Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Author: Sekmon Momvinya

Sekmon Momvinya

การบริหารงบประมาณคืออะไร

การบริหารงบประมาณคืออะไร การบริหารงบประมาณ (Budget Management) เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนใช้เงินทรัพยากรทางการเงินขององค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรเหล่านั้นอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลต่อการดำเนินงานขององค์กรหรือหน่วยงานนั้น ๆ กระบวนการบริหารงบประมาณมีขั้นตอนหลายขั้นตอน ซึ่งสามารถเรียบเรียงได้ดังนี้: การกำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์: การบริหารงบประมาณต้องเริ่มต้นจากการกำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ขององค์กรหรือหน่วยงาน โดยให้คำถามสำคัญคือ “เราต้องการทำอะไร” และ “เราจะทำได้อย่างไร” การระบุทรัพยากรทางการเงิน: ต่อจากการกำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ เราต้องการระบุทรัพยากรทางการเงินที่จำเป็น เช่น รายได้ที่มี (เงินเดือนพนักงาน รายได้จากการขายสินค้า ฯลฯ) และรายจ่ายที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

Read More »
Sekmon Momvinya

Output Outcome Inpact คือ…

Output – Outcome -Impact คือ… Output, Outcome, และ Impact เป็นสามส่วนสำคัญในกระบวนการวัดและประเมินผลของโครงการหรือกิจกรรม โดยมีความหมายแตกต่างกันดังนี้: Output (ผลผลิต): Output เป็นสิ่งที่โครงการหรือกิจกรรมสร้างขึ้นหรือส่งออกในระหว่างดำเนินการ มักเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เป็นผลจากกิจกรรม ซึ่งสามารถวัดได้โดยตรง ส่วนของ Output เป็นผลลัพธ์ที่เป็นทางกายและมักเป็นตัวชี้วัดเชิงปริมาณ เช่น จำนวนสินค้าที่ผลิต จำนวนคนที่เข้ารับบริการ หรือจำนวนโครงการที่ดำเนินการ Outcome

Read More »
Sekmon Momvinya

นิยามและสิ่งที่ควรเข้าใจเกี่ยวกับการบริการวิชาการ

ความหมายของการบริการวิชาการ การบริการวิชาการแก่สังคม (สกอ.,2553) หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการให้บริการแก่ สังคมภายนอกสถาบันการศึกษา หรือเป็นการบริการที่จัดในสถาบันการศึกษาโดยมีบุคคลภายนอกเข้ามาใช้บริการ การให้บริการวิชาการ (สมศ.,2554) หมายถึง การที่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งอยู ในฐานะที่เป็นที่พึ่งของชุมชนหรือสังคม เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการหรือทําหน้าที่ใดที่มีผลต่อการพัฒนาชุมชนในด้านวิชาการหรือการพัฒนาความรู้ ตลอดจนความเขมแข็งประเทศชาติและนานาชาติ การบริการวิชาการเป็นการบริการที่มีค่าตอบแทนและบริการวิชาการให้เปล่า โดยมีการนําความรู้และประสบการณ์มาใช้พัฒนาหรือบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนและการวิจัย โครงการที่มีผลต่อการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หมายถึง โครงการที่สถาบันจัดขึ้น เพื่อพัฒนาชุมชนหรือองค์กรภายนอกและเมื่อดําเนินการแล้ว มีผลก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น แก่ชุมชนหรือองค์กรภายนอกในด้านต่างๆ หรือทําให้ชุมชนหรือองค์กรภายนอกสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามศักยภาพของตนเอง ลักษณะและขอบเขตของการบริการวิชาการแก่สังคม

