Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

คลังสารสนเทศท้องถิ่น : นครศรีธรรมราช

คลังสารสนเทศท้องถิ่น : นครศรีธรรมราช เป็นอีกหนึ่งแหล่งที่จัดเก็บและรวบรวมสารสนเทศของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา นอกจากจะจัดหา รวบรวม และให้บริการสารสนเทศในฐานะหน่วยงานที่มีบทบาทสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนการสอน และการวิจัยของมหาวิทยาลัยแล้ว ยังมีหน้าที่ในการจัดเก็บ รวบรวม และเผยแพร่สารสนเทศอื่น ๆ โดยเฉพาะข้อมูลหรือสารสนเทศท้องถิ่นเกี่ยวข้องกับจังหวัดนครศรีธรรมราชในแง่มุมต่าง ๆ ที่กระจายอยู่ทั่วไปทั้งที่มีการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เป็นความรู้ที่อยู่กับตัวบุคคลผู้เชี่ยวชาญด้านใดด้านหนึ่ง ปราชญ์ชาวบ้าน ศิลปินพื้นบ้าน และผู้นําท้องถิ่น โดยนํามาคัดเลือก เรียบเรียงและพัฒนาให้เป็นคลังสารสนเทศท้องถิ่นตามหลักการด้านสารสนเทศศาสตร์อย่างเป็นระบบและได้มาตรฐาน จัดทำคำค้นให้สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทุกที่ทุกเวลา และทุกอุปกรณ์

คลังสารสนเทศท้องถิ่น

ความสำคัญ

แล้วคลังสารสนเทศนี้มีความสำคัญและมีลักษณะอย่างไร ซึ่งคลังสารสนเทศส่วนใหญ่ จะมีความสำคัญใน่แง่ของการเป็นแหล่งในการรวบรวมและจัดระบบสารสนเทศท้องถิ่นนั้น ๆ นำมาจัดเก็บอย่างเป็นระบบ และเผยแพร่เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณชนและสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต หรือ Lifelong Learning เช่นเดียวกับคลังสารสนเทศท้องถิ่น : นครศรีธรรมราช จัดทำขึ้นมาเพื่อใช้เป็นแหล่งในการศึกษาค้นคว้าด้านสารสนเทศท้องถิ่น การรวบรวมองค์ความรู้เพื่อการวิจัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ ทำนุบำรุงและเผยแพร่มรดกด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของท้องถิ่นและของชาติไว้อีกทางหนึ่งด้วย

วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาสารสนเทศท้องถิ่นของจังหวัดนครศรีธรรมราชและเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์กับประชาชนที่สนใจ ด้วยการจัดเก็บเนื้อหา ภาพตามหมวดหมู่ที่กำหนดลงในคลังสารสนเทศการศึกษาแบบเปิด (OER) และเว็บไซต์ คลังสารสนเทศท้องถิ่น :  นครศรีธรรมราช และเพื่อให้เป็นแหล่งในการศึกษาค้นคว้าวิจัย อ้างอิง และการเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบ Lifelong Learning

ลักษณะเด่น

คลังสารสนเทศท้องถิ่น : นครศรีธรรมราช นอกจากจะรวบรวมเรื่องราวของจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้ว ยังนำมาเรียบเรียงตามรูปแบบที่กำหนด ด้วยการแยกเนื้อหาตามหมวดหมู่หรือ Category ที่กำหนด จำนวน 25 หมวดหมู่ เช่น การละเล่นและการแสดง กีฬาพื้นบ้าน ชื่อบ้านนามเมือง ต้นไม้และดอกไม้ บุคคลสำคัญ ประวัติท้องถิ่นประเพณีและเทศกาล ศาสนาและความเชื่อ โบราณสถานและโบราณวัตถุ เป็นต้น

คลังสารสนเทศท้องถิ่น

โดยมีคณะทำงานโครงการพัฒนาคลังสารสนเทศท้องถิ่น นครศรีธรรมราช ประกอบด้วยบุคลากรของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาฝ่ายต่าง ๆ  ดำเนินการรวบรวมเนื้อหาตาม Category ที่กำหนด และเรียบเรียงเรื่องราวตามองค์ประกอบที่กำหนดไว้ ใช้ภาพประกอบ หรือคลิปจากฝีมือของคณะทำงานเช่นเดียวกัน 

คลังสารสนเทศท้องถิ่น
คลังสารสนเทศท้องถิ่น

ใช้หลัก taxonomy คือการจัดการเรื่องที่เป็นหมวดหมู่เดียวกัน นอกเหนือจากการใช้ category และ tag เพื่อให้ทราบว่าเนื้อหาใด มีจำนวนเท่าใดและเนื้อหาใดเกี่ยวข้องกันบ้าง  นอกจากนี้ยังใช้การจัดชุด หรือ Series มีจัดชุดเนื้อหาที่มีเนื้อหาเกี่ยวพันกันหรือเกี่ยวข้องกันเพื่อให้ผู้สนใจได้ติดตามอ่านและเพิ่มพูนความรู้มากขึ้น เช่น ตามรอยพระเจ้าตาก หรือ วัดพระธาตุ เป็นต้น 

และที่พิเศษคือภาพที่ใช้ประกอบเนื้อหาจะเป็นภาพที่เป็นฝีมือของบุคลากรศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เพื่อต้องการให้คลังสารสนเทศท้องถิ่น : นครศรีธรรมราช เป็นเว็บไซต์ที่ภาพสวย เพื่อให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์มีความประทับใจกับภาพที่สวยงามนอกเหนือจากเนื้อหาที่เรียบเรียงจากการศึกษาและเก็บรวบรวมจากคณะทำงานฯ 

นอกจากนี้ยังได้เพิ่มเติมส่วนของรูปแบบการอ้างอิง เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ที่ต้องการนำเนื้อหาหรือภาพไปใช้ สามารถอ้างอิงได้อย่างถูกต้องและสะดวกรวดเร็ว

คลังสารสนเทศท้องถิ่น

การสืบค้นข้อมูล

คลังสารสนเทศท้องถิ่น : นครศรีธรรมราช มีช่องทางให้สืบค้นข้อมูลได้หลากหลายดังนี้

  • เมนูหลัก และเมนูย่อย
  • ช่อง search
  • โพสต์ที่เผยแพร่
  • tag
  • Category
  • Term Display
  • Series เมื่อคลิกชื่อชุดที่ต้องการอ่าน จะได้โพสต์ที่เกี่ยวข้องกับชุดนั้น ๆ ทั้งหมด
  • Google Search Engine

บทส่งท้าย

ถึงแม้การจัดทำคลังสารสนเทศ เพิ่งเริ่มดำเนินการในเดือนมกราคม ปี 2566 สารสนเทศมีความหหลากหลาย และจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งที่เป็นเนื้อหา ภาพ และคลิปหรือประเภทอื่น ๆ ภายใต้หมวดหมู่ที่กำหนด เพื่อหวังว่าเว็บไซต์นี้จะช่วยในการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในลักษณะของ Digital Content  รวมถึงเป็นแหล่งจัดเก็บ และเผยแพร่สารสนเทศท้องถิ่นของจังหวัดนครศรีธรรมราชเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1 ระบบ และเป็นแหล่งสำหรับการศึกษาค้นคว้าวิจัย อ้างอิง และแหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบ lifelong Learning ของผู้ที่สนใจได้อย่างดี

Facebook Comments Box