Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

เป้าหมายการเก็บคะแนนความดีของแต่ละชั้นปี ช่วยให้นักศึกษาเก็บคะแนนความดีได้ครบในเวลาที่กำหนด

                    มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มุ่งพัฒนานักศึกษาให้เป็นทั้ง “คนดี” และ “คนเก่ง” โดยตลอดช่วงเวลาที่ศึกษาตามหลักสูตรนักศึกษาทุกคนต้องผ่านเกณฑ์บัณฑิตคนดี มีคะแนนความดีตามหลักค่านิยมครบ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ กตัญญู 20 คะแนน รู้วินัย 20 คะแนน ใจอาสา 40 คะแนน และพัฒนาภาวะผู้นำ 20 คะแนน รวมแล้วหากนักศึกษาเก็บคะแนนครบทุกด้านก็จะมีคะแนนครบ 100 คะแนน

                    นับว่าเป็นความกังวลของนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาไม่น้อยว่าจะสามารถเก็บคะแนนความดีทุกด้านได้ครบทันก่อนชั้นปีสุดท้ายที่มีภารกิจออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพอีก 8 เดือน มหาวิทยาลัยเล็งเห็นถึงประเด็นความกังวลของนักศึกษาเช่นกันเพราะหากนักศึกษาไม่สามารถเก็บคะแนนความดีได้ครบและต้องร่วมกิจกรรมต่างๆ ในชั้นปีสุดท้ายเพื่อให้มีคะแนนครบตามเกณฑ์ก็อาจเป็นความล่าช้าของนักศึกษาที่ไม่สามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามเวลาที่กำหนดกระทบต่อโอกาสในการหางานทำหรือการศึกษาต่อของนักศึกษาที่ต้องยืดออกไปด้วย

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จึงกำหนดแนวทางเพื่อให้นักศึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาและสำนักวิชาของนักศึกษาได้ใช้ติดตามการเก็บคะแนนความดีของนักศึกษา ดังนี้

                 นักศึกษาหลายคนอาจมีความคิดว่าขณะที่กำลังศึกษาชั้นปี 1 ยังมีเวลาอีกตั้ง 3 ปีที่จะร่วมกิจกรรมเพื่อเก็บคะแนนความดี แต่ในความจริงแล้วขณะที่ศึกษาชั้นปี 1 เป็นช่วงเวลาที่นักศึกษามีภาระด้านการเรียนน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับชั้นสูงขึ้น และมีการจัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษาชั้นปี 1 จำนวนมาก ทั้งกิจกรรมของส่วนกลางและกิจกรรมของสำนักวิชา เมื่อนักศึกษาศึกษาในชั้นปีที่สูงขึ้น การเรียนจะมีความเข้มข้นขึ้นด้วยเนื้อหาของหลักสูตรของนักศึกษาเอง การพยายามเข้าร่วมกิจกรรมในชั้นปีสูงอาจยุ่งยากเนื่องจากอุปสรรคด้านเวลาและความรับผิดชอบด้านการเรียน อีกทั้งกิจกรรมของชั้นปีสูงอาจขมีจัดไม่มมากเมื่อเปรียบเทียบกันกิจกรรมของนักศึกษาชั้นปี 1

                 หลายคนอาจสงสัยว่านักศึกษาจะเก็บคะแนนความดีได้ครบตามเกณฑ์ของแต่ละชั้นปีได้อย่างไร มีกิจกรรมในด้านทั้ง 4 ให้เลือกเข้าร่วมได้มากน้อยเพียงใด ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น สำนักวิชา หลักสูตร และชมรมนักศึกษา มีแผนจัดกิจกรรมตลอดปีการศึกษาเพื่อให้นักศึกษาเลือกเข้าร่วม บางกิจกรรมเป็นกิจกรรมเชิงบังคับเพื่อให้นักศึกษาเข้าร่วม เพราะหากนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเหล่านั้นก็จะได้รับคะแนนความดีไปโดยปริยาย ตัวอย่างเช่น กิจกรรมในช่วงสัปดาห์เตรียมความพร้อมและต้อนรับนักศึกษาใหม่ กิจกรรมวันพุธบ่าย หากนักศึกษาชั้นปี 1 เข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 2 นี้ครบนักศึกษาจะสามารถเก็บคะแนนความดีได้บรรลุเป้าหมายของชั้นปี 1 (25% ของคะแนนความดีทั้งหมด) ซึ่งจริงแล้วมีนักศึกษาชั้นปี 1 หลายคนสามารถเก็บคะแนนความดีได้ถึง 50% ของคะแนนความดีทั้งหมด และมีนักศึกษาชั้นปี 1 ผ่านเกณฑ์คะแนนความดี 100 คะแนนแล้ว จำนวน 3 คน การเข้าร่วมกิจกรรมในช่วง 2-3 เดือนเทียบเท่าเข้าร่วมกิจกรรมตลอด 4 ปีเลยทีเดียว (ข้อมูล ณ เดือน สิงหาคม 2566) เป็นข้อพิสูจน์ว่าคะแนนความดี 100 คะแนน ไม่ใช่สิ่งยากสำหรับนักศึกษา

                 ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาได้สรุปข้อมูลการเก็บคะแนนความดีของนักศึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2562-2566 ทุกคนเป็นประจำเดือน ไปยังสำนักวิชาเพื่อแจ้งให้อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ของทุกสำนักวิชา/วิทยาลัยได้ทราบสถานะการเก็บคะแนนความดีของนักศึกษาเพื่อติดตามนักศึกษาในความดูแลให้สามารถเก็บคะแนนความดีได้ครบตามเวลาที่กำหนด หรือเพื่อการจัดกิจกรรมเสริมตามหลักค่านิยมที่นักศึกษายังขาดคะแนนได้ทันก่อนที่นักศึกษาจะผ่านชั้นปีนั้น สำหรับนักศึกษาเองสามารถตรวจสอบสถานะคะแนนความดีของตัวเองได้ผ่านระบบพาสปอร์ตบัณฑิตคนดี (https://studentpassport.wu.ac.th)

                 การเก็บคะแนนความดีไม่ใช่เรื่องยากเพียงแต่นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตามที่มีโอกาส ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาขอเป็นกำลังใจให้นักศึกษาทุกคนบรรลุเป้าหมายการเก็บคะแนนความดีของตนเองสามารถเก็บคะแนนได้ครบตามเกณฑ์ของชั้นปีและผ่านเกณฑ์คะแนนความดี 100 คะแนนความดีโดยเร็ว

Facebook Comments Box