Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

DNA ของผู้นำที่มีประสิทธิภาพ

เขียนโดย ผศ.รัชฎาทิพย์ อุปถัมประชา รักษาการแทนรองคณบดีสำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

เมื่อนึกถึง “อนาคตของงาน” จะเริ่มจากการมองที่ภายนอกโดยเริ่มต้นจากสิ่งแวดล้อมจากภายนอกมาสู่ภายใน เป็นคุณค่าที่กำหนดโดยผู้รับ แล้วเข้ามาสู่ภายในคือความสามารถของมนุษย์ หรือจะเริ่มจากความสามารถของมนุษย์ซึ่งเป็นภายใน ซึ่งเป็นการสร้างจุดแข็งของเราเพื่อเสริมสร้างผู้อื่นแล้วไปสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก ดังนั้นผู้นำจึงควรเป็นบุคคลที่สร้างคุณค่าให้ผู้อื่น จะเป็นการตระหนักถึงความท้าทายตามบริบทที่จะสร้างความสามารถของมนุษย์

DNA ของผู้นำที่มีประสิทธิภาพ

1. Human Capital developer ส่งเสริมคนรุ่นต่อไปด้วยการทำให้ผู้อื่นรู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้น  เน้นกลยุทธ์ระยะยาว

2. Strategist สร้างความมั่นใจในกลยุทธ์ในอนาคตโดยกำหนดวิสัยทัศน์/พันธกิจที่น่าสนใจ

3. Talent manager ใช้ชีวิตด้วยความเห็นอกเห็นใจ มีอารมณ์เชิงบวกมีพลังงานชีวิต สร้างประสบการณ์ใหม่ๆ 

4. Executor ทำตามสัญญาด้วยการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี

5. Personal proficiency ดูแลตัวเองเพื่อที่คุณจะดูแลคนอื่นได้ เป็นการลงทุนในตัวเอง 

สมรรถนะในการเป็นผู้นำ

การมุ่งผลลัพธ์

• ให้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม

• จัดลำดับความสำคัญของความรับผิดชอบ

• ยอมรับและจัดการกับความไม่แน่นอน

ความรับผิดรับชอบ

• มั่นใจในความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมที่ดี

• รับมือกับความท้าทาย ทำการตัดสินใจอย่างรอบคอบ

• ปกป้องมุมมองของตัวเอง

การทำงานร่วมกัน

• มีส่วนร่วมกับผู้อื่นและแบ่งปันข้อมูล

• เน้นเป้าหมายร่วมกันขององค์กร

• ส่งเสริมความหลากหลายในองค์กร

มีความเป็นผู้ประกอบการ

• ขับเคลื่อนนวัตกรรม

• มีวิสัยทัศน์ระยะยาว

• สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี

เป็นผู้นำที่สร้างแรงบันดาลใจ

• แนะนำและพัฒนาทีม

• มอบหมายและเคารพหน้าที่ความรับผิดชอบซึ่งกันและกัน

• สร้างความแตกต่างและให้การยอมรับ

Facebook Comments Box