Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

เลขานุการ….ควรมีคุณสมบัติอย่างไร?

เลขานุการ คือผู้ช่วยแบ่งเบาภารกิจให้กับเจ้านาย ช่วยอำนวยความสะดวก ช่วยประสานงาน และช่วยสนับสนุน ให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้อย่างราบรื่น รวดเร็วทันเวลา นอกจากนี้ เลขานุการยังเป็นผู้สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับเจ้านายอีกด้วย

ภาพจาก: https://www.salika.co/

เลขานุการ ผู้ที่ทำหน้าที่อำนวยความสะดวก ประสานงาน ให้งานต่างๆ ระหว่างผู้บริหารและบุคคลอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร สำเร็จตามที่มุ่งหวัง เลขานุการถือว่าเป็นบุคคลที่มีความสำคัญต่อผู้บริหารเป็นอย่างมาก เลขานุการที่ดีจะเป็นหน้าเป็นตา เป็นภาพลักษณ์ที่ดีของทั้งองค์กรและผู้บริหาร…ฉะนั้นผู้ที่ทำหน้าที่เลขานุการควรมีความรู้ความสามารถและมีคุณสมบัติต่างๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน

จรรยาบรรณหลักของอาชีพเลขานุการคือ
1. คุณต้องมีใจรักในองค์กร ซื่อสัตย์สุจริตต่อความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
2. คุณต้องมีความรับผิดชอบสูง
3. คุณต้องสามารถรักษาความลับได้อย่างดี
4. คุณต้องกระตือรือร้นและพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เสมอ
5. คุณต้องไม่มีพฤติกรรมในทางที่เสื่อมเสียภาพลักษณ์ ไม่ขายศักดิ์ศรีบนหน้าที่เลขานุการ
6. คุณต้องเป็นคนตรงต่อเวลา
7. คุณต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรได้ดี
8. คุณต้องสามารถติดต่อสื่อสารกับบุคคลทั้งภายในองค์กรและนอกองค์กรด้วยความมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

คุณสมบัติบัติเลขานุการที่ดี

  1. ช่างสังเกต และจดจำสิ่งที่เจ้านายชอบ เช่น รสชาติกาแฟ, หนังสือพิมพ์, นิตยสาร, การจัดวางเอกสารบน โต๊ะ และการจดจำและบันทึก
  2. สิ่งที่เจ้านายให้ความสำคัญ การตรงต่อเวลา, ทำงานได้ตามที่ได้รับมอบหมาย, การแต่งกาย, ท่าทาง, การพูดจา, ความเป็นระเบียบ, การทักทาย และการมีวินัยในการทำงาน
  3. ทำหน้าที่โดยที่เจ้านายไม่ต้องย้ำเตือน มีทัศนคติบวกกับงานที่รับผิดชอบ มีความมั่นใจในความสามารถของ ตนเอง และจัดลำดับความสำคัญของงาน
  4. ทำงานให้บรรลุเป้าหมาย มีเป้าหมายเรื่อง winning ชัดเจน และเพิ่มเติมความรู้ ความชำนาญตลอดเวลา
  5. มี “หัวใจบริการ” ลดความเป็นตัวตนลง (ไม่คำนึงถึงประโยชน์ของตัวเองมากเกินไป) และมีทัศนคติบวก เพื่อให้ตนเองมีความสุขกับสิ่งที่ทำ 

ผู้ที่ทำหน้าที่เลขานุการ นอกจากการมีจรรยบรรณที่ดี มีวิธีการทำงานที่ประทับใจเจ้านาย มีบุคลิกภาพที่ดีแล้ว ยังต้องพึงระลึกไว้ว่า บางครั้งในการทำหน้าที่เลขานุการ คุณอาจมีความคิดเห็นไม่ตรงกับเจ้านาย ก็ต้องมีการพูดคุยให้มีความชัดเจน มีเหตุผลที่ดี การแสดงสีหน้าที่บอกว่าคุณไม่พอใจ..เป็นสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติ หรือบางครั้งมีงานที่ต้องทำหลากหลายงาน คุณก็จะต้องสนองตอบต่อการทำงานของเจ้านายได้อย่างรวดเร็ว จัดลำดับในการทำงาน…พร้อมที่จะปฏิบัติงานและเรียนรู้อยู่เสมอ “ช่างสังเกต…เก็บความลับได้ดี…มีหัวใจบริการ..ทำงานด้วยความรวดเร็ว

เครดิต :เลขานุการมืออาชีพ นายฉัตรชัย พรหมนา,https://www.thaijob.com/

Facebook Comments Box