Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

มารู้จักประกาศ/ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับคะแนนความดีที่นักศึกษาควรรู้

                  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีเป้าหมายในการพัฒนานักศึกษาให้เป็นทั้งคนดี และคนเก่ง ในการพัฒนานักศึกษาให้เป็น “คนเก่ง” มหาวิทยาลัยได้จัดการเรียนการสอนโดยใช้แนวทาง UKPSF อาจารย์ทุกคนผ่านการอบรมได้รับการรับรองจากสถาบัน มากที่สุดของประเทศ ส่วนการพัฒนานักศึกษาให้เป็น “คนดี” นั้น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีหลักการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตคนดีมีคุณลักษณะค่านิยม 4 ประการ ได้แก่ กตัญญู รู้วินัย ใจอาสา และพัฒนาภาวะผู้นำ นักศึกษาจะต้องมีคะแนนพาสปอร์ตบัณฑิตคนดีครบเกณฑ์จึงจะสำเร็จการศึกษา โดยเริ่มใช้มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2560

                  วันนี้จึงขอชวนนักศึกษาและผู้สนใจทุกท่านมารับทราบประกาศของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับ พาสปอร์ตบัณฑิตคนดี เพื่อเป็นแวทางในการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเก็บคะแนนความดีให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานักศึกษาเพื่อสร้าง “บัณฑิตคนดี”

  • ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง แนวปฏิบัติการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพื่อสร้าง “บัณฑิตคนดี” (18 มกราคม 2564)

ประกาศฉบับนี้เป็นประกาศฉบับแรกเพื่อให้นักศึกษาและทุกท่านได้ทราบวัตถุประสงค์ของการพัฒนานักศึกษาตามหลักค่านิยม 4 ประการของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตลอดจนเกณฑ์ในการเก็บคะแนนความดีในแต่ละด้าน การเทียบค่าประสบการณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรมภายนอก การได้รับรางวัล เพื่อเทียบเป็นคะแนนความดีในด้านต่างๆ

ดูประกาศ

  • ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง วิธีพิจารณาการขอคะแนนความดี (19 มกราคม 2566)

ประกาศฉบับนี้จะได้อธิบายแนวทางในการขอคะแนนความดีสำหรับนักศึกษา อาจารย์เจ้าหน้าที่ หน่วยงานต่างๆ ท่านจะได้ทราบรายละเอียดเพื่อประกอบการขอคะแนนความดี ตลอดจนได้ทราบเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติคะแนนของส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

ดูประกาศ

  • ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง การเสริมสร้างบัณฑิตคนดีด้านวินัย (3 กรกฎาคม 2566)

ในด้านการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะบัณฑิตด้านรู้วินัย มหาวิทยาลัยเล็งเห็นว่าการกระทำความผิดวินัยนักศึกษา เช่น การกระทำผิดวินัยจราจร สิ่งเสพติด การทุจริตการสอบ เป็นต้น หากนักศึกษามีความผิดวินัยในประเด็นเหล่านี้แสดงว่านักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตด้านรู้วินัยยังไม่สมบูรณ์ และให้หักคะแนนความดีในด้านรู้วินัยของนักศึกษา เป็นการสร้างความตระหนักแก่นักศึกษาเพื่อให้มีความสมบูรณ์พร้อมในด้านรู้วินัยอย่างแท้จริง

ดูประกาศ

  • ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง การเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพื่อสร้างบัณฑิตคนดีสำหรับนักศึกษาชั้นปี 1 (กิจกรรมวันพุธบ่าย)

กิจกรรมวันพุธบ่ายเป็นแนวคิดให้มีวันเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาอย่างแท้จริง มหาวิทยาลัยได้ส่งเสริมอย่างจริงจังโดยงดการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมวันพุธบ่ายให้ครบทุกคนซึ่งนักศึกษาจะได้คะแนนความดีจากการเข้าร่วมด้วย อย่างไรก็ตามหากนักศึกษาไม่เข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่มีเหตุอันควรจะถูกหักคะแนนความดี (หากนักศึกษามีเหตุผลที่จะไม่สามารถได้เข้าร่วมได้สามารถลาล่วงหน้าพร้อมเอกสารประกอบ เช่น ใบรับรองแพทย์ ใบนัดแพทย์ เป็นต้น)

ดูประกาศ

  • ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง มาตรการการลงโทษและการพิจารณาโทษนักศึกษาผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการสอบ พ.ศ. 2565 (8 กันยายน 2565)

สำหรับนักศึกษาที่ถูกลงโทษทางวินัยจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับการสอบ คณะกรรมการสามารถพิจารณาให้หักคะแนนความดีพร้อมการพิจารณาโทษอื่นๆ ด้วย

ดูประกาศ

  • ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง กิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตคนดีสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ (กิจกรรมวันพุธบ่าย) (ฉบับที่ 2) (11 สิงหาคม 2566)

ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมวันพุธบ่ายได้ นักศึกษาสามารถลาไม่เข้าร่วมกิจกรรมวันพุธบ่ายได้ล่วงหน้า โดยกรณีลากิจให้ยื่นใบลาถึงอาจารย์ที่ปรึกษาล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 2 วัน และกรณีลาป่วยสามารถยื่นใบลาย้อนหลังได้พร้อมใบรับรองแพทย์ โดยสามารถยื่นย้อนหลังได้ ไมเกิน 7 วัน หากนักศึกษาดำเนินการตามกำหนดนักศึกษาจะไม่ถูกหักคะแนนการไม่เข้าร่วม และสามารถเข้าร่วมกิจกรรมวันพุธบ่ายซ่อมให้สมบูรณ์ในภายหลังได้ตามปกติ

ดูประกาศ

                  เหล่านี้คือ ประกาศ/ระเบียบของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานักศึกษาให้เป็นคนดี ตามปฏิธานของมหาวิทยาลัย เพื่อให้มั่นใจว่าบัณฑิตมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ทุกคนมี “พาสปอร์ตความดี” ติดตัวไปใช้ในการประกอบวิชาชีพของแต่ละคนและเพื่อสามารถพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป

Facebook Comments Box