Read More »
budget
Sekmon Momvinya

กระบวนการจัดทำแผนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

กระบวนการทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยระยะยาว เริ่มต้นด้วยการประชุมระดมสมองเพื่อทบทวนและจัดทำแผนฯ โดยพิจารณาจากกรอบของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่ครอบคลุมต่อการกำหนดทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัย ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ ในการระดมสมองเพื่อประเมินศักยภาพของมหาวิทยาลัยและการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (SWOT) ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย รวมทั้งสภาพการณ์และแนวโน้มที่เกี่ยวข้องจากภายนอก เมื่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย จึงได้มีการชี้แจงนโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยโดยอธิการบดีไปยังบุคลากรทุกระดับของมหาวิทยาลัย และเผยแพร่แผนฯ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย สำหรับการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยระยะยาว ไปเป็นแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยระยะปานกลาง นั้น ดำเนินการโดยคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี มีการมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ

Read More »
รวมบริการประสานภารกิจ
Sekmon Momvinya

การงบประมาณตามระบบรวมบริการประสานภารกิจ ในบริบทของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีการบริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัยในลักษณะ รวมบริการ ประสานภารกิจ เพื่อใช้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ทำหน้าที่เชื่อมโยงภารกิจและการดำเนินงานระหว่างหน่วยงาน ที่มีเป้าหมายและวัตถุประสงค์เป็นไปในทิศทางเดียวกันมารวมไว้ในหน่วยงานเดียว มีรูปแบบการบริหารจัดการแบบองค์รวมภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานกลาง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด มุ่งใช้ทรัพยากรและความชำนาญร่วมกัน คำนึงถึงหลักประหยัดและความคุ้มค่า เกิดสัมฤทธิผลในการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้น ในการจัดทำแผนรายจ่ายในการดำเนินภารกิจดังกล่าว เช่น งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน และเงินอุดหนุน จะดำเนินการผ่านหน่วยงานกลาง ตามระบบรวมบริการ ประสานภารกิจ โดยหน่วยงานกลางต้องดำเนินรวบรวม/วิเคราะห์และกลั่นกรองคำของบประมาณในเบื้องต้น และจัดส่งคำของบประมาณมายังส่วนแผนงานฯ และหน่วยงานกลางทำหน้าที่บริหารจัดการกิจกรรมในภาพรวม ดังนี้

Read More »
การจัดทำแผน
Sekmon Momvinya

การบริหารจัดการการเงิน งบประมาณ และทรัพย์สิน ในบริบทของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เขียนโดย สุภาวดี สารพงษ์ หัวหน้างานยุทธศาสตร์และแผนงบประมาณ ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รัฐบาลจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเป็นรายปีให้แก่มหาวิทยาลัย เป็นจำนวนที่เพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล และตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย เงินอุดหนุนดังกล่าว ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ.2535 ถือเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัย กรณีรายได้ไม่พอกับรายจ่ายในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยไม่สามารถหาเงินสนับสนุนจากแหล่งอื่นได้ รัฐพึงจัดสรรงบประมาณแผ่นดินให้แก่มหาวิทยาลัยเท่าจำนวนที่จำเป็น กรณีมีเงินเหลือจ่ายไม่ต้องส่งคืนรัฐ และสามารถวางระเบียบเกี่ยวกับการบริหารการเงินเพียงระเบียบเดียวทั้งที่มาจากเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย งบประมาณที่ได้รับอุดหนุนจากรัฐเป็นรายปีสภามหาวิทยาลัยสามารถนำมาจัดสรรใหม่ตามภารกิจและความจำเป็นของมหาวิทยาลัยได้ รายได้ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ไม่ต้องนำส่งกระทรวงการคลังตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง และกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

Read More »
May 2024
M T W T F S S
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

บทความยอดนิยม

Auction Online Computer Concept
สรุปครบ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 2560 [ฉบับล่าสุด] : มีกี่หมวด กี่มาตรา ตัวอย่างการกระทำผิด พร้อมบทลงโทษ
 (4)
6 พันธุ์แมวยอดฮิต น่ารัก น่าเลี้ยง
aspect ratio
อัตราส่วนภาพคืออะไร?
ตั้งค่าปุ่มเปลี่ยนภาษาใน Windows11
เปลี่ยนภาษาใน Windows 11 ไม่ได้เหรอ!!! ตามเรามาสิ
Copy of Add a subheading
"มันหนึบ" ของกินเล่น...ที่ไม่ใช่เล่น ๆ