งในส่วนของปริมาณและคุณภาพของงานแล้ว หากมีความสมเหตุสมผล ก็ไม่แน่ว่าต่อไปอัตราการว่างงานจะเพิ่มขึ้นอีกเท่าไหร่ ในเมื่อทักษะและความชำนาญไม่ได้จำเป็นต้องเกิดจากคนอีกต่อไป

          ด้วยเหตุนี้ทำให้แทบทุกองค์กรต่างมองหาพนักงานที่มีความสามารถหลากหลาย ทั้งมิติของ Hard skill ที่หมายถึงทักษะทางวิชาการ เช่น ทักษะด้านเทคโนโลยี การใช้ภาษาต่างประเทศ และความชำนาญทางวิชาชีพต่าง ๆ ขณะที่ Soft skill หรือทักษะในการใช้ชีวิตและบริหารจัดการตัวเอง ก็มีความสำคัญมากเช่นกัน เพราะทั้งสองสิ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของคุณภาพและความสำเร็จของงาน ฉะนั้นคนทำงานตั้งแต่ระดับปฏิบัติการไปจนถึงระดับบริหารจัดการจึงจำเป็นต้องพัฒนา Multi skill ไม่เพียงเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรเท่านั้น หากแต่เป็นการปรับเปลี่ยนและพัฒนาตนเองเพื่อให้ก้าวทันโลกที่มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลานั่นเอง

          Multi skill มีความสำคัญต่อการทำงานอย่างมาก เป็นสิ่งที่สามารถเสริมสร้างศักยภาพของมนุษย์ได้อย่างชัดเจนในยุคที่องค์กรต่างต้องพึ่งพาเทคโนโลยี งานบางอย่างมีการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่ให้ผลสัมฤทธิ์ไม่ต่างจากฝีมือมนุษย์ จึงเป็นเหตุผลว่า ทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรต้องพัฒนาตัวเองอย่างไรให้อยู่ได้อย่างทรงคุณค่า แน่นอนว่าคำตอบ คือ มนุษย์ต้องทำงานได้มากกว่าและดีกว่าเทคโนโลยี หรือทำในสิ่งที่เทคโนโลยีไม่สามารถทำได้ นอกจากจะต้องเชี่ยวชาญในงานที่ทำ และมีความรู้เฉพาะทางในงานที่ทำอย่างดีเยี่ยมแล้ว คุณสมบัติ 3 ประการ ที่องค์กรปรารถนาจะให้คนทำงานทุกคนมี หรือพัฒนาให้เป็น Multi skill ควบคู่ไปกับ Hard skill และ Soft skill ก็คือ

          1. ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ (Critical thinking skill)
          การคิดอย่างเป็นระบบ ใช้วิจารณญาณในการวิเคราะห์ โดยพิจารณาข้อมูลและองค์ประกอบต่าง ๆ อย่างรอบคอบ รอบด้าน ทำให้ตัดสินใจได้ดีและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อองค์กรและงานที่ทำ

          2. ทักษะการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change management skill)
          การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างเข้าใจ โดยมีการวางระบบงานและพัฒนาโครงสร้างต่าง ๆ ให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

          3. ทักษะการสื่อสาร (Communication skill)
          การสื่อสารทั้งวัจนภาษา (การพูด เขียน) และอวัจนภาษา (น้ำเสียง สีหน้า ท่าทาง) ล้วนมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ฉะนั้นการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง แม่นยำ และเหมาะสมกับสถานการณ์จึงเป็นทักษะที่จำเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในยุคที่ทุกคนมีอิสระในการสื่อสารอย่างยุคปัจจุบัน

Multi skill

          การพัฒนาศักยภาพ Upskill ทักษะใหม่ ๆ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต้องทำควบคู่ไปกับการพัฒนาขีดความสามารถเดิมให้มีความเชี่ยวชาญ ยิ่งมีความสามารถเฉพาะทางแบบหาตัวจับยากยิ่งเป็นที่ต้องการขององค์กร ส่วน Multi skill ที่ได้พัฒนาหรือเรียนรู้เข้ามาเพิ่มเติมนั้นจะเป็นคุณสมบัติที่ทำให้ผู้ปฏิบัติงานมีความโดดเด่น พึงตระหนักเอาไว้ว่า ในโลกของการแข่งขันผู้แข็งแกร่งเท่านั้นที่จะก้าวถึงเส้นชัย ในโลกของการทำงานก็เช่นกัน ยิ่งมีความสามารถหลากหลาย ยิ่งมีความเชี่ยวชาญเป็นที่ยอมรับ ยิ่งเป็นที่ต้องการขององค์กร  

อ้างอิง

  1. กรุงเทพธุรกิจ. ทักษะอะไรที่คนทำงานรุ่นใหม่ต้องรู้! [เว็บไซต์]. แหล่งที่มา: https://www.bangkokbiznews.com/business/862187 [24 กุมภาพันธ์ 2566]
  2. SCBไทยพาณิชย์. เก่งอย่างเดียวพอที่ไหน? เติม Multi-skill อย่างไรให้หน่วยงานปลื้ม [เว็บไซต์]. แหล่งที่มา: https://www.scb.co.th/th/personal-banking/stories/salary-man/fulfill-multi-skill.html [27 กุมภาพันธ์ 2566]
Facebook Comments Box