ห้องเรียนอัจฉริยะ

ห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) : ห้องเรียนยุคใหม่สำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) ห้องเรียนอัจฉริยะ หรือ  Smart Classroom เป็นห้องเรียนที่ทันสมัยที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดให้นักศึกษาทุกคนได้เรียนในห้องลักษณะนี้  มีลักษณะเป็นห้องเรียนขนาดเล็ก ช่วยให้นักศึกษาเรียนรู้ได้มาก เรียนรู้ได้เร็ว และทำให้การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ง่าย ทุกที่ ทุกเวลา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา นอกจากจะเป็นศูนย์กลางของแหล่งสารสนเทศของมหาวิทยาลัยแล้ว ภารกิจหลักอีกประการคือการสนับสนุนการเรียนการสอนและพัฒนาสื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย รวมถึงการให้บริการห้องเรียนอัจฉริยะสำหรับสนับสนุนคุณภาพของการเรียนการสอน มุ่งเน้นที่จะช่วยให้เสริมการเรียนรู้ของนักศึกษาให้ทันสมัย  โดยมีหน้าที่ในการออกแบบ จัดหา อบรมการใช้งาน ดูแลการใช้งาน และประเมินผลการใช้งานห้องเรียนอัจฉริยะสำหรับการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย รูปแบบของห้องเรียนอัจฉริยะ หรือ Smart […] Read More

WUMOOC

WU MOOC : บทเรียนออนไลน์ที่ทุกคนเรียนฟรี ทุกที่ทุกเวลา

WU MOOC : บทเรียนออนไลน์ที่ทุกคนเรียนฟรี ทุกที่ทุกเวลา WU MOOC : เป็นอีกหนึ่งหน้าที่สำคัญของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ในการผลิตบทเรียนออนไลน์ร่วมกับสำนักวิชา เพื่อสนับสนุนการเรียนรายวิชาออนไลน์สำหรับการศึกษาแบบเปิดของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในเครือข่ายของ TCU WU MOOC : เป็นบทเรียนออนไลน์ที่อยู่ในเครือข่ายของ Thai MOOC Learning Management System (LMS) ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์เทรนด์การเรียนรู้ตลอดชีวิต หรือที่มีกเรียกว่า Lifelong Learning […] Read More