ทัศนคติเชิงบวก พื้นฐานการทำงานและการใช้ชีวิต

ปัจจุบันคนเก่งในองค์กรมีเยอะแยะมากมาย แต่คนที่เก่งและมีทัศนคติที่ดีหรือในเชิงบวกไม่ได้มีกันทุกคน และคุณสมบัติเช่นนี้ต้องมีการฝึกฝน มีการปรับเปลี่ยนความคิด มุมมองและพฤติกรรม หากคนในองค์กรส่วนใหญ่มีทัศนคติที่ดีจะส่งผลถึงการทำงาน การใช้ชีวิต และการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม ภญ.ธันยพร จารุไพศาล คุณหมอผู้เป็นโค้ชและวิทยากรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ได้กล่าวไว้ในหัวข้อ “ทัศนคติที่สำคัญในการทำงาน” ไว้ว่า คนเรามีพฤติกรรมการแสดงออกที่ต่างกัน มีความสำเร็จในชีวิตที่ต่างกัน ล้วนมาจากทัศนคติที่ต่างกัน การมีทัศนคติที่ดีทำให้กระตือรือร้นในการทำงาน มีความสนุก มีความสุขและส่งผลให้มีผลงานที่ดี ทุกคนมีศักยภาพมากกว่าที่เราเห็น รักในงานที่ทำและองค์กรที่ทำงานอยู่ ทุกคนทำดีที่สุดภายใต้ทรัพยากรที่มีในขณะนั้น คนเราสามารถเปลี่ยนแปลงและพัฒนาได้ ทุกเรื่องในชีวิต […] Read More

การสร้างเครือข่ายในการทำงาน

ผู้เขียน ปิยวัชน์ คงอินทร์ “เพื่อนดีมีชัยไปกว่าครึ่ง…”  คำกล่าวนี้คงไม่มีใครปฏิเสธ จะคิดจะทำการสิ่งใด หากเป็นงานใหญ่ที่เกินกำลังตนเอง ต้องขอความร่วมมือจากผู้อื่น ถ้ามีคนรู้จักหรือเพื่อนมิตรที่ดีคอยช่วยเหลือเกื้อกูล งานจะสำเร็จได้ไม่ยาก หรือแม้แต่งานเล็กๆ ทำคนเดียวก็ได้ เมื่อเกิดปัญหาติดขัด สถานการณ์ที่ไม่เคยเจอ แค่มีใครบางคนที่เราสามารถยกหูโทรศัพท์สอบถาม ขอคำแนะนำ ปรึกษา ให้ความเห็น เพื่อนำมาใช้แก้ไข ปรับปรุงงาน นับว่าเป็นเรื่องดีมีประโยชน์ การทำงานในยุคปัจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีเทคโนโลยี กฏระเบียบใหม่ๆ […] Read More

จรรยาบรรณผู้ปฏิบัติงานพัสดุ

12 จรรยาบรรณผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ

“จรรยาบรรณ” คำสั้นๆ แต่มากด้วยความหมายที่แสดงถึงการมีจริยธรรมและคุณธรรมในการประกอบอาชีพต่างๆ พ่อค้าแม่ค้าก็มีจรรยาบรรณในการขาย การผลิต หรือการบริการต่างๆ และสำหรับบางอาชีพที่ได้รับการฝึกฝนทักษะให้มีความรู้ความชำนาญ เช่น แพทย์ พยาบาล ตำรวจ วิศวกร ครู ก็จะมีจรรยาบรรณวิชาชีพกำหนดไว้ ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุก็เช่นกัน  แม้จะดูเหมือนเป็นอาชีพทั่วไปแต่ด้วยการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกฎ ระเบียบ มติครม.ต่างๆ ที่มีมากมายรวมถึงเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินขององค์กร ทำให้ผู้ปฏิบัติงานพัสดุมีจรรยาบรรณที่กำหนดไว้เช่นกัน เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2543 สำนักนายกรัฐมนตรี […] Read More

RFID

จาก Barcode สู่ RFID เทคโนโลยีทันสมัย

สมัยก่อนเคยสังเกตมั้ยว่า ตามสถานที่ของหน่วยงานราชการหรือสถานศึกษา รายการครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้ มีลายมือสวยๆ เขียนตัวเลขหรือรหัสกำกับไว้ทำไม? นั่นก็เพราะ เพื่อการควบคุมและตรวจนับพัสดุแต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปการพัฒนาก็จะปรับเปลี่ยนตาม   ปัจจุบัน… นิยมใช้รหัสแท่งหรือ Barcode  หรือใช้รหัส QR Code ที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสและมีจุดเล็กๆ กระจายอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมนั้น   ส่วนพัสดุ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ก็เช่นกัน ในระยะเริ่มต้นก็ใช้การเขียนรหัสกำกับไว้ที่ตัวครุภัณฑ์ ต่อมา…เราพัฒนาใช้ Barcode และ QR Code ในการควบคุมพัสดุที่มีจำนวนมากของมหาวิทยาลัย […] Read More

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ไม่ใช่เป็นแค่เพียง..แผน

“แผน”..ทำได้ไม่ยาก แต่ที่ยากคือ.. “ทำให้ได้ตามแผน”           “แผน” ในที่นี้จะกล่าวถึง “แผนการจัดซื้อจัดจ้าง” ที่ส่วนพัสดุ ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยทำหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างให้กับทุกๆ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ยกเว้นหน่วยงานที่ได้รับมอบอำนาจการจัดซื้อจัดจ้างภายใต้วงเงินและหมวดงบประมาณที่ได้รับ              “แผนการจัดซื้อจัดจ้าง” จัดทำทุกปีโดยกำหนดระยะเวลาดำเนินการตามนโยบายของแหล่งเงินที่ได้รับ เช่น “งบประมาณแผ่นดินหรืองบรัฐ”  จะกำหนดระยะเวลาตามนโยบายของรัฐโดยกรมบัญชีกลาง  มีมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี   “งบประมาณของมหาวิทยาลัยหรืองบรายได้”  ซึ่งกำหนดระยะเวลาตามนโยบายของอธิการบดีที่ต้องการเร่งรัดให้ก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จ  ปกติจะเป็นไตรมาสที่ 2 เพื่อนำงบประมาณเหลือจ่ายไปใช้ประโยชน์ในการอื่นๆ           เมื่อมี […] Read More