Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

ไขข้อข้องใจ..กิจกรรมพุธบ่าย

                   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มุ่งพัฒนานักศึกษาให้เป็นทั้ง “คนดี” และ “คนเก่ง” ปฏิธานที่บัณฑิตมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์รับรู้และยืดถือกันมาตั้งแต่รุ่น 1 มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรรมพัฒนานักศึกษาอย่างจริงจัง โดยกำหนด “วันกิจกรรม” สำหรับนักศึกษาทุกคนได้เข้าร่วม ในคือ “วันพุธบ่าย” มหาวิทยลัยให้ความสำคัญโดยขอความร่วมมือคณาจารย์งดการจัดการเรียนการสอน โดยกำหนดไว้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2541 ปีการศึกษาแรกที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์รับนักศึกษารุ่นแรก แต่เนื่องจากการจัดกิจกรรมมีการกระจายไปในวันอื่นๆ วันพุธบ่ายจึงเป็นวันปกติธรรมดาวันหนึ่งในตารางเรียนของนักศึกษา

                   ในปีการศึกษา 2566 ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย ผู้ริเริ่มกำหนดกรอบการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยตามหลักค่านิยม 4 ประการ คือ กตัญญู รู้วินัย ใจอาสา และพัฒนาภาวะผู้นำ ท่านอธิการบดีได้เล็งเห็นว่านักศึกษาเก็บคะแนนความดีไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ควรบรรลุตามเวลาที่ศึกษา จึงรื้อฟื้นวันกิจกรรม “วันพุธบ่าย” เพื่อเป็นวันให้นักศึกษาทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใน 4 องค์ประกอบความดี ให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนการจัดกิจกรรมทุกวันพุธบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น. โดยมหาวิทยาลัยงดจัดการเรียนการสอน และให้จัดเตรียมห้องเรียนและสถานที่เพื่อให้นักศึกษาทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกันได้

                   กิจกรรมวันพุธบ่าย ดูแลการจัดกิจกรรมโดย 2 ส่วน คือ สำนักวิชา จำนวน 3 พุธ และส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา จำนวน 5 พุธ มีรายละเอียดของการจัดกิจกรรม ได้แก่

กิจกรรมวันพุธบ่ายโดยส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา กำหนดจัดกิจกรรม จำนวน 5 พุธตลอดภาคการศึกษา เป้าหมายเพื่อให้นักศึกษาชั้นปี 1 ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.30 น. ดังนั้นโจทย์สำคัญจึงอยู่ที่การจัดกิจกรรมในมหาวิทยาลัยโดยไม่มีการเคลื่อนย้ายนักศึกษาการเดินทางซึ่งต้องใช้การจัดการสำหรับคนจำนวนมากและใช้เวลาซึ่งจะกระทบต่อการจัดกิจกรรมหลัก ในปีการึกษา 2566 นี้ การจัดกิจกรรมวันพุธบ่ายจึงเน้นพัฒนาทักษาการพัฒนาการสื่อสารของนักศึกษาก่อนเนื่องจากสามารถจัดในมหาวิทยาลัยในเวลาที่จำกัด นักศึกษาไม่ต้องเดินทาง รูปแบบการจัดกิจกรรมวันพุธบ่ายในภาคการศึกษานี้คือแบ่งนักศึกษาชั้นปี 1 ทุกคนออกเป็นกลุ่มๆ ละ 20 คน จำนวน 170 กลุ่ม โดยศูนย์บริการการศึกษาจัดสรรห้องเพื่อให้นักศึกษาทำกิจกรรมได้ 170 ห้อง ในช่วงแรกนักศึกษาทุกคนในห้องย่อยพูดตามหัวข้อที่กำหนดในเวลา 3-5 นาที ต่อคน โดยเพื่อนนักศึกษาทุกคนให้คะแนนการนำเสนอ จากนั้นคัดเลือกนักศึกษาที่มีคะแนนสูงสุดเพื่อเป็นตัวแทนห้องนำเสนอในห้องรวม นักศึกษาทุกคนที่นำเสนอเสร็จแล้วไปรวมกันในห้องใหญ่เพื่อเป็นกำลังใจให้ตัวแทนห้องในการนำเสนอในรอบรวม สำหรับหัวข้อในการพูดทั้ง 5 สัปดาห์ ได้แก่ ความเป็นไทย ความกตัญญู การรู้วินัย การมีใจอาสา และภาวะผู้นำ ซึ่งนักศึกษาจะได้คะแนนความดีในแต่ละสัปดาห์ตามคุณลักษณะต่างๆ ตามหัวข้อดังกล่าว กิจกรรมวันพุธบ่ายในภาคการศึกษานี้มีเป้าหมายเพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะการนำเสนอโดยการพูดซึ่งนักศึกษาได้ทราบหัวข้อล่วงหน้าจึงสามารถเตรียมรูปแบบการนำเสนอที่ประทับใจรียกคะแนนจากเพื่อนในห้องได้รายชื่อนักศึกษา(ตัดลาออก) กิจกรรมพัฒนาทักษะการสื่อสารประดู่ช่อที่ 26 ปีการศึกษา 2566

กิจกรรมวันพุธบ่ายโดยสำนักวิชา กำหนดจัดทั้งสิ้นภาคเรียนละ 3 พุธ เน้นให้พัฒนาความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาทุกชั้นปี ไม่จัดกิจกรรมเชิงบรรยายแต่เน้นกิจกรรมพัฒนาความสัมพันธ์ภายในสำนักวิชา ความรักสถาบัน และให้มีแนวทางการจัดกิจกรรมครบทั้ง 4 คุณลักษณะสลับกันไปทุกพุธ โดยจะมีรูปแบบที่หลากหลาย เช่น กีฬาเชื่อมสัมพันธ์ กิจกรรมทำความรู้จักรุ่นพี่รุ่นน้อง การพูดคุยแลกเปลี่ยนกันระหว่างอาจารย์และนักศึกษา เป็นต้น เนื่องจากยังไม่ได้มีการจัดกิจกรรมของสำนักวิชาจึงยังไม่มีรายละเอียดการจัดกิจกรรมมาเล่าให้ฟังในครั้งนี้ไว้จะได้นำมาเล่าสู่กันฟังต่อไป

สำหรับวันพุธอื่นๆ จะอยู่ในช่วงงดจัดกิจกรรมเนื่องจากเป็นช่วงสอบกลางภาคและปลายภาค

                   เป็นอย่างไรบางครับ บทความนี้ได้บอกเล่าเรื่องราวของกิจกรรมวันพุธบ่ายให้น้องๆ นักศึกษาและทุกท่านได้ทราบกันบอกสังเขปแล้วนะครับ หากต้องการทราบรายละเอียดของกิจกรรมขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมวันพุธบ่ายที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กันได้นะครับ สามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมวันพุธบ่ายและอื่นๆ ได้ที่เฟสบุ๊คเพ็จส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา (facebook : WU.DSSD)

Facebook Comments Box