Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

ไปสหกิจศึกษาแล้ว จะทำตัวยังไงดีนะ?

ไปสหกิจศึกษาแล้ว จะทำตัวยังไงดีนะ?

           สหกิจศึกษา เป็นก้าวแรกของการเข้าสู่โลกแห่งการทำงานจริงของนักศึกษา ระยะเวลาการปฏิบัติงานสหกิจศึกษานาน 4 – 8 เดือน ช่างยาวนานนัก  นักศึกษาส่วนใหญ่มีความกังวลในหลายๆเรื่อง ทั้งในเรื่องความสามารถในการทำงาน  การปรับตัวเข้ากับสังคมการทำงาน สิ่งแวดล้อมใหม่ เพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา   ดังนั้น การเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมก่อนการปฏิบัติงานเป็นสิ่งสำคัญที่จะสร้างเกราะกันภัยแก่จิตใจและร่างกายของนักศึกษา  ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีข้อแนะนำนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษา ดังนี้

 1. การเตรียมตัวช่วงก่อนการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษารู้เขา
 • รู้จักสถานประกอบการ

นักศึกษาควรค้นหาข้อมูลของสถานประกอบการ ที่ตั้ง สาขา  ประเภทธุรกิจและผลผลิต ผลประกอบการ เงินเดือนและสวัสดิการ  โดยการสืบค้นข้อมูลจาก   เว็บไซต์หน่วยงาน  เว็บไซต์สำนักข่าว  ข้อมูลจากหน่วยงานอื่น เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรม  หรือสอบถามจากอาจารย์ และรุ่นพี่

 • รู้จักวัฒนธรรมองค์กร

วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture) คือ ค่านิยมร่วมหรือความเชื่อที่ทุกคนในบริษัทมีร่วมกันทั้งแบบตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ โดยคนส่วนใหญ่ร่วมกันปฏิบัติจนกลายเป็นธรรมเนียมสำหรับองค์กรนั้น ๆ ซึ่งทำให้เกิดการหล่อหลอมรวมของพฤติกรรมทั้งคนเก่าและคนใหม่ให้ไปในทิศทางเดียวกัน  เช่น เรื่องการตรงต่อเวลา หรือการทำงานล่วงเวลา

 • รู้กิจกรรมสำคัญขององค์กรที่กำลังเกิดขึ้น เพื่อที่นักศึกษาจะได้เตรียมตัวพร้อมช่วยเหลืองานกิจกรรม
 • รู้ลักษณะงานที่เราต้องไปทำ งานสหกิจศึกษาจะเป็นงานที่ตรงกับสายวิชาชีพของนักศึกษา นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่างได้ว่าสายอาชีพของตนมีลักษณะงานที่ปฏิบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างไร

รู้เรา

2.  การปฏิบัติตนในสถานประกอบการ

 • ตั้งเป้าหมายในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
 • รู้ เข้าใจ และปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานประกอบการ
 • เปิดหู เปิดตา เปิดใจ เปิดรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิต เปิดทัศนคติรับฟังความเห็นต่าง
 • สร้างเพื่อน สร้างความสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา
 • สร้างผลงานให้เป็นที่จดจำ
 • เข้าใจความแตกต่างของวัย ทัศนคติ ความเชื่อ
 • ระมัดระวังในการใช้สื่อ social
 • รักษาความลับขององค์กร
 • อดทน อดทน และอดทน
 • มีสัมมาคารวะ ไปลามาไหว้
 • เมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงานแล้ว อาจมีของที่ระลึกเล็กๆน้อยๆหรือกล่าวคำขอบคุณมอบแก่พี่ที่ทำงาน

3.  เทคนิคในการทำงานสำหรับมือใหม่

 • งานเริ่มจากการรับคำสั่ง ฟังให้จบก่อน แล้วค่อยถามข้อข้องใจ  จดบันทึกคำสั่ง  อย่าคิดว่าจะจำได้หมด (ควรมีสมุดโน้ต)  ฟังคำสั่งจบแล้ว  ทวนคำสั่งอีกครั้ง (อาจมีแก้ไข หรือสั่งเพิ่มอีก)  มีข้อข้องใจต้องถามให้แจ่มแจ้ง  อย่าทำไปผิดๆทั้งๆที่มีไม่เข้าใจ   
 • แบ่งงานเป็น 3 ช่วง ช่วงแรก คือ ช่วงวางแผนและเตรียมงาน ใช้เวลาประมาณร้อยละ 5-10 ช่วงที่สอง คือการปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ ใช้เวลาประมาณ ร้อยละ 80-90 และช่วงสุดท้าย คือการตรวจทาน ตรวจสอบข้อผิดพลาด ใช้เวลาประมาณ ร้อยละ 5-10
 • ทำงานให้เสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด และรายงานไปยังผู้บังคับบัญชาที่สั่งงาน

        การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาทำให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเอง สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น มีความรับผิดชอบ และมีความมั่นใจในตนเองมากขึ้น รู้ความถนัด ข้อดี ข้อด้อยของตนเอง ทำให้สามารถเลือกสายอาชีพได้ถูกต้องและเป็นโอกาสให้ได้รับการเสนองานก่อนสำเร็จการศึกษา

บทความโดย : นางสาวภคนิตย์ ออสปอนพันธ์