Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

การเลือกสถานประกอบการในการออกปฏิบัติสหกิจศึกษา

ปัญหาหนักใจของนักศึกษาที่จะออกปฏิบัติสหกิจศึกษาปัญหาแรกๆก็คือ จะไปสหกิจศึกษาที่ไหนดี   ไปกรุงเทพ ไปเมืองนอก หรือกลับบ้านเรา จะเลือกหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนดี  แถมยังคิดต่อไปอีกว่า แล้วหน่วยงานเขาจะเลือกเราหรือเปล่า งานเราจะทำได้ไหม เกรดเราก็ไม่ค่อยดี  อาจารย์จะให้เราไปไหม แล้วถ้าได้ไป ไปกับเพื่อนไหนดี ถ้าเป็นคนนี้เราไม่เอานะ   ก่อนที่ความคิดจะฟุ้งซ่านไปเรื่อย  ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีข้อแนะนำในการเลือกสถานประกอบการมาให้ค่ะ ใช้คติที่ว่า รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง

ขั้นที่ 1  สำรวจตนเอง  ใน 4 ด้าน
1. เป้าหมายชีวิต/อาชีพที่ฝัน
2. ความสามารถ /ความชอบ /ความถนัด
3. บุคลิกภาพ / สุขภาพ
4. รายได้/ค่าใช้จ่าย

ขั้นที่ 2  สำรวจสถานประกอบการ
1. ตำแหน่งงาน / ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ
2. ที่ตั้ง / ผลผลิต / ผลประกอบการ / เจ้าของ/ผู้ถือหุ้น
3. เงินเดือนและสวัสดิการ / ข้อกำหนดพิเศษ

โดยนักศึกษาสามารถหาข้อมูลเหล่านี้ได้จาก เว็บไซต์หน่วยงานนั้นๆ  เว็บไซต์ข่าว เว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หอการค้าและสภาอุตสาหกรรม  หรือสอบถามจากอาจารย์ รุ่นพี่ และเจ้าหน้าที่ศูนย์สหกิจศึกษาฯ

การเลือกสถานประกอบการในการออกปฏิบัติสหกิจศึกษา อาจนับว่าเป็นก้าวแรกของชีวิตการทำงาน เพราะการปฏิบัติสหกิจศึกษาระยะเวลา 4-8 เดือน เป็นการเปิดโลกการทำงาน  เป็นสิ่งที่ช่วยในการแนะแนวอาชีพของเราหลังสำเร็จการศึกษาได้ ทำให้นักศึกษาทราบว่าตนเองเหมาะสมกับงานแบบไหน  ข้อแนะนำสุดท้ายคือ อย่าตามเพื่อน  เพราะเส้นทางชีวิตของแต่ละคนไม่เหมือนกัน ขอนักศึกษาให้เลือกสถานประกอบการที่อยากทำงานในอนาคตหลังสำเร็จการศึกษา เชื่อมั่นในตนเอง แล้วเราจะพบเส้นทางที่เหมาะสมกับตัวเองค่ะ

บทความโดย : นางสาวภคนิตย์ ออสปอนพันธ์
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์