Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

ภาษีอากร

ภาษีอากร  หมายถึง  สิ่งที่รัฐบาลบังคับจัดเก็บจากราษฎร เพื่อนำไปใช้เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยรวม โดยมิได้มีสิ่งตอบแทนโดยตรงแก่ผู้เสียภาษีภาษีอากรมีลักษณะเป็นการบังคับเก็บ ประชาชนทุกคน เป็นผู้รับผิดชอบในการเสียภาษี  โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บภาษี คือ

  1. เพื่อหารายได้ให้เพียงพอมาใช้จ่ายในกิจการของรัฐบาล
  2. เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการกระจายรายได้
  3. เพื่อให้เกิดการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
  4. เพื่อสนับสนุนให้เกิดการขยายตัวและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
  5. เพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ

ประเภทของการการจัดเก็บภาษีอากร

1.ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
2.ภาษีเงินได้นิติบุคคล
3.ภาษีมูลค่าเพิ่ม
4.ภาษีธุรกิจเฉพาะ
5.อากรแสตมป์

สำหรับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในฐานะเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกำกับ มีหน้าที่ในการหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามระยะเวลาและ ตามแบบที่สรรพากรกำหนด ดังนี้

  1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา คือภาษีที่หักจากเงินเดือนและค่าจ้างกรณีจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรามาตรา 40 (1) จากบุคลากรของมหาวิทยาลัย นำส่งต่อสรรพากรตามแบบ ภ.ง.ด. 1 นำส่งภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป

2.ภาษีเงินได้นิติบุคคล คือ ภาษีที่จัดเก็บจากบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่ทำธุรกรรมกับมหาวิทยาลัย  

-บุคคลธรรมดา  นำส่งต่อสรรพากรตามแบบ ภ.ง.ด.3 
-นิติบุคคล นำส่งตามแบบ ภ.ง.ด.53

นำส่งภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป

  1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม คือ (Value Added Tax) หรือ VAT เป็นการเก็บภาษีจากการที่มหาวิทยาลัยฯ ให้บริการวิชาการกับภาคเอกชน กรณีให้บริการวิชาการกับภาครัฐไม่ต้องนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มต่อสรรพกรภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป       

          มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีหน้าที่ในการหัก และนำส่งภาษีทั้ง 3 ประเภทนำส่งสรรพากรโดย ถูกต้องครบถ้วนตามที่สรรพากรกำหนด เพื่อนำเงินภาษีไปพัฒนาประเทศในด้านต่างๆต่อไป

ผู้เรียบเรียง   นางสาวสุวิมล บุญชู

ที่มา : https://www.prosofterp.com/Article/Detail/160794

 

Facebook Comments Box