สำนักวิชาการจัดการ: ประตูสู่ความสำเร็จ(School of Management: Gateway to Achievement)

หากจะกล่าวถึงการจัดการเรียนการสอนในยุคปัจจุบันเปรียบดังการให้ความรู้ที่ครูผู้สอนหรือสถาบันการศึกษาคือ ผู้ผลิต (Producer) หรือเป็นผู้ให้ความรู้ และผู้เรียนหรือนักศึกษาเป็นผู้รับการถ่ายทอดความรู้ก็คงกระไร เพราะจะกลายเป็นว่าเรากำลังพูดถึงการจัดการเรียนการสอนแบบจ่ายครบจบแน่ และโลกทั้งใบหรือจุดศูนย์กลางการเรียนรู้อยู่ที่ครูผู้สอน (Teacher Center) ถ้าโชคดีเจอครูที่ไฝ่หาความรู้และนำมาถ่ายทอด เด็กก็ได้เรียนรู้มากขึ้น หากเจอครูที่ทำแต่งานตามหน้าที่ก็อาจจะจำกัดกรอบการเรียนรู้ของเด็กหรือผู้เรียน แต่ปัจจุบัน โลกของการเรียนรู้ขยายกว้างจนไร้ขอบเขตอันเนื่องมาจากการเจริญก้าวหน้าของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเตอร์เน็ตทำให้ผู้เรียนหรือนักศึกษาสามารถค้นคว้าหาความรู้จากสื่ออินเตอร์เน็ต จนในบางครั้งมีประเด็นการหารือหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมากขึ้นกว่าเดิม ด้วยเหตุนี้ กระบวนการเรียนการสอนก็ต้องเปลี่ยนแปลงไป           ด้วยเหตุนี้ กระบวนการเรียนการสอนจึงต้องเปลี่ยนไป บทบาทของผู้สอนและผู้เรียนก็เปลี่ยนไปจากบทบาทที่แยกกันอย่างชัดเจนระหว่างครูผู้ให้กับผู้เรียนกลายเป็นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันโดยมีครูผู้สอนเป็น Facilitator มากกว่าคนมายืนพูดอยู่หน้าห้อง เด็ก ๆ […] Read More

Soft Power ของไทย ความงดงามและอ่อนไหวทางวัฒนธรรม

แนวคิด Soft power (SP) ได้ถูกอธิบายไปแล้วในบล็อก “Soft Power คืออะไร มาจากไหน ทำไมสื่อไทยถึงพูดถึงคำนี้บ่อยขึ้น” แสดงให้เห็นถึงความนิยมในการใช้วัฒนธรรม อุดมคติทางการเมือง และนโยบายต่างประเทศ เป็นเครื่องมือในการสร้างความได้เปรียบทางการเมือง ความได้เปรียบทางเศรษฐกิจ ไปจนถึงถึงการสร้างความเข้าใจร่วมทางวัฒนธรรม ความรักและสันติภาพ อันเป็นเป้าหมายสูงสุดที่เจ้าของแนวคิดได้กำหนดมุดหมายเอาไว้  การสร้าง SP ของไทยดำเนินการผ่านหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม ในส่วนของภาครัฐทำงานส่งเสริมกันในหลายกระทรวง รวมเรียกว่าทีมประเทศไทย […] Read More

Soft Power คืออะไร มาจากไหน ทำไมสื่อไทยถึงพูดถึงคำนี้บ่อยขึ้น

               Soft power (SP) หรือที่นักวิชาการไทยเรียกว่า “อำนาจอ่อน” หรือ “อำนาจละมุน” นั้น แท้จริงแล้วไม่ได้อ่อนและก็ไม่ได้ละมุนสักเท่าใดนัก เห็นจากการที่ SP เคยเป็นอำนาจสำคัญที่ถูกใช้โดยผู้นำเผด็จการอย่างมุสโสลินี เลนิน หรือเหมา เจ๋อ ตุง เพราะ SP […] Read More