Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Author: Krittayot Ritthijak

Krittayot Ritthijak

การรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก

โครงการที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นโครงการ T-VER และได้เริ่มดำเนินโครงการแล้ว ผู้พัฒนาโครงการจะต้องดำเนินการติดตามผล (Monitoring) การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามที่ได้เสนอไว้ในเอกสารข้อเสนอโครงการ (PDD) และจัดทำเป็นรายงานการติดตามประเมินผล (Monitoring Report) และจัดหาผู้ประเมินภายนอกฯ (VVB) เพื่อทำการทวนสอบ (Verification) ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้จากโครงการ หลังจากนั้น ผู้พัฒนาโครงการจะต้องรวบรวมเอกสารประกอบโครงการเพื่อส่งไปยัง อบก. เพื่อขอรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก (คาร์บอนเครดิต) “TVERs” ต่อไป อบก. กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณารับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก จำนวน

Read More »
Krittayot Ritthijak

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์อย่างต่อเนื่องทั้งการใช้พลังงาน การเกษตรกรรม การพัฒนาและการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม การขนส่ง การตัดไม้ทำลายป่า รวมทั้งการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในรูปแบบอื่น ๆ ล้วนเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดภาวะโลกร้อน และนับวันปัญหาดังกล่าวก็ยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น จากผลกระทบของภาวะโลกร้อน ทำให้ประเทศต่างๆ ทั่วโลกตื่นตัวในการดำเนินงานเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร1 (Carbon Footprint for Organization หรือ Corporate Carbon Footprint: CCF) เป็นวิธีการประเภทหนึ่งในการแสดงข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยจากการดำเนินงานขององค์กร อันจะนำไปสู่การกำหนดแนวทางการบริหาร

Read More »
Krittayot Ritthijak

คาร์บอนเครดิต

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. อธิบายว่า คาร์บอนเครดิต (Carbon Credit) คือ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บ ได้จากการทำโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแบบ “Project Base” หรือในระดับโครงการ เป็นกลไก “ภาคสมัครใจ” มีหน่วยเป็น “ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า” เช่น โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานน้ำ โครงการผลิตพลังงานความร้อนโดยใช้เชื้อเพลิงชีวมวล โครงการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน โครงการปลูกป่าไม้และอนุรักษ์ป่า

Read More »
Krittayot Ritthijak

การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (สินค้า GI)

สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์อันพึงรับขึ้นทะเบียนได้ ต้องประกอบด้วยลักษณะดังต่อไปนี้ 1. ไม่เป็นชื่อสามัญของสินค้าที่จะใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 2. ไม่เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือนโยบายแห่งรัฐ 3. สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของต่างประเทศที่จะได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัตินี้ จะต้องแสดงหลักฐานที่ชัดเจนว่าเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายของประเทศนั้นและมีการใช้สืบเนื่องตลอดมาจนถึงวันที่ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนในประเทศไทย 4. ต้องเป็นผู้มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ตามที่บัญญัติไว้ใน พ.ร.บ.นี้ 5. คำขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จะต้องประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับคุณภาพ ชื่อเสียง หรือคุณลักษณะอื่นของสินค้าแหล่งภูมิศาสตร์และรายละเอียดอื่นที่กำหนดในกฎกระทรวง (พ.ร.บ. คุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ มาตรา 5 – 10) 6. ในกรณีคำขอมีข้อบกพร่องหรือเอกสารประกอบคำขอไม่ครบถ้วน เจ้าหน้าที่รับคำขอจะแจ้งให้ผู้ขอแก้ไขให้ถูกต้องหรือยื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมในทันที

Read More »
Krittayot Ritthijak

7 เทคโนโลยีเปลี่ยนอนาคตมนุษย์ในอีก 10 ปีข้างหน้า

เคยคิดสงสัยหรือไม่ว่าเทคโนโลยีในอนาคต 10 ปี ข้างหน้าจะเป็นอย่างไร? โลกจะเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหน รวมถึงสิ่งที่เราเคยเห็นจากภาพยนตร์ที่พูดถึงอนาคตพร้อมสิ่งประดิษฐ์สุดล้ำนั้นจะมีอะไรที่เป็นไปได้บ้าง หลายเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่มีมานานแล้ว ซึ่งในอนาคตอันใกล้นี้เทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทในชีวิตของเรามากขึ้นจนเกิดความเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าที่รวดเร็ว จะมีเทคโนโลยีไหนที่น่าสนใจบ้างในบทความนี้จะเล่าให้ฟัง 1. ปัญญาประดิษฐ์และระบบอัตโนมัติ เทคโนโลยีแห่งอนาคตที่จะพัฒนาทุกสิ่งให้ล้ำสมัย มนุษย์เราอาจรู้จัก Artificial Intelligence (AI) หรือเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ และ เทคโนโลยี Automation หรือระบบอัตโนมัติกันมาเป็นเวลานาน แต่ในช่วงไม่กี่ปีมานี้เองที่เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว AI พัฒนาไวจนน่าจับตามอง ในช่วงปี 2021 เทคโนโลยี

