Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

กว่าจะเป็นกิจกรรมวันพุธบ่ายของส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

                    “นักศึกษาชั้นปี 1 ทุกคนเข้าร่วม ทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรม ไม่ใช่กิจกรรมที่จัดให้นักศึกษาแล้วนักศึกษาเพียงรับฟังในลักษณะการบรรยายพิเศษ นักศึกษาได้พัฒนาตนเอง กิจกรรมที่จัดมีส่วนบ่มเพาะคุณลักษณะตามหลักค่านิยมของมหาวิทยาลัย” เหล่านี้คือแนวทางที่ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วางไว้เกี่ยวกับกิจกรรมวันพุธบ่ายของส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาจัด กำหนดให้นักศึกษาชั้นปี 1 ท่านอธิการบดียังให้แนวทางเพิ่มเติมเพื่อให้การจัดกิจกรรมวันพุธบ่ายในภาคเรียนที่ 1/2566 ดำเนินไปได้ โดยให้นักศึกษาทุกคนพูดเกี่ยวกับหัวข้อที่กำหนด 5 หัวข้อสำหรับวันพุธบ่ายที่ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาจัดให้นักศึกษา หัวข้อที่ให้นักศึกษาพูดได้แก่ ความเป็นไทย ความกตัญญู การรู้วินัย การมีใจอาสา และการมีภาวะผู้นำ

                    ในปีการศึกษา 2566 มีนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ทั้งสิ้น จำนวน 3,500 คน แนวทางที่เป็นไปได้ที่ให้นักศึกษาทุกคนได้เข้าร่วมและมีส่วนร่วมคือการให้แบ่งกลุ่ทนักศึกษาออกเป็นกลุ่มเล็ก กลุ่มละ 20 คน ซึ่งต้องใช้ห้องจัดกิจกรรมจำนวนมากถึง 170 ห้อง ต้องขอบคุณศูนย์บริการการศึกษาในฐานะฝ่ายดูแลการใช้ห้องเรีนยต้องร่วมหาวิธีการบริหารจัดการ ห้องมากขนาดนี้ต้องใช้กำลังบุคลากรดูแลการจัดกิจกรรมจำนวนมากด้วย จึงเกิดแนวคิดให้นักศึกษาชั้นปีอื่นมีบทบาทเป็นพี่เลี้ยงประจำห้อง นักศึกษาเหล่านี้จะได้รับการอบรมการทำหน้าที่ “พี่เลี้ยง” ซึ่งโดยสรุปแล้วจะดำเนินต่างๆ ดังนี้

  • จัดเตรียมอุปกรณ์

นักศึกษาจิตอาสารุ่นพี่ที่สมัครเป็นพี่เลี้ยงต้องมารายงานตัวรับวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรมที่สำนักงานส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาในเวลาประมาณ 12.15 – 12.45 น.

  • รับรายงานตัวนักศึกษาเข้าร่วมในห้องย่อยในรอบ 1

นักศึกษาพี่เลี้ยงเดินทางถึงห้องย่อยก่อนเวลา 13.00 น. เพื่อรับรายงานตัวนักศึกษาชั้นปี 1 เปิดสื่อโสตเตรียมความพร้อมกิจกรรมในเวลา 13.30 น.

  • ดำเนินการจัดกิจกรรมในห้องย่อย

เมื่อเริ่มกิจกรรมจิตอาสากล่าวทักทายนักศึกษาผู้ร่วมกิจกรรม แจ้งวัตถุประสงค์ จากนั้นแจ้งขั้นตอนการนำเสนอ ดำเนินการนำเสนอโดยนักศึกษาชั้นปี 1 นำเสนอตามหัวข้อที่กำหนดของพุธนั้นๆ คนละ 3-5 นาที สรุปคะแนนการนำเสนอของนักศึกษา ถ่ายภาพการนักศึกษาทีละคน ดำเนินไปจนครบ 20 คน คัดเลือกนักศึกษาที่มีคะแนนสูงสุดเพื่อเป็นตัวแทนห้อง ทั้งนี้กำหนดให้กิจกรรมในห้องย่อยเสร็จสิ้นก่อนเวลา 15.00 น.

  • นำนักศึกษามารวมกันนำเสนอในห้องใหญ่ในรอบ 2

นักศึกษาพี่เลี้ยงนำนักศึกษาชั้นปี 1 จากห้องย่อยมารวมกันในห้องใหญ่ต่ามที่ได้แจ้งไว้ในเวลา 15.30 น.

  • ดำเนินการจัดกิจกรรมในห้องรวม

นักศึกษาพี่เลี้ยงที่มารวมกันจากห้องย่อยจะร่วมกันดำเนินกิจกรรมให้ตัวแทนนักศึกษาจากห้องย่อยนักศึกษานำเสนอโดยใช้เวลา 3-5 นาทีในห้องรวม สลับกับจนครบทุกห้องย่อย เมื่อเสร็จสิ้นการนำเสนออาจารย์ประจำห้องรวมสรุปผลสิ่งที่นักศึกษาได้เรียนรู้ตลอดจนให้ข้อแนะนำเพื่อนำไปปรับใช้ในการพัฒนาทักษะการสื่อสาร

  • ส่งคืนเอกสารลงทะเบียน วัสดุอุปกรณ์

เมื่อเสร็จกิจกรรมในห้องรวมนักศึกษาพี่เลี้ยงนำใบลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมวัสดุอุปกรณ์มาคืน ณ ห้องสำนักงานส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

                    เมื่อได้รับใบลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมวันพุธบ่ายครบทุกห้องย่อยหลังเสร็จกิจกรรมแล้ว เจ้าหน้าที่ฝ่ายข้อมูลนำในลงชื่อรูปแบบกระดาษมาบันทึกในระบบคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบรายชื่อของนักศึกษาที่ลาไม่เข้าร่วมกิจกรรม สรุปจำนวนนักศึกษาเข้าร่วม/ไม่เข้าร่วมกิจกรรมแยกสำนักวิชา/หลักสูตร สรุปรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมวันพุธบ่ายแจ้งผู้บริหารทราบหลังเสร็จกิจกรรมภายในเวลา 18.00 น.

                    สุดท้ายเมื่อการจัดกิจกรรมวันพุธบ่ายผ่านไปไม่มีข้อทักท้วงเกี่ยวกับชื่อตกหล่นเจ้าหน้าที่ฝ่ายข้อมูลจึงนำรายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมบันทึกในระบบพาสปอร์ตบัณฑิตคนดีเพื่อให้นักศึกษาได้เห็นคะแนนความดีตามที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งนักศึกษาจะได้คะแนนความดีตามคุณลักษณะที่เป็นหัวข้อการนำเสนอ

                    จะเห็นว่ากว่าจะมาเป็นกิจกรรมวันพุธบ่ายที่จัดโดยส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษามีรายละเอียดของการดำเนินการค่อนข้างมาก ต้องใช้การบริหารจัดการเพื่อแก้ปัญหาบุคลากรดำเนินการ แต่ด้วยความช่วยเหลบือความร่วมมือของ “นักศึกษาพี่เลี้ยง” การจัดกิจกรรมวันพะบ่ายจึงสำเร็จลุล่วงลงได้ ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาขอขอบคุณนักศึกษาพี่เลี้ยงทุกคนที่อุทิศตนช่วยเหลืองานของมหาวิทยาลัยให้สัมฤทธิ์ผลไปได้อย่างดีสมกับที่ได้รับการบ่มเพาะให้มีค่านิยมของนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Facebook Comments Box