Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (AR) ในด้านการเรียนการสอน (ภาษาจีน)

เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมเป็นเทคโนโลยีที่ผสานโลกแห่งความเป็นจริง (reality) และความเสมือนจริง (viral) เข้าด้วยกันผ่านซอฟแวร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง โดยมีหน้าจอ คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือเป็นอุปกรณ์แสดงผล มีทั้งภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว วีดิทัศน์ ภาพสามมิติ เสียงประกอบ ฯลฯ ขึ้นอยู่กับการออกแบบของเนื้อหานั้น ๆ ซึ่งในยุคปัจจุบันนี้ มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมในด้านการศึกษาและการวิจัยอย่างแพร่หลาย สื่อความเป็นจริงเสริม มีข้อดีแตกต่างจากสื่อประเภทอื่น ๆ ที่เด่นชัดที่สุด คือ สามารถสร้างความสนใจแบบ “โอ้โห” (wow factor) ให้กับผู้เรียน แนวทางที่เหมาะสมในการนำสื่อความเป็นจริงเสริมไปใช้ คือ การสร้างความสนใจเพื่อเข้าสู่บทเรียน (engage) ซึ่งเป็นช่วงเริ่มต้นของการเรียน โดยผู้สอนต้องการให้เกิดความกระตือรือร้น อยากรู้อยากเห็นในเนื้อหาที่เรียน อีกทั้งผู้สอนสามารถนำสื่อความเป็นจริงเสริมไปใช้ในขั้นตอนขยายความรู้ (elaborate) ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ต้องการให้ผู้เรียนได้พัฒนาความเข้าใจในเนื้อหาให้กว้างและลึกยิ่งขึ้น ดังนั้นวิธีการสอนด้วยสื่อมัลติมีเดีย เทคโนโลยี มีลักษณะเป็นสามมิติ และมีลักษณะเป็น “เสียง” การเรียนการสอนมัลติมีเดียกับอุปกรณ์ที่ทันสมัยที่สุดเพื่อให้เข้าใจคำศัพท์ที่เป็นนามธรรมได้ง่ายยิ่งขึ้น นอกจากนี้ การเสนอภาพทำให้เกิดความรู้สึกมีชีวิตชีวา และน่าสนใจ ช่วยให้นักเรียนเข้าใจในสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติในการเรียนรู้ภาษาจีน และ เพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสาร สามารถเขียนหรือพูดในสิ่งที่เข้าใจออกมาเป็นภาษาจีนได้ การเรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีนรวมไปถึงการฝึกทักษะการอ่านภาษาจีนให้ได้ผลดีนั้น ผู้เรียนต้องฝึกฝนซ้ำ ๆ อย่างสม่ำเสมอ

ในยุคแห่งสังคมดิจิทัลนี้ เราสามารถเห็นได้ว่ามีงานวิจัยอยู่ไม่น้อย ที่นำเทคโนโลยีที่ผสานโลกแห่งความจริงนำมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนในห้องเรียน โดยผลวิจัยปรากฏว่า นักศึกษาสามารถจดจำคำศัพท์ได้เร็วขี้นเมื่อเปรียบเทียบกับคลาสที่ไม่ได้ใช้ AR ในการเรียนการสอน นักศึกษาสามารถอ่านและจำเสียง (PINYIN) คำศัพท์ได้เร็วขี้นเมื่อเปรียบเทียบกับคลาสที่ไม่ได้ใช้ AR ในการเรียนการสอน หรือแม้กระทั่งบรรยากาศในห้องเรียนก็แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด กล่าวคือ ห้องเรียนที่ประยุกต์ใช้การเรียนการสอนด้าน AR มีระดับแรงจูงใจในด้านการเรียนที่สูงกว่า

จากข้อมูลข้างต้น  เราจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมเป็นการผสานระหว่างโลกแห่งความเป็นจริงและความเสมือนจริงผ่านซอฟแวร์และอุปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือ เพื่อให้ผู้เรียนได้สัมผัสประสบการณ์การเรียนที่น่าสนใจและมีความจริงจัง การนำเทคโนโลยีนี้ไปใช้ในการศึกษาและการวิจัยมีประโยชน์มาก เนื่องจากสามารถสร้างความสนใจและกระตือรือร้นให้กับผู้เรียน ช่วยให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น การวิจัยยังพบว่าการใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมในการเรียนการสอนส่งผลให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นและความรู้สึกที่มีชีวิตชีวามากขึ้น และช่วยเพิ่มระดับแรงจูงใจในการเรียนอีกด้วย สามารถพูดได้ว่า เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการพัฒนาการศึกษาในยุคดิจิทัลนี้ ช่วยเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนที่น่าสนใจและมีประสิทธิภาพขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

Facebook Comments Box