Read More »
Krittayot Ritthijak

5 เคล็ดลับ เลือกฐานข้อมูลอย่างไรให้เหมาะสม

การเลือกฐานข้อมูลที่ผิดสำหรับแอปพลิเคชันที่ต้องใช้ข้อมูลจำนวนมาก เป็นเหมือนการเปิดประตูสู่ความท้าทายและความซับซ้อนให้เป็นทวีคูณทั้ง ๆ ที่ไม่จำเป็น เชื่อเถอะว่าเลือกฐานข้อมูลให้ถูกแล้วชีวิตจะง่ายขึ้น ( เลือกฐานข้อมูล อย่างไรให้เหมาะสม ) ฐานข้อมูลที่คุณเลือกในวันนี้จะส่งผลต่อแอปพลิเคชันและความพยายามในการพัฒนาของคุณในอนาคต ทว่าการเลือกฐานข้อมูลของนักพัฒนามักเป็นการตัดสินใจทางด้านอารมณ์ และนักพัฒนามักเลือกฐานข้อมูลโดยพิจารณาจากสิ่งที่แอปพลิเคชันของตนต้องการในตอนเริ่มต้นเท่านั้น ส่วนใหญ่นักพัฒนาอาจจะใช้กึ๋นของตัวเองตัดสินใจ เพราะพวกเขาละเลยการวิเคราะห์ว่าฐานข้อมูลจะทำงานดีกับแอปพลิเคชันของพวกเขาในวันนี้และในอนาคตหรือไม่ นักพัฒนาอาจรู้สึกหนักใจที่ต้องเลือกว่าจะใช้ฐานข้อมูลตัวไหน เพราะมันมีอยู่มากมายซึ่งมันจะสร้างความชะงักงัน ตามด้วยวิธีเลือกฐานข้อมูลที่ต้องสอดคล้องว่าแอปพลิเคชันเริ่มต้นขึ้นอย่างไร แต่คุณไม่เคยรู้หรอกว่าแอปจะมีเคสการใช้งานทั้งหมดเป็นอย่างไร และความจริงก็คือการใช้งานในแอปพลิเคชันมักจะเริ่มต้นจากง่าย ๆ ก่อนจะซับซ้อนขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป โดยทั่วไปนักพัฒนาอาจเริ่มต้นด้วย PostgreSQL จากนั้นจึงเพิ่ม MongoDB

Read More »
Krittayot Ritthijak

เคล็ดลับ 6 ข้อ ที่จะช่วยให้เราสร้างเว็บไซต์ สำเร็จได้ง่ายมากยิ่งขึ้น

เมื่อเทคโนโลยีได้พัฒนามาถึงขั้นการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่ไร้ขีดจำกัดทั้งในเรื่องของระยะทาง และความต่างของภาษา จึงทำให้ผู้คนในปัจจุบันหันมาใช้เทคโนโลยี หรือเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการค้นหาข้อมูลของสินค้า และธุรกิจกันมากขึ้น ดังนั้นการทำธุรกิจไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ สิ่งที่คุณควรมีเพื่อสนับสนุนธุรกิจของคุณก็คือเว็บไซต์ที่จะเข้ามาเป็นตัวช่วยในการขายสินค้า และโปรโมทธุรกิจให้กับคุณ โดยวิธีการสร้างเว็บที่ดีนั้น คุณสามารถศึกษาได้จาก 6 วิธี สร้าง เว็บ ให้สำเร็จอย่างสวยงาม ที่ เราได้นำมาฝากในวันนี้ 1. ค้นหาแรงบันดาลใจในการสร้างเว็บ คุณสามารถหาแรงบันดาลใจในการทำเว็บได้จากการเข้าชมเว็บไซต์ทั่วไปบนกูเกิล แล้วนำมาคิดพิจารณาว่าทำไมเว็บนี้ถึงได้ออกแบบมาดี สวยงาม น่าเข้าชม โดยสิ่งที่คุณควรเน้นในการเข้าชมเพื่อหาแรงบันดาลใจก็คือ รูปแบบของเว็บไซต์ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการจัดวางเนื้อหาภายในเว็บ องค์ประกอบต่างๆ

Read More »
May 2024
M T W T F S S
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

บทความยอดนิยม

Auction Online Computer Concept
สรุปครบ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 2560 [ฉบับล่าสุด] : มีกี่หมวด กี่มาตรา ตัวอย่างการกระทำผิด พร้อมบทลงโทษ
 (4)
6 พันธุ์แมวยอดฮิต น่ารัก น่าเลี้ยง
aspect ratio
อัตราส่วนภาพคืออะไร?
ตั้งค่าปุ่มเปลี่ยนภาษาใน Windows11
เปลี่ยนภาษาใน Windows 11 ไม่ได้เหรอ!!! ตามเรามาสิ
sopsop-01
SOP คืออะไร ทำไมทุกองค์กรต้องมี