Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

แนะนำ Softwere ประเภท Project Management Softwere “ClickUp”

ClickUp Softwere

Click UpTM คือ Project Management Software เป็นแอปพลิเคชันหรือซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการติดตามงาน
และจัดระเบียบภาพรวมของหน่วยงานได้ ซึ่งตัว
Click Up นี้ สามารถแสดงผลแบบ Task, Sub Task, Board Card, Table, Calendar, Timeline และอื่นๆ อีกมาย ส่วนการใช้งานของตัวซอฟต์แวร์ จะมีการแบ่ง ประเภท user ได้ทั้งหมด 4 ประเภท 1. Owner (เจ้าของ), Admin (ผู้ดูแลระบบ), Member (ผู้ใช้งานภายใน) และ Guest (ผู้ใช้งานภายนอก) และสามารถแยกประเภทของงานของหน่วยงานนั้นๆ ได้ ส่วนนิติการ เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้ทดลองนำซอฟต์แวร์ตัวดังกล่าวมาใช้งาน ทำให้การจัดการงานและการติดตามงานของหน่วยงานง่ายมากยิ่งขึ้นและรวดเร็ว

Facebook Comments